นายภาณุกิจ ดิษพึ่ง
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 10

   ข้อมูลทั่วไป
     หน่วยงานในสังกัด


 
 

 

 

 
Google
 

 

รายงานสถานการณ์น้ำคลองชัยนาท - ป่าสัก

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 


           แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน  พ.ศ.2556-2559
           คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ระหว่างกรมชลประทานกับสำนักฯ
           คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ระหว่างสำนักฯ กับหน่วยงานในสังกัด
           ผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองฯ
          
          สรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักฯ และเงินทุนหมุนเวียนฯ ปี ๒๕๕๖สปอตประชาสัมพันธ์กรมชลประทาน
ชุด "ความสุข"

 

 
สชป.10 จัดกิจกรรม CoPs
หัวข้อ "คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันอุทกภัย ในเขตสำนักชลประทานที่ 10"
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557
ณ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการจัดการ สชป.10


  
สชป.10 จัดกิจกรรม CoPs
หัวข้อ "ธรณีวิทยากับงานชลประทาน"
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557
ณ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการจัดการ สชป.10

   
การคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลปรทานดีเด่น ประจำปี 2558
ระดับสำนักชลประทานที่ 10
เมื่อวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2557
ณ ห้องประชุมสำนักชลประทานที่ 10

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
  Free Hit Counter

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2555
Spec ครุภัณฑ์
กรมชลประทาน

จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่ายบริหารทั่วไป สชป.10 โทร. 0-3648-6868   tangmo1054@hotmail.com