วันที่
เวลา
เรื่อง
สถานที่
ผู้เข้าร่วมประชุม
14 ธ.ค.60
08.30-15.00 น.
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นโครงการศึกษาแนวทาง
การบริหารจัดกาน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา (ปิง วัง ยม น่าน ป่าสักเจ้าพระยา ท่าจีน
และแม่กลอง) อย่างสมดุล (Water Balance)
ห้อง Mayfair Ballroom A ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กทม. รอง ผส.ชป.10
7 ธ.ค.60
10.00-11.30 น.
ขอเชิญร่วมประชุมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ

ห้องประชุมแขวงทางหลวงอยุธยา

ผคป.พระนครศรีอยุธยา
และ ผอ.โครงการฯ ที่มีพื้นที่รับผิดชอบในเขต
จ.อยุธยา
4 ธ.ค.60
-
เชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 4 ต.โก่งธนู อ.เมือง จ.ลพบุรี ผคป.ลพบุรี
30 พ.ย.60
09.30 น.
การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานฯลฯ ประจำเดือน
พฤศจิกายน 2560
ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ผคป.ลพบุรี
29 พ.ย.60
08.30-12.00 น.
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมความก้าวหน้าการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานผลิตเอทานอลและระบบสนับสนุนการผลิต (โรงไฟฟ้า)ของบริษัท
ทรัพย์ทิพย์ จำกัด
หอประชุมที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ผคป.ลพบุรี
23 พ.ย.60
08.30-13.00 น.
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ปี 2561 วัดหนองโพธิ์ หมู่ที่ 8 ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม ผคป.ลพบุรี
21 พ.ย.60
08.30-16.00 น.
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม (Water Forum) ครั้งที่ 3 เพื่อนำเสนอ การจัดทำแนวทาง
การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
ห้องเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ โรงแรมลพบุรีอิทนน์รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี ผคป.ลพบุรี
18 พ.ย.60
09.30 น.
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในการเดินรถไฟขบวนพิเศษเพื่อการท่องเที่ยว "ตามรอยพระบาท เที่ยวเขื่อนของพ่อ" เที่วปฐมฤกษ์ สถานีรถไฟเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ผคป.ลพบุรี
17 พ.ย.60
13.30 น
เชิญประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ผวศ.ชป.10
13 พ.ย.60
09.30-16.30 น.
ขอเชิญประชุมกลุ่มย่อยเพื่อพิจารณารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ห้องดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน รอง ผส.ชป.10
10 พ.ย.60
09.30 น.
ประชุมประชาคมเชิงปฏิบัติกาเพื่อรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี
(พ.ศ.2561-2564)ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 และแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ห้องประชุมเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ โรงแรมลพบุรีอินทร์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ผผง.ชป.10 และ ผคป.ลพบุรี
7 พ.ย.60
09.30 น.
การรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ศูนย์การทหารปืนใหญ่ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผวศ.ชป.10
1 พ.ย.60
09.00 น.
เชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ห้องประชุมอำเภอเมืองลพบุรี (ชั้น 2) ที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี ผคป.ลพบุรี
27 ต.ค.60
10.00 น.
ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืช ภาคกลาง ห้องประชุมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 ผจบ.ชป.10
23 ต.ค.60
07.00 น.
พิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมิน
ทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ พระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระปรมิน
ทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี
ผคป.ลพบุรี
18 ต.ค.60
09.30 น.
การประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานฯลฯ ประจำเดือน
ตุลาคม 2560
ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ผคป.ลพบุรี
12 ต.ค.60
13.30 น.
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการและเลขาคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/2561
ห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู
กรมชลประทาน สามเสน
ผผง.ชป.10
6 ต.ค.60
13.30 น.
ขอเชิญประชุมคณะทำงานแผนงานโครงการเพื่อการจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน ห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู
กรมชลประทาน สามเสน
ผผง.ชป.10
3 ต.ค.60
13.00 น.
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม ณ กุฎิพระอนันตสารโสภณ อดีตเจ้าอาวาสวัดสิริจันทร
นิมิตรวรวิหาร
ผคป.ลพบุรี
2 ต.ค.60
13.00 น.
เชิญประชุมการบริหารจัดกาน้ำในช่วงฤดูแล้งของจังหวัดสระบุรี ห้องประชุมชั้น 4 (ห้องทานตะวัน) ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ผคป.สระบุรี
27 ก.ย.60
09.30 น.
การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ ประจำเดือน กันยายน 2560 ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ผคป.ลพบุรี
21 ก.ย.60
08.30-16.00 น.
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (water Forum) ครั้งที่ 2เพื่อระดมความคิดเห็นต่อ
ร่างยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานและโครงการบริหารจัดการน้ำ ของจังหวัดลพบุรี
ห้องเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท
อ.เมือง จ.ลพบุรี
ผคป.ลพบุรี
20 ก.ย.60
10.00 น.
เชิญประชุมการขยายผลเพื่อรับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ปี พ.ศ.2561 ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11 ชั้น 2 กรมชลประทานปากเกร็ด รอง ผส.ชป.10
20 ก.ย.60
08.00-13.00 น.
โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ปี 2560 วัดน้ำจั้น หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ผคป.ลพบุรี
15 ก.ย.60
10.00 น.
ขอเชิญประชุมคณะทำงานพิจารณาผลกระทบโครงการเขื่อนยกระดับในแม่น้ำเจ้าพระยา
และน่านเพื่อการเดินเรือของกรมเจ้าท่า
ห้องประชุม 300 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรม
กรมชลประทาน (IEC) กรมชลประทาน สามเสน
รอง ผส.ชป.10
14 ก.ย.60
09.30-12.00 น.
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการขยายระบบขการขนส่งน้ำมันทางท่อไปยัง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ ห้องเจ้ากงจีน โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมืองลพบุรี ผวศ.ชป.10
12 ก.ย.60
09.30-16.30 น.
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำป่าสักครั้งที่ 3/2560 ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ผจบ.ชป.10 ผคป.เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี
และ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
12 ก.ย.60
09.30 น.
ขอเชิญประชุม พิจารณาร่างรายงานการประเมินผลโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชน
เขาซับแกงไก่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลพบุรี
ห้องประชุม 201 สำนักงาน กปร. กรุงเทพมหานคร ผผง.ชป.10 และ ผคป.ลพบุรี
7 ก.ย.60
08.30-12.00 น.
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการประชุมปฐมนิเทศโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำป่าสัก ห้องประชุมอำเภอพัฒนานิคม
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
ผคบ.เขื่อนป่าสักชลสิทธ์
6 ก.ย.60
08.30 น.
ขอเชิญประชุม ห้องประชุมธารทิพย์ 01 ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ผคป. และ ผคบ.
4 ก.ย.60
13.00 น.
ขอเชิญประชุม ณ กุฎิพระอนันตสารโสภณ วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร ผคป.ลพบุรี
30 ส.ค.60

14.00 น.

ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสระบุรี (คทช.จังหวัด สระบุรี) ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ผคป.สระบุรี
29 ส.ค.60
12.00-18.00 น.
ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อเสนอปัญหาและแนวทางการแก้ไข "การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำป่าสัก" (ภาคประชาชน) ปี 2560-2564 ห้องประชุมป่าสักชลสิทธิ์ ศูนย์ประชุมโสมาภา บน.ชป.10
28 ส.ค.60
08.30-12.00 น.
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยโครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา
(ปิง วัง ยม น่าน ป่าสัก เจ้าพระยา ท่าจีน และแม่กลอง) อย่างสมดุล (Water Balance)
ห้องออโรร่า โรงแรมเดอะคาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จ.พระนครศรีอยุธยา รอง ผส.ชป.10
23 ส.ค.60
09.30 น.
ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ห้องประชุมทานตะวันชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ผคป.ลพบุรี
23 ส.ค.60
09.00-12.00 น.
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการ งานสำรวจ ออกแบบ โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร ต.บางบาล อ.บางบาล จ.พระนครศรี อยุธยา ห้องกรุงศรีอยุธยา ชั้น 3 โรงแรม กรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา รอง ผส.ชป.10 ผวศ.ชป.10 ผจบ.ชป.10 ผผง.ชป.10 บน.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
ในเขต จ.พระนครศรีอยุธยา
23 ส.ค.60
09.30-16.30 น.
ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำสาขาห้วยเกาะแก้ว ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผคป.เพชรบูรณ์
22 ส.ค.60
09.30 น.
ขอเชิญประชุมการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ อำเภอท่าหลวง และการแก้ไข
ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐบริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี
ห้องประชุมโครงการฯป่าสักชลสิทธิ์ รอง ผส.ชป.10 ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ และ
จด.มด.2/3
17 ส.ค.60
08.00-13.00 น.
โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ปี 2560 วัดบางลี่ หมู่ที่ 5 ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ผคป.ลพบุรี
16 ส.ค.60
08.30-15.00 น.
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการปรับปรุงผังประเทศ ครั้งที่ 1 ห้องกรุงศรีอยุธยา 2 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผคป.พระนครศรีอยุธยา
8 ส.ค.60
10.00-12.00 น.
ขอเชิญประชุมพิจารณาทบทวนและปรับปรุงเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Chart) ห้องประชุมกรมชลประทาน อาคารอำนวยการ ชั้น 3 กรมชลประทาน สามเสน ผส.ชป.10
4 ส.ค.60
09.00 น.
ขอเชิญประชุมวางแผนและรายงานระบบการเฝ้าระวังภัยระดับน้ำอ่างซับเหล็ก ห้องประชุมอำเภอเมืองลพบุรี (ชั้น 2) จังหวัดลพบุรี ผคป.ลพบุรี
4 ส.ค.60
09.00-18.00 น.
การเลื่อนชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขั้นกรรมาธิการวิสามัญ
(แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ)
ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 213-216
ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 อาคารรัฐสภา 2
ผคป.ลพบุรี
3 ส.ค.60
09.00-18.00 น.
การเลื่อนชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขั้นกรรมาธิการวิสามัญ
(แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ)
ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 213-216
ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 อาคารรัฐสภา 2
ผคป.ลพบุรี
3 ส.ค.60
10.00 น. ขอเชิญประชุมเตรียมการแข่งขันกอล์พจอมยุทธ์ ลพบุรี ครั้งที่ 104 ห้องประชุมกองบัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ (2)
ผคป.ลพบุรี
1 ส.ค.60
09.30-12.00 น.
ขอเปลี่ยนแปลงวัน และสถานที่ประชุมคณะทำงานขยายผลรางวัลคุณภาพการให้บริการ
ประชาชนขององค์การสหประชาชาติ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1
ห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี มล.ชูชาติ กำภู
สามเสน กรุงเทพฯ
รอง ผส.ชป.10
27 ก.ค.60
09.00-18.00 น.
การชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขั้ นกรรมาธิการวิสามัญ (แผนงานบูรณาการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ)
ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 213-216
ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2
ผคป.ลพบุรี
26 ก.ค.60
09.00-18.00 น.
การชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขั้ นกรรมาธิการวิสามัญ 09.00-18.00 น. ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 213-216
ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2
ผคป.ลพบุรี
26 ก.ค.60
10.00 น.
เชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาสวัสดิการต้นแบบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ห้องประชุม 300 อาคารศูนย์วิศวกรรม
การชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
20 ก.ค.60
14.00 น.
ขอเชิญประชุมเตรียมการแข่งขันกอล์ฟจอมยุทธ์ ลพบุรี ครั้งที่ 104 ณ ห้องประชุมกองบัญชาการศูนย์อำนวย
การสร้างอาวุธ (2)
ผคป.ลพบุรี
20 ก.ค.60
11.00-12.00 น. โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้นให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ปี 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง หมู้ที่ 1 ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ผคป.ลพบุรี
13 ก.ค.60
09.00 น.
ขอเชิญประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 5 ห้องประชุมสภาเกษตรจังหวัดชัยนาท ผจบ.ชป.10
11 ก.ค.60
09.00 น.
ขอเชิญประชุมเพื่อจัดทำโครงกร/แผนที่ ซึ่งเกี่ยวกับการแก้ปัญหาพื้นที่เร่งรัดการพัฒนา ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอหนองโดน ผคป.สระบุรี และ ผคบ.โคกกะเทียม
11 ก.ค.60
11.00 น.
ขอเชิญประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 3 โครงการคลองระบายน้ำบางบาล-บางไทร ห้องประชุม ผส.ชป.1-17 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ
ผคป.พระนครศรีอยุธยา
ผคบ.บางบาล
3-4 ก.ค.60
09.00-16.00 น.
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบูรณาการแนทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เข้าสู่กระบวนการวางแผนในระดับพื้นที่ในกลุ่มจังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ 1
โรงแรมไชยแสงพาเลส จ.สิงห์บุรี ผจบ.ชป.10
29 มิ.ย.60
13.30-16.30 น.
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น (Focus group) ครั้งที่ 5 เพื่อระดมความคิดเห็นจากภาค
อุตสาหกรรมต่อร่างยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการการบริหารจัดการน้ำสำหร้ับภาคอุตสาหกรรม
ของจังหวัดลพบุรี
ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดลพบุรี ชั้น 3 ผคป.ลพบุรี
29 มิ.ย.60
13.30 น.
ขอเชิญประชุมการแก้ไขปัญหาการปิดกั้นทางสาธารณประโยชน์เข้า-ออก แหล่งน้ำขาดเล็กบ้านหนองโพธิ์ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
29 มิ.ย.60
09.30 น.
การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานฯลฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ผคป.ลพบุรี
28 มิ.ย.60
14.30 น.
การประชุมซักซ้อมเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ต่อคณะกรรทาธิการวิสามัญฯ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ผคป.ลพบุรี
27 มิ.ย.60
09.30 น.
ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืช ภาคกลาง ห้องประชุมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 ผจบ.ชป.10
27 มิ.ย.60
09.00-16.00 น.
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานแบบบูรณาการด้านพลังงานจังหวัดลพบุรี ห้องประชุมซูซู โรงแรมลพบุรีอินน์ อำเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี
ผคป.ลพบุรี
26 มิ.ย.60
10.00 น.
โครงการพัฒนาเมืองแห่งอาหารปลอดภัย จังหวัดเพชรบูรณ์ บ้านนาสะอุ้ง อ.หล่มเก่า บ้านห้วยกะโปะ อ.น้ำหนาวและบ้านน้ำดุกใต้ อ.หล่มสัก ผคป.เพชรบูรณ์
26 มิ.ย.60
09.00 น.
ขอเชิญประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบที่ 2 ของเขตตรวจราชการที่ 2
ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ผคป.ลพบุรี ผคส.10 และ ผง.ชป.10
20,23
มิ.ย.60
08.30-14.00 น.
ขอเชิญประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 1 รอบที่ 2 ห้องรับรองชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ห้องประชุมศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสระบุรี
อำเภอพระพุทธบาท
ผจบ.ชป.10 ผคป.พระนครศรีอยุธยา
ผคป.สระบุรี
20 มิ.ย.60
08.30-16.30 น.
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบติการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการ
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ 2/2560
ห้องเฟื่องฟ้า โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผจบ.ชป.10
11 มิ.ย.60
09.00 น.
ขอเชิญประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 โครงการคลองระบายน้ำบางบาล-บางไทร ห้องประชุมกรมชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน
สามเสน กรุงเทพฯ
รอง ผส.ชป.10 ผคป.พระนครศรีอยุธยา
7 มิ.ย.60
08.00-13.00 น.
โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ปี 2560 วัดวังไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ผคป.ลพบุรี
7 มิ.ย.60
09.30 น.
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ผผง.ชป.10 และ
ผคป.เพชรบูรณ์
30 พ.ค.60
14.00 น.
การประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ประจำปี 2560 ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 4 ศาลากลางจ.อยุธยา ผจบ.ชป.10
30 พ.ค.60
09.30 น.
การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานฯลฯ ประจำเดือน พฤษภาคม
2560
ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ผคป.ลพบุรี
29 พ.ค.60
16.00 น.
การประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการเกษตรแปลงใหญ่ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ผผง.ชป.10
29 พ.ค.60
13.30 น.
เชิญประชุมคณะทำงานการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสวัสดิการสโมสรกรมชลประทาน ห้องประชุมกรมชลประทาน ชั้น 3 อาคารอำนวยการ
กรมชลประทาน สามเสน
ผส.ชป.10
24 พ.ค.60
08.30-12.00 น.
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น (Focus group) ครั้งที่ 4 เพื่อจัดทำร่างแนวทางการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมของจังหวัดลพบุรี ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดลพบุรี ชั้น 3 ผจบ.ชป.10 และ ผคป.ลพบุรี
24 พ.ค.60
13.30 น.
ขอเชิญประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ผคป.ลพบุรี
23 พ.ค.60
13.30 น.
ขอเชิญประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตเมืองจังหวัดลพบุร ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี รอง ผส.ชป.10 ผจบ.ชป.10 และ ผคป.ลพบุรี
11 พ.ค.60
08.00-13.00 น.
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยย้อมให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ปี 2560 วัดตะโก หมู่ที่ 12 ตำบลโก่ธนู อำเภอเมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ผคป.ลพบุรี
8 พ.ค.60
10.00 น.
ขอเชิญประชุมชี้แจง กฎกระทรวงให้ใช้บังบคับผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2560 ห้องประชุมทานตะวัน จังหวัดลพบุรี ผคป.ลพบุรี
27 เม.ย.60
09.30 น.
การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานฯลฯ ประจำเดือนเมษายน 2560 ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ผคป.ลพบุรี
25 เม.ย.60
14.00 น.
ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ผคป.ลพบุรี
21 เม.ย.60
08.00-13.00 น.
โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ปี 2560 วัดทพเลวังวัด หมู่ที่ 2 ตำบลทะเลวังวัด อำเภอท่าหลวง
จังหวัดลพบุรี
ผคป.ลพบุรี
20 เม.ย.60
08.30-12.00น.
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (นำเสนอผลการศึกษา)
โครงการสำรวจออแบบถนนสายเชื่อมต่อถนนสาย ค ผังเมืองรวมเมืองบ้านหมี่ -ทล205
ตัดกับ ทล2219 จังหวัดลพบุรี
ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ผวศ.ชป.10 และ
ผคบ.ช่องแค
19 เม.ย.60
13.30 น.
การประชุมเตรียมการเกี่ยวกับการดำเนินโครงการภายใต้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมประจำปี งบประมาณพ.ศ.2560 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System)
ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ผง.ชป.10
5,12,19,24
เม.ย.60
15.30 น.
การบริหารโครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายใน
ประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม)
ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลาง จังหวัดลพบุรี ผผง.ชป.10
12 เม.ย.60
15.00 น.
การประชุมเตรียมการเกี่ยวกับการดำเนินโครงการภายใต้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System)
ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ผคป.ลพบุรี
10 เม.ย.60
16.30 น.
เชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
พ.ศ.2560
ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการในเขต จ.ลพบุรี
6 เม.ย.60
08.00 น.
การจัดพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีพรมราชวงศ์ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
ผคป.ลพบุรี
11 เม.ย.60
09.00 น.
ขอเชิญประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 4 ห้องประชุมสภาเกษรตกร จังหวัดชัยนาท ถนนเขื่อน
เจ้าพระยา หมู่ 5 ตำบลบางหลวง จังหวัดชัยนาท
ผจบ.ชป.10
4 เม.ย.60
09.00-14.00 น.
ขอเชิญประชุมคณะทำงานรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง จังหวัดลพบุรี ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ผคป.ลพบุรี
31 มี.ค.60
08.00 น.
การจัดพิธีวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
ผคป.ลพบุรี
30 มี.ค.60
16.00 น.
การประชุมเตรียมการเกี่ยวกับการดำเนินโครงการภายใต้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ผ่านระบบวิดีทัศน์ (Video Conderence System)
ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ผผง.ชป.10 ผคป.ลพบุรี ผอ.ในเขต จ.ลพบุรี และ ผง.ชป.10
30 มี.ค.60
09.30 น.
การประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานฯลฯ ประจำเดือนมีนาคม 2560 ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ผคป.ลพบุรี
29 มี.ค.60
09.00 น.-12.00 น.
เชิญประชุมชี้แจงแนวทาง/วิธีดำเนินการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ห้องประชุมอาคาร NEWMASIP สถานบันการพัฒนา
การชลประทาน กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ฝบท.ชป.10 และ ปท.ชป.10
28 มี.ค.60
09.00-15.30 น.
ขอเชิญประชุมระดมความคิดเห็นโครงการจัดทำยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ห้องราชดำเนิน ชั้น 1 โรงแรมรอยัลปริ้นเซส ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ ผผง.ชป.10
27 มี.ค.60
09.30 น.
แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ผคป.ลพบุรี
23 มี.ค.60
16.30 น.
การประชุมเตรียมการเกี่ยวกับการดำเนินโครงการภายใต้ร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ผ่านระบบวีดีทัศน์
ทางไกล (Video Conference System)
ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ผผง.ชป.10 และ ผคป.ลพบุรี
23 มี.ค.60
09.00 น.
ขอเชิญประชุมการป้องกันและไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดลพบุรี ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ผคป.ลพบุรี และ
รอง ผส.ชป.10
แทน ผส.ชป.10
20 มี.ค.60
13.30 น.
การประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำป้าสัก ครั้งงที่ 1/2560 ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลาง จังหวัดลพบุรี รอง ผส.ชป.10 บน.ชป.10 ผง.ชป.10 ผคป.เพชรบูรณ์ ลพบุรี และ ผคป.สระบุรี
16 มี.ค.60
10.00 น.
ขอเชิญประชุมซักซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอเมืองลพบุรี ประจำปี 2560 ห้องประชุมอำเภอเมืองลพบุรี ชั้น 2 ผคป.ลพบุรี
16-17
มี.ค.60
-
ขอเชิญประชุมคณะทำงานรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง จังหวัดลพบุรี ห้องประชุมอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ และ จด.2/3 มด.
15 มี.ค.60
14.30 น.
ขอเชิญประชุมคณะทำงานปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2560
ห้องกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ชั้น 5 ศาลากลาง จังหวัดลพบุรี ผคป.ลพบุรี และ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
15 มี.ค.60
08.00-13.00 น.
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลพบุรีปี 2560 โรงเรียนบ้านห้วยเขว้า หมู่ที่ 9 ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ผคป.ลพบุรี
14 มี.ค.60
09.30 น.-10.30 น.
ขอเชิญประชุม ห้องระชุมอำเภอเมืองลพบุรี (ชั้น 2) ที่ว่าการอำเภอเมือง
จ.ลพบุรี
ผคป.ลพบุรี
14 มี.ค.60
-
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อเผยแพร่ระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำ
สำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาและท่าจีน
ห้องประชุมคาลิปโซ่ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รอง ผส.ชป.10
9 มี.ค.60
14.00 น.
ขอเชิญประชุมคณะทำงานรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง จังหวัดลพบุร ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ผคป.ลพบุรี
9 มี.ค.60
16.00 น.
ลื่อนการประชุมเตรียมการเกี่ยวกับการดำเนินโครงการภายใต้ร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
(Video Conference System)
ห้องประชุมพระปรางค์สามยอดชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ผผง.ชป.10 อ.โครงการในเขต
จังหวัดลพบุรี และ ผง.ชป.10
8 มี.ค.60
13.30 น.
ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาสวัสดิการต้นแบบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ห้องประชุมกรม ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
8 มี.ค.60
08.30-12.00 น.
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการสำรวจออกแบบถนนสายเชื่อมต่อถนนสาย ค ผังเมืองรวมเมือง บ้านหมี่- ทล.205
ตัดกับ ทล2219 จังหวัดลพบุรี
ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ผวศ.ชป.10
6 มี.ค.60
13.30 น.
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสำหรับป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู ห้องปฏิบัติงานปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 3 อาคารศูนย์ราชการ
จังหวัดเพชรบูรณ์
ผคป.เพชรบูรณ์
6 มี.ค.60
10.00 น.
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ห้องประชุมส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน รอง ผส.ชป.10
6 มี.ค.60
09.30 น.
ขอเชิญประชุมคณะทำงานติดตาม ควบคุม และแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2560 ห้องประชุมสำนักเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลพบุรี ผคบ.ช่องแค โคกกะเทียม มหาราช ป่าสักชลสิทธิ์
ผคป.ลพบุรี และ บน.ชป.10
6 มี.ค.60
10.00 น.
ขอเชิญประชุมคณะทำงานย่อยเพื่อพิจารณาทบทวนปรับปรุงงานบานฝาท่อและเครื่องยกกรณี
งานดำเนินการเอง

ห้องประชุมสำนักงาน ชลประทานที่ 11 ชั้น 2 อาคารที่ทำการสำนักงานชลประทาน ที่ 11
กรมชลประทาน ปากเกร็ด

ผคก.ชป.10
1 มี.ค.60
09.00-12.00 น.
ขอเชิญประชุมงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน ห้องประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ชั้น 11 อาคารฝ่ายวิชาการ ผส.ชป.10
28 ก.พ.60
08.30-16.30 น.
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการ
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ 1/2560 (ระดับลุ่มน้ำ)
ห้องลาดบัวหลวง โรงแรมอยุธยา แกรนด์ โฮเต็ล
อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปน.ชป.10
27 ก.พ.60
09.30 น.
การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานฯลฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ผคป.ลพบุรี
24 ก.พ.60
09.30 น.
ขอเชิญประชุมคณะทำงานย่อยเพื่อพิจารณาทบทวนปรับปรุงงานกำจัดวัชพืชกรณีงานดำเนินการเอง
ครั้งที่ 2/2560
ห้องประชุมกรมชลประทาน ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ผคก.ชป.10
23 ก.พ.60
16.00 น.
การประชุมเตรียมการเกี่ยวกับการดำเนินโครงการภายใต้ร่างพระราช
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ผ่านระบบ
วีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System)
ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ผคป.ลพบุรี ผผง.ชป.10 และ ผง.ชป.10
23 ก.พ.60
08.00-13.00 น.
โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ปี 2560 โรงเรียนขุนรามวิทยา หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ผคป.ลพบุรี
22-23
ก.พ.60
-
ขอเชิญเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ของผู้รับบริการและ
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี ผส.ชป.10
20 ก.พ.60
09.00 น.
ขอเชิญประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบที่ 1 ของเขตตรวจราชการที่ 2
ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ผคป.ลพบุรี ผคส.10 และ ผคบ.โคกกะเทียม
20 ก.พ.60
10.00 น.
โครงการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังให้กับส่วนราชการ ห้องเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท ฝบท.ชป.10 และ งบ.ชป.10
15 ก.พ.60
13.30 น.
ขอเชิญประชุมคณะทำงานย่อยเพื่อพิจารณาทบทวนปรับปรุงกำจัดวัชพืชกรณีงานดำเนินการเอง ห้องประชุมกรมชลประทาน ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ผคก.ชป.10
14 ก.พ.60
14.00 น.
ขอเชิญประชุม ห้องประชุมอำเภอเมืองลพบุรี ผชช.ชป.10 และ
ผคบ.โคกกะเทียม
14 ก.พ.60
09.30-12.00 น.
เชิญประชุมคณะทำงานตรวจสอบและจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเขื่อนของกรมชลประทาน
ครั้งที่ 1/2560
ห้องประชุมกรมชลประทาน ชั้น 3 อาคารอำนวยการ สามเสน กรมชลประทาน ผจบ.ชป.10
8 ก.พ.60
09.30 น.
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับมอบงานอ่างเก็บน้ำมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี ที่ว่าการโครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก อ.วังม่วง จ.สระบุรี ผชช.ชป.10 และ ผผง.ชป.10
7 ก.พ.60
15.00 น.
การประชุมชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำโครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็ง
และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผ่านระบบวิดีโอทัศน์
ทางไกล (Video Conference System)
ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ผคป.ลพบุรี
31 ม.ค.60
13.30-16.00 น.
เชิญประชุม Inception Report โครงการพัฒนาคลองผันน้ำควบคู่ถนนวงแหวนรอบที่ 3
(3rd Outer Ring Road Diversion Channel)
ห้องประชุม สบก.2 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทานสามเสน ผชช.ชป.10
30 ม.ค.60
09.30 น.
การประชุมคระกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ ประจำเดือน มกราคม 2560 ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ผคป.ลพบุรี
26 ม.ค.60
13.30 น.
เชิญประชุม vdo conference การกรอกตารางข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมขังและสิ่งกีดขวางลำน้ำทุกจังหวัด ห้องประชุม สชป.10 ผอ.ส่วน และ ผคป.ในเขต สชป.10
(ยกเว้น ผคก.ชป.10)
24 ม.ค.60
09.00 น.
ขอเชิญประชุมการตรวจราชการของผู้ตรงวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 17 รอบที่ 1 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ผคป.เพชรบูรณ์ และ ผคส.10
23 ม.ค.60
09.30 น.
ขอเชิญประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายในการจัดทำและใช้้แผนที่เกษตร
เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก(Agri-Map)
ห้องประชุม 1 ชั้น 14 อาคารวิชาการ ผวศ.ชป.10
20 ม.ค.60
13.30 น.
ขอเชิญร่วมพิธีประมงน้อมเกล้า บำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
ยามินทรธิราชบรมนาถบพิตร
วัดโคกหม้อ ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
ผคป.ลพบุรี
19 ม.ค.60
16.00 น. -
21.15 น.
ขอเชิญร่วมงาน "ชาวลพบุรีร้อยดวงใจ ถวายอาลัยพ่อหลวง"
ลานบานาน่าสแควร์ ตไำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผคป.ลพบุรี
18 ม.ค.60
08.00 น.
การจัดพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ผคป.ลพบุรี
18 ม.ค.60
09.00 น. ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำสาขาห้วยเกาะแก้ว ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ห้องที่ว่าการอำเภอศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ผคป.ลพบุรี
17 ม.ค.60
14.00 น.
ประกาศคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนพัฒนานิคม-เขาพระยาเดินธง จังหวัดลพบุรี ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ผคป.ลพบุรี
17 ม.ค.60
08.00 น.
การจัดพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรมคำแหงมหาราช หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ผคป.ลพบุรี
16 ม.ค.60
10.00 น.
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ห้องประชุมส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน ผจบ.ชป.10
16-18 ม.ค.60
08.30-12.00 น.
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงาน
ผลิตเอทานอลและระบบสนับสนุนการผลิต (โรงไฟฟ้า)
หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม (16 ม.ค.60)
โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา (17 ม.ค.60)
หอประชุมโรงเรียนนิคมลำนารายณ์ (18 ม.ค.60)
ผคป.ลพบุรี
12 ม.ค.60
08.30-12.00 น.
เรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในระดับลุ่มน้ำสาขา ห้องซันซายน์ออลส์ โรวงแรมเอสอาร์ เรสซิเดนซ์ จ.เพชรบูรณ์ ผจบ.ชป.10
11 ม.ค.60
08.00 น.-13.00 น.
โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ปี 2560 โรงเรียนบ้านม่วงค่อม หมู่ที่ 1 ตำบล ม่วงค่อม
อำเภอชัยบาดาล จ.ลพบุรี
ผคป.ลพบุรี
9 ม.ค.60
10.00 น.
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ห้องประชุมส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน ผชช.ชป.10