โครงการชลประทานเพชรบูรณ์
          อาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง
          อาคารประกอบโครงการฝายฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก
โครงการชลประทานลพบุรี
โครงการชลประทานสระบุรี
โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม
          ประตูระบายน้ำ
          อาคารบังคับน้ำในระบบส่งน้ำ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง  
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์