นายกฤษฎา ศรีเพิ่มพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๐
 
 
แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน
และกรอบการประเมินผลฯ
 
แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน
พ.ศ. 2560 - 2564
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ระหว่างกรมชลประทานกับสำนักฯ
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ระหว่างสำนักฯ กับหน่วยงานในสังกัด
    ผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองฯ
สรุปบทเรียนผลการดำเนินงาน
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ของสำนักฯ และเงินทุนหมุนเวียนฯ
 
ดาวน์โหลดข้อมูล
 
ตัวอย่างไฟล์การจัดทำรายงาน
ข้อมูลการบริหารจัดการน้ำของโครงการฯ (โดยสรุป)
แนวทางการติดตามผลการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ควรนำไปใช้ในการเร่งรัด
การเบิกจ่าย
คู่มือ ระบบ e-GP เฟส 3
MTEF การเตรียมความพร้อม
ปี 2558-2562
 
สปอตประชาสัมพันธ์
 
เพลง กรมชลประทานเพื่อประชาชน

 
QR CODE สชป.10
 
 
พระราโชวาทในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2561
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 
ทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2662
อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เดินวิ่งการกุศล RUN FOR HEALTH CHARITY MINI HALF MARATHON 2018
"สืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ลุ่มน้ำป่าสัก"
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ข้อมูลทั่วไป
 
 
หน่วยงานในสังกัด
   
คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
 
 

การบริหารจัดการน้ำ
 
แผนงานป้องกันอุทกภัยฯ
 
ค้นหาข้อมูล
 

ค้นหาใน Google.co.th
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
 

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2561
 
 
 
ปีที่ 5 ฉบับที่ 56
ประจำเดือนธันวาคม
2561

       
ปีที่ 5 ฉบับที่ 55
ประจำเดือนพฤศจิกายน
2561
ปีที่ 5 ฉบับที่ 54
ประจำเดือนตุลาคม
2561
ปีที่ 5 ฉบับที่ 53
ประจำเดือนกันยายน
2561
ปีที่ 5 ฉบับที่ 52
ประจำเดือนสิงหาคม
2561
 
.
 
:: ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
         
       
 
สำนักงานชลประทานที่ 10 กรมชลประทาน ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
โทร./โทรสาร 0 3648 6868
จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่ายบริหารทั่วไป E-mail: supunsa1054@gmail.com