สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๐ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
กรมชลประทาน

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๐ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ๑๗๘ หมู่ ๑๐ ต.ป่าเลา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐

โทรศัพท์ - โทรสาร ๐๕๖-๐๒๙๘๕-๗ const2rid10@gmail.com