ลำดับที่
ชื่อคู่มือ
ดาวน์โหลด
1
กระบวนการสร้างคุณค่า กระบวนการบริหารจัดการน้ำ
2
คู่มือการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดสรรน้ำของโครงการชลประทาน
3
คู่มือการประเมินปริมาณน้ำไหลลงอย่างเก็บน้ำ
4
คู่มือการประเมินน้ำไหลจากในพื้นที่ลุ่มน้ำต่าง ๆ
5
คู่มือการจำลองการปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ (Reservoir Operation Simulation)
6
คู่มือการวางแผนการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำ (Reservoir Operation Study)
7
คู่มือการคำนวณฝนใช้การ (Effective Rainfall)
8
คู่มือการคำนวณการใช้น้ำของพืช (Consumptive Use หรือ Evaportranspiration)
9
คู่มือการประเมินการใช้น้ำในกิจกรรมต่าง ๆ
10
คู่มือการจัดทำโค้งปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ
11
คู่มือการวางแผนติดตามและประเมินผลการส่งน้ำรายสัปดาห์ (WASAM)
12
คู่มือการประชาสัมพันธ์แผนการจัดสรรน้ำ
13
คู่มือการปฏิบัติงานส่งน้ำของโครงการชลประทาน
14
คู่มือการคำนวณปริมาณน้ำผ่านอาคารชลประทาน
15
คู่มือการจัดทำปริมาณน้ำในคลองส่งน้ำชลประทานและการสอบเทียบอาคารชลประทาน
16
คู่มือการคำนวณหาประสิทธิภาพการชลประทาน
17
คู่มือการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการ
18
กระบวนการสร้างคุณค่า กระบวนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ