>> ระเบียบกรมชลประทาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าของเกษตรกรในเขตโครงการประเภทสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
ของกรมชลประทาน พ.ศ.2556
  >> ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
  >> ระเบียบกรมชลประทาน ว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2546
ประกาศใช้ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2546
 

>> ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 ประกาศใช้ ณ วันที่ 10 ส.ค. 2553

  >> ระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

  >> ระเบียบปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

   
>> คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 65/1/2556 ลว. 16 มกราคม 2556 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
  >> คำสั่งกรมชลประทานที่ 901/2556 ลว. 16 มกราคม 2556 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลแทนอธิบดี
กรมชลประทาน
  >> คำสั่งกรมชลประทานที่ 902/2556 ลว. 16 มกราคม 2556 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลแทนอธิบดี
กรมชลประทาน
  >> คำสั่งกรมชลประทานที่ 903/2556 ลว. 16 มกราคม 2556 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลแทนอธิบดี
กรมชลประทาน
>> คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 622/2556 ลว. 9 พฤษภาคม 2556 เรื่อง มอบอำนาจในการสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ และการบริหารสัญญา
  >> คำสั่งกรมชลประทานที่ 15/2555 ลว. 6 มกราคม 2555 เรื่อง การบริหารด้านการพัสดุของกรมชลประทาน
  >> คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1094/2554 ลว. 21 ธ.ค. 2554 เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่
กระทรวงการคลังกำหนด
>> หลักเกณฑ์การประดับช่อดอกประจำยาม (อินทรธนู) กรณีลูกจ้างประจำ
  >> ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546
ประกาศใช้ ณ วันที่ 29 ม.ค. 2546
  >> หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาล กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตและเจ็บป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน
(บันทึกกองการเงินและบัญชี ที่ งบ 4811/2555 ลว.29 มิ.ย. 2555 และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0422.2/ว 46 ลว.8 มิ.ย. 2555
  >> บัญชีรายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมประเภทผู้ป่วยนอก สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน

  >> การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

  >> หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง
  >> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Specifications) กรมชลประทาน
  >> วิธีปฏิบัติตามกฎหมาย ป.ป.ช.