เมนูหลัก
                             - หน้าแรก
                             - ประวัติโครงการ
                             - ภารกิจรับผิดชอบ
                             - โครงสร้างองค์กร
                             - อัตรากำลัง
                             - พื้นที่รับผิดชอบ
                             - วิสัยทัศน์พันธกิจและยุทธ์ศาสตร์
                             - ติดต่อเรา
                             - แผนผังเว็บไซค์
                       กลุ่มงานสังกัด
                             - งานบริหารทั่วไป
                             - กลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร
                             - กลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล
                             - กลุ่มงานก่อสร้าง 1
                             - กลุ่มงานก่อสร้าง 2
                             - กลุ่มงานก่อสร้าง 3
                             - กลุ่มงานก่อสร้าง 4
                             - กลุ่มงานก่อสร้าง 5
                        หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                             - กรมชลประทาน
                             - สำนักงานชลประทานที่ 10
                             - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกระเทียม
                             - โครงการชลประทานลพบุรี
                             - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค
                             - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
                             - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง
                             - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้
                             - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว - เสาให้
                             - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง
                             - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล
                             - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช
                             - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์
                             - โครงการชลประทานสระบุรี
                             - โครงการชลปรทานพระนครศรีอยุธยา
                             - โครงการชลประทานเพรบูรณ์