นายสุชาติ เจริญศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๐
 
แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน
และกรอบการประเมินผลฯ
 
แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน
พ.ศ. 2560 - 2564
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ระหว่างกรมชลประทานกับสำนักฯ
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ระหว่างสำนักฯ กับหน่วยงานในสังกัด
    ผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองฯ
สรุปบทเรียนผลการดำเนินงาน
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ของสำนักฯ และเงินทุนหมุนเวียนฯ
 
ดาวน์โหลดข้อมูล
 
ตัวอย่างไฟล์การจัดทำรายงาน
ข้อมูลการบริหารจัดการน้ำของโครงการฯ (โดยสรุป)
แนวทางการติดตามผลการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ควรนำไปใช้ในการเร่งรัด
การเบิกจ่าย
คู่มือ ระบบ e-GP เฟส 3
MTEF การเตรียมความพร้อม
ปี 2558-2562
 
สปอตประชาสัมพันธ์
 
เพลง กรมชลประทานเพื่อประชาชน

 
QR CODE สชป.10
 
 
พระราโชวาทในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2561
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
กิจกรรมลงนามถวายพระพร/ลงนามถวายพระพรออนไลน์ ถวายพระพรชัยมงคล
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบ 116 ปี
วางแผนเพาะปลูก-แผนส่งน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ "ทุ่งเชียงราก"
การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำ "ทุ่งบางกุ่ม"
 
ข้อมูลทั่วไป
 
 
หน่วยงานในสังกัด
   
คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
 
 

การบริหารจัดการน้ำ
 
แผนงานป้องกันอุทกภัยฯ
 
ค้นหาข้อมูล
 

ค้นหาใน Google.co.th
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
 

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2561
 
 
  ปีที่ 5 ฉบับที่ 52
ประจำเดือนสิงหาคม
2561
 
       
ปีที่ 5 ฉบับที่ 51
ประจำเดือนกรกฎาคม
2561
ปีที่ 5 ฉบับที่ 50 ประจำเดือนมิถุนายน
2561
ปีที่ 5 ฉบับที่ 49
ประจำเดือนพฤษภาคม
2561
ปีที่ 5 ฉบับที่ 48
ประจำเดือนเมษายน
2561
 
.
 
:: ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
         
 
สำนักงานชลประทานที่ 10 กรมชลประทาน ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
โทร./โทรสาร 0 3648 6868
จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่ายบริหารทั่วไป E-mail: supunsa1054@gmail.com