ค่านิยมสร้างสรรค์
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

 


                    ค่านิยมสร้างสรรค์ฯ เป็นคุณธรรมประจำใจที่จัดทำขึ้นให้เจ้าหน้าี่ของรัฐพึงยึดถือ เพื่อ
     สร้างวัฒนธรรมการทำใหม่ ให้ภาครัฐบังเกิดผลตามแนวทางของแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ
     ที่มุ่งสร้างคุณประโยน์สูงสุดให้แก่ประชาชนและประเทศชาิติ มี 5 ประการดังนี้
                              1. กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง
                              2. ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ
                              3. โปร่งใส ตรวจสอบได้
                              4. ไม่เลือกปฏิบัติ
                              5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

                    กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง (Moral Courage) หมายถึง
                              - ยึิดมั่นในความถูกต้องดีงาม
                              - เสียสละ
                              - ยึดหลักวิชาการและจรรยาวิชาชีพ
                              - ไม่โอนอ่อนตามอิทธิพลใดๆ

                    ซึ่งอาจขยายความได้ว่า เป็นพฤติกรรมการทำงานในลักษณะดังต่อไปนี้
                              - การปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้อง ชอบธรรม ไม่ทำผิดระเบียบ กฏหมาย แม้
                                ผู้บังคับบัญชาจำสั่งให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ก็กล้าที่จะค้ดค้านตาม
                                กระบวนการ
                              - กล้าแจ้งเหตุ หรือร้องรียน เมื่อพบเห็นการกระทำผิด แม้ผู้กระทำผิดจะเป็น
                                 เพื่อนร่วมงาน หรือผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของตน
                              - ให้รางวัลแก่ผู้ปฎิบัติดี และกล้าลงโทษผู้กระทำผิด
                              - พร้อมที่จะเสียสละและทุ่มเทกำลังกาย กำลังปัญญาทรัพย์สิน และเวลา
                                 ให้แก่งาน
                              - ปฏิบัติงานตามหลักวิชา ตามหลักการ และจรรยาบรรณโดยไม่ประนีประนอม
                                กับความเลว ไม่หวั่งเกรงต่อการข่มขู่หรืออิทธิพลใดๆ
                              - มีความอดทนหรือยับยั้งชั่งใจต่อผลประโยชน์ที่เย้ายวนโดยคำนึงถึงเกียรติ
                                และศักดิ์ศรี

                    ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ (Integrity and Responsibility) หมายถึง
                              - ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา
                              - แยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน
                              - มีความรับผิดชอบต่อประชาชน ต่อผลการปฏิบัติงานขององค์การ และต่อ
                                การพัฒนาปรับปรุงระบบราชการ

                    ซึ่งอาจขยายความได้ว่า เป็นพฤติกรรมการทำงานในลักษณะดังต่อไปนี้
                              - การมีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยไม่คดโกง ไม่
                                หลอกลวง
                              - มีความตรงต่อเวลาทั้งการมาปฏิบัติหน้าที่และการนัดหมาย ไม่ให้ประชาชน
                                 หรือผู้ที่ตนนัดหมายตู้้องรอคอย
                              - การไม่เอาประโยชน์ส่วนตนมาทำให้ประโยชน์ส่วนรวมต้องเสียไป
                              - การหลีกเลี่ยงไม่เข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่ตนจะได้ประโยชน์ จากการปฏิบัติ
                                หน้าที่
                              - กาำรไม่ใช้ความสนิทสนมกันเป็นส่วนตัว ปูนบำเหน็จพิเศษแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
                              - การมีจิตสำนึกต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ
                                 โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชน และพร้อมที่จะรับผิด
                                 เมื่อทำงานผิดพลาดและยินดีแก้ไข

                    โปร่งใส ตรวจสอบได้ (Transparency and Accountability) หมายถึง
                              - ปรับปรุงกลไกการทำงานขององค์การให้มีความโปร่งใส
                              - มีวิธีการให้ประชาชนตรวจสอบได้
                              - เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย

                    ซึ่งอาจขยายความได้ว่า เป็นพฤติกรรมการทำงานในลักษณะดังต่อไปนี้
                              - การให้บริการโดยเน้นความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
                              - ให้บริการตามลำดับโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติหรือเครือญาติ เพื่อความ
                                 เสมอภาค เป็นธรรม ผู้ที่มาก่อนจะได้รับบริการก่อน
                              - อำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการในมาตรฐานเดียวกัน ไม่บริการพิเศษ
                                 เฉพาะรายที่รู้จักมักคุ้น
                              - ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ทั่วถึง ปราศจากอคติ
                              - ให้บริการด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้ม แจ่มใส รักษาประโยชน์ ให้แก่
                                 ผู้รับบริการทุกคนเท่าที่จะทำได้
                              - กรณีมีเหตุจำเป็น หากต้องเลือกที่จะบริการแก่ประชาชนผู้อยู่ห่างและเดินทาง
                                ลำบาก ก็ต้องอธิบายความจำเป็นให้แก่ผู้รับบริการคนอื่นๆ ที่รออยู่รับทราบ
                                ทั่วกัน

                    มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (Result Orientation) หมายถึง
                              - ทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด เกิดผลดีต่อหน่วยงานและส่วนรวม
                              - ใช้ทรัพยากรของทางราชการให้คุ้มค่าเสมือนหนึ่งการใช้ทรัพยากรของตนเอง
                              - เน้นการทำงานโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลัก มีการวัดผลลัพธ์ และค่าใช้จ่าย

                    ซึ่งอาจขยายความได้ว่า เป็นพฤติกรรมการทำงานในลักษณะดังต่อไปนี้
                              - การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จตามกำหนด โดยได้ผลลัพธ์ตาม
                                เป้าหมาย และคุ้มค่า ทั้งในส่วนของการใช้เงิน และใช้เวลา
                              - ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเป้าหมายและ
                                เนื้อหาสาระของงานที่ตรงกัน
                              - ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบไม่ประมาท รักษาผลประโยชน์ให้แก่
                                หน่วยงานอย่างเต็มความสามารถ คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
                                มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
                              - การปฏิบัติงานโดยไม่ยึดติดอยู่กับกฎ ระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
                                แต่มุ่งเป้าหมายขององค์การ โดยมีตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรมว่าการทำงานนั้นๆ
                                บรรลุเป้าหมายหรือไม่ มีการติดตามผลเป็นระยะๆ