วันที่
เวลา
เรื่อง
สถานที่
ผู้เข้าร่วมประชุม
27 เม.ย.60
09.30 น.
การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานฯลฯ ประจำเดือนเมษายน 2560 ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ผคป.ลพบุรี
25 เม.ย.60
14.00 น.
ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ผคป.ลพบุรี
21 เม.ย.60
08.00-13.00 น.
โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ปี 2560 วัดทพเลวังวัด หมู่ที่ 2 ตำบลทะเลวังวัด อำเภอท่าหลวง
จังหวัดลพบุรี
ผคป.ลพบุรี
20 เม.ย.60
08.30-12.00น.
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (นำเสนอผลการศึกษา)
โครงการสำรวจออแบบถนนสายเชื่อมต่อถนนสาย ค ผังเมืองรวมเมืองบ้านหมี่ -ทล205
ตัดกับ ทล2219 จังหวัดลพบุรี
ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ผวศ.ชป.10 และ
ผคบ.ช่องแค
19 เม.ย.60
13.30 น.
การประชุมเตรียมการเกี่ยวกับการดำเนินโครงการภายใต้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมประจำปี งบประมาณพ.ศ.2560 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System)
ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ผง.ชป.10
5,12,19,24
เม.ย.60
15.30 น.
การบริหารโครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายใน
ประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม)
ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลาง จังหวัดลพบุรี ผผง.ชป.10
12 เม.ย.60
15.00 น.
การประชุมเตรียมการเกี่ยวกับการดำเนินโครงการภายใต้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System)
ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ผคป.ลพบุรี
10 เม.ย.60
16.30 น.
เชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
พ.ศ.2560
ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการในเขต จ.ลพบุรี
6 เม.ย.60
08.00 น.
การจัดพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีพรมราชวงศ์ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
ผคป.ลพบุรี
11 เม.ย.60
09.00 น.
ขอเชิญประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 4 ห้องประชุมสภาเกษรตกร จังหวัดชัยนาท ถนนเขื่อน
เจ้าพระยา หมู่ 5 ตำบลบางหลวง จังหวัดชัยนาท
ผจบ.ชป.10
4 เม.ย.60
09.00-14.00 น.
ขอเชิญประชุมคณะทำงานรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง จังหวัดลพบุรี ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ผคป.ลพบุรี
31 มี.ค.60
08.00 น.
การจัดพิธีวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
ผคป.ลพบุรี
30 มี.ค.60
16.00 น.
การประชุมเตรียมการเกี่ยวกับการดำเนินโครงการภายใต้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ผ่านระบบวิดีทัศน์ (Video Conderence System)
ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ผผง.ชป.10 ผคป.ลพบุรี ผอ.ในเขต จ.ลพบุรี และ ผง.ชป.10
30 มี.ค.60
09.30 น.
การประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานฯลฯ ประจำเดือนมีนาคม 2560 ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ผคป.ลพบุรี
29 มี.ค.60
09.00 น.-12.00 น.
เชิญประชุมชี้แจงแนวทาง/วิธีดำเนินการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ห้องประชุมอาคาร NEWMASIP สถานบันการพัฒนา
การชลประทาน กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ฝบท.ชป.10 และ ปท.ชป.10
28 มี.ค.60
09.00-15.30 น.
ขอเชิญประชุมระดมความคิดเห็นโครงการจัดทำยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ห้องราชดำเนิน ชั้น 1 โรงแรมรอยัลปริ้นเซส ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ ผผง.ชป.10
27 มี.ค.60
09.30 น.
แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ผคป.ลพบุรี
23 มี.ค.60
16.30 น.
การประชุมเตรียมการเกี่ยวกับการดำเนินโครงการภายใต้ร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ผ่านระบบวีดีทัศน์
ทางไกล (Video Conference System)
ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ผผง.ชป.10 และ ผคป.ลพบุรี
23 มี.ค.60
09.00 น.
ขอเชิญประชุมการป้องกันและไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดลพบุรี ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ผคป.ลพบุรี และ
รอง ผส.ชป.10
แทน ผส.ชป.10
20 มี.ค.60
13.30 น.
การประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำป้าสัก ครั้งงที่ 1/2560 ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลาง จังหวัดลพบุรี รอง ผส.ชป.10 บน.ชป.10 ผง.ชป.10 ผคป.เพชรบูรณ์ ลพบุรี และ ผคป.สระบุรี
16 มี.ค.60
10.00 น.
ขอเชิญประชุมซักซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอเมืองลพบุรี ประจำปี 2560 ห้องประชุมอำเภอเมืองลพบุรี ชั้น 2 ผคป.ลพบุรี
16-17
มี.ค.60
-
ขอเชิญประชุมคณะทำงานรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง จังหวัดลพบุรี ห้องประชุมอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ และ จด.2/3 มด.
15 มี.ค.60
14.30 น.
ขอเชิญประชุมคณะทำงานปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2560
ห้องกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ชั้น 5 ศาลากลาง จังหวัดลพบุรี ผคป.ลพบุรี และ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
15 มี.ค.60
08.00-13.00 น.
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลพบุรีปี 2560 โรงเรียนบ้านห้วยเขว้า หมู่ที่ 9 ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ผคป.ลพบุรี
14 มี.ค.60
09.30 น.-10.30 น.
ขอเชิญประชุม ห้องระชุมอำเภอเมืองลพบุรี (ชั้น 2) ที่ว่าการอำเภอเมือง
จ.ลพบุรี
ผคป.ลพบุรี
14 มี.ค.60
-
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อเผยแพร่ระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำ
สำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาและท่าจีน
ห้องประชุมคาลิปโซ่ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รอง ผส.ชป.10
9 มี.ค.60
14.00 น.
ขอเชิญประชุมคณะทำงานรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง จังหวัดลพบุร ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ผคป.ลพบุรี
9 มี.ค.60
16.00 น.
ลื่อนการประชุมเตรียมการเกี่ยวกับการดำเนินโครงการภายใต้ร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
(Video Conference System)
ห้องประชุมพระปรางค์สามยอดชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ผผง.ชป.10 อ.โครงการในเขต
จังหวัดลพบุรี และ ผง.ชป.10
8 มี.ค.60
13.30 น.
ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาสวัสดิการต้นแบบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ห้องประชุมกรม ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
8 มี.ค.60
08.30-12.00 น.
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการสำรวจออกแบบถนนสายเชื่อมต่อถนนสาย ค ผังเมืองรวมเมือง บ้านหมี่- ทล.205
ตัดกับ ทล2219 จังหวัดลพบุรี
ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ผวศ.ชป.10
6 มี.ค.60
13.30 น.
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสำหรับป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู ห้องปฏิบัติงานปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 3 อาคารศูนย์ราชการ
จังหวัดเพชรบูรณ์
ผคป.เพชรบูรณ์
6 มี.ค.60
10.00 น.
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ห้องประชุมส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน รอง ผส.ชป.10
6 มี.ค.60
09.30 น.
ขอเชิญประชุมคณะทำงานติดตาม ควบคุม และแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2560 ห้องประชุมสำนักเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลพบุรี ผคบ.ช่องแค โคกกะเทียม มหาราช ป่าสักชลสิทธิ์
ผคป.ลพบุรี และ บน.ชป.10
6 มี.ค.60
10.00 น.
ขอเชิญประชุมคณะทำงานย่อยเพื่อพิจารณาทบทวนปรับปรุงงานบานฝาท่อและเครื่องยกกรณี
งานดำเนินการเอง

ห้องประชุมสำนักงาน ชลประทานที่ 11 ชั้น 2 อาคารที่ทำการสำนักงานชลประทาน ที่ 11
กรมชลประทาน ปากเกร็ด

ผคก.ชป.10
1 มี.ค.60
09.00-12.00 น.
ขอเชิญประชุมงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน ห้องประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ชั้น 11 อาคารฝ่ายวิชาการ ผส.ชป.10
28 ก.พ.60
08.30-16.30 น.
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการ
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ 1/2560 (ระดับลุ่มน้ำ)
ห้องลาดบัวหลวง โรงแรมอยุธยา แกรนด์ โฮเต็ล
อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปน.ชป.10
27 ก.พ.60
09.30 น.
การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานฯลฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ผคป.ลพบุรี
24 ก.พ.60
09.30 น.
ขอเชิญประชุมคณะทำงานย่อยเพื่อพิจารณาทบทวนปรับปรุงงานกำจัดวัชพืชกรณีงานดำเนินการเอง
ครั้งที่ 2/2560
ห้องประชุมกรมชลประทาน ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ผคก.ชป.10
23 ก.พ.60
16.00 น.
การประชุมเตรียมการเกี่ยวกับการดำเนินโครงการภายใต้ร่างพระราช
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ผ่านระบบ
วีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System)
ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ผคป.ลพบุรี ผผง.ชป.10 และ ผง.ชป.10
23 ก.พ.60
08.00-13.00 น.
โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ปี 2560 โรงเรียนขุนรามวิทยา หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ผคป.ลพบุรี
22-23
ก.พ.60
-
ขอเชิญเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ของผู้รับบริการและ
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี ผส.ชป.10
20 ก.พ.60
09.00 น.
ขอเชิญประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบที่ 1 ของเขตตรวจราชการที่ 2
ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ผคป.ลพบุรี ผคส.10 และ ผคบ.โคกกะเทียม
20 ก.พ.60
10.00 น.
โครงการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังให้กับส่วนราชการ ห้องเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท ฝบท.ชป.10 และ งบ.ชป.10
15 ก.พ.60
13.30 น.
ขอเชิญประชุมคณะทำงานย่อยเพื่อพิจารณาทบทวนปรับปรุงกำจัดวัชพืชกรณีงานดำเนินการเอง ห้องประชุมกรมชลประทาน ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ผคก.ชป.10
14 ก.พ.60
14.00 น.
ขอเชิญประชุม ห้องประชุมอำเภอเมืองลพบุรี ผชช.ชป.10 และ
ผคบ.โคกกะเทียม
14 ก.พ.60
09.30-12.00 น.
เชิญประชุมคณะทำงานตรวจสอบและจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเขื่อนของกรมชลประทาน
ครั้งที่ 1/2560
ห้องประชุมกรมชลประทาน ชั้น 3 อาคารอำนวยการ สามเสน กรมชลประทาน ผจบ.ชป.10
8 ก.พ.60
09.30 น.
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับมอบงานอ่างเก็บน้ำมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี ที่ว่าการโครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก อ.วังม่วง จ.สระบุรี ผชช.ชป.10 และ ผผง.ชป.10
7 ก.พ.60
15.00 น.
การประชุมชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำโครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็ง
และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผ่านระบบวิดีโอทัศน์
ทางไกล (Video Conference System)
ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ผคป.ลพบุรี
31 ม.ค.60
13.30-16.00 น.
เชิญประชุม Inception Report โครงการพัฒนาคลองผันน้ำควบคู่ถนนวงแหวนรอบที่ 3
(3rd Outer Ring Road Diversion Channel)
ห้องประชุม สบก.2 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทานสามเสน ผชช.ชป.10
30 ม.ค.60
09.30 น.
การประชุมคระกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ ประจำเดือน มกราคม 2560 ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ผคป.ลพบุรี
26 ม.ค.60
13.30 น.
เชิญประชุม vdo conference การกรอกตารางข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมขังและสิ่งกีดขวางลำน้ำทุกจังหวัด ห้องประชุม สชป.10 ผอ.ส่วน และ ผคป.ในเขต สชป.10
(ยกเว้น ผคก.ชป.10)
24 ม.ค.60
09.00 น.
ขอเชิญประชุมการตรวจราชการของผู้ตรงวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 17 รอบที่ 1 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ผคป.เพชรบูรณ์ และ ผคส.10
23 ม.ค.60
09.30 น.
ขอเชิญประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายในการจัดทำและใช้้แผนที่เกษตร
เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก(Agri-Map)
ห้องประชุม 1 ชั้น 14 อาคารวิชาการ ผวศ.ชป.10
20 ม.ค.60
13.30 น.
ขอเชิญร่วมพิธีประมงน้อมเกล้า บำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
ยามินทรธิราชบรมนาถบพิตร
วัดโคกหม้อ ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
ผคป.ลพบุรี
19 ม.ค.60
16.00 น. -
21.15 น.
ขอเชิญร่วมงาน "ชาวลพบุรีร้อยดวงใจ ถวายอาลัยพ่อหลวง"
ลานบานาน่าสแควร์ ตไำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผคป.ลพบุรี
18 ม.ค.60
08.00 น.
การจัดพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ผคป.ลพบุรี
18 ม.ค.60
09.00 น. ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำสาขาห้วยเกาะแก้ว ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ห้องที่ว่าการอำเภอศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ผคป.ลพบุรี
17 ม.ค.60
14.00 น.
ประกาศคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนพัฒนานิคม-เขาพระยาเดินธง จังหวัดลพบุรี ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ผคป.ลพบุรี
17 ม.ค.60
08.00 น.
การจัดพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรมคำแหงมหาราช หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ผคป.ลพบุรี
16 ม.ค.60
10.00 น.
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ห้องประชุมส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน ผจบ.ชป.10
16-18 ม.ค.60
08.30-12.00 น.
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงาน
ผลิตเอทานอลและระบบสนับสนุนการผลิต (โรงไฟฟ้า)
หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม (16 ม.ค.60)
โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา (17 ม.ค.60)
หอประชุมโรงเรียนนิคมลำนารายณ์ (18 ม.ค.60)
ผคป.ลพบุรี
12 ม.ค.60
08.30-12.00 น.
เรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในระดับลุ่มน้ำสาขา ห้องซันซายน์ออลส์ โรวงแรมเอสอาร์ เรสซิเดนซ์ จ.เพชรบูรณ์ ผจบ.ชป.10
11 ม.ค.60
08.00 น.-13.00 น.
โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ปี 2560 โรงเรียนบ้านม่วงค่อม หมู่ที่ 1 ตำบล ม่วงค่อม
อำเภอชัยบาดาล จ.ลพบุรี
ผคป.ลพบุรี
9 ม.ค.60
10.00 น.
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ห้องประชุมส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน ผชช.ชป.10