__________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์
     
 
บุคลากร
 
 
 
 
นายสุชาติ เจริญศรี
ผอ.คบ.มโนรมย์
 
 
 
 
 
นายกริช พูลสวัสดิ์
นายช่างชลประทานอาวุโส
 
นายมนัส วีระวัฒนพงศ์
นายช่างชลประทานอาวุโส
 
นายไพโรจน์ สุวรรณพานิช
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
 
ฝวศ.คบ.มโนรมย์
 
ฝจน.คบ.มโนรมย์
 
ฝชก.คบ.มโนรมย์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวจุฑาทิพย์ มุกกะเซ็ง
บท.คบ.มโนรมย์
 

 

 
 
 
 
 
 
นายชำนาญ พลอยเพ็ชร์
นายช่างชลประทานชำนาญงาน
ฝสบ.คบ.๑ มโนรมย์
 
นายเอนก อินทร์สนอง
นายช่างชลประทานชำนาญงาน
ฝสบ.คบ.๒ มโนรมย์
 
นายมานะ พลอยเพ็ชร์
นายช่างชลประทานชำนาญงาน
ฝสบ.คบ.๓ มโนรมย์
 
 
 
 
 
 
นายชวลิต ฉลอม
วิศวกรชลประทานชำนาญการ
 
นายไพรฑูรย์ โพธิ์อุไร
นายช่างชลประทานชำนาญงาน
 
นางสาวกนกวรรณ แป้นพัด
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 
 
 
     
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ หมู่ที่ 2 ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17110
โทร.0-5649-1289 Fax.0-5649-1587 (E-mail)Manorom_Chainat@hotmail.com