โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 10 เดิมคือ ฝ่ายก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดเล็กที่ 8 สังกัดกองก่อสร้างโครงการย่อย รับผิด ชอบงานก่อสร้างชลประทานขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดลพบุรี สระบุรี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ
          ต่อมาในปี 2540 ได้มีการปรับโครงสร้างใหม่ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นโครงการก่อสร้าง 5 สังกัดสำนักพัฒนาแหล่งน้ำ 3 รับผิดชอบงานก่อสร้างชลประทานขนาดเล็ก และงานทางชลประทานในพื้นที่จังหวัดลพบุรี พระนครศรีอยุธยร และจังหวัดอ่างทอง
         และในปี 2545 ได้มีการปรับโครงสร้างใหม่อีกครั้ง เปลี่ยนชื่อเป็น โครงการก่อสร้าง 1 สังกัดสำนักชลประทานที่ 10 รับผิดชอบงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลาง และงานชลประทานขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดลพบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนงานทางชลประทานรับผิดชอบในพื้นที่และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาของ สำนักชลประทานที่ 10

  • และเมื่อ 14 ธันวาคม 2554 ได้มีการตั้งสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง (เป็นหน่วยงานภายใน) เปลี่ยนชื่อเป็น โครงการก่อสร้าง 19 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง รับผิดชอบงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลาง และงานชลประทานขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดลพบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือตามที่อธิบดีกรมชลประทานมอบหมาย
  • ต่อมา เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ได้มีการปรับโครงสร้างใหม่อีกครั้ง เป็น จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นโครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 10 มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผนและพิจารณาจัดทำรายงานศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น ในด้านวิศวกรรมชลประทานขนาดเล็ก และโครงการพิเศษต่างๆ เช่นโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริ โครงการป้องกันตนเองชายแดน เป็นต้น ในโครงการที่มีระยะเวลาก่อสร้างไม่เกิน 1 ปี และไม่มีการจัดซื้อที่ดิน ดำเนินการควบคุมบริหารงานด้านก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผน ตรวจสอบ วิเคราะห์ ติดตามประเมินผลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตราฐานถูกต้องตามหลักวิชาการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดการข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะของประชาชน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดเพชรบูรณ์