แผนงาน/โครงการยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ 2559

รายการงาน

 ผลผลิต : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน(ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ)

งบประมาณ 37,150,000 .-

 

ฝายบ้านชอนใต้น้ำซับ ตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
(งานดำเนินการเองและจ้างเหมาบางส่วน)
พิกัด 15.1600 E , 100.6629 N
ผู้ควบคุมงานสนาม : นายธีระศักดิ์ ทองน้อย ตำแหน่ง นายช่างชลประทานชำนาญงาน
                           เบอร์โทร. 084-1291019
สถานะปัจจุบัน : ผลงานสะสม 100% ผลเบิกจ่าย 100%

งบประมาณ 11,715,000.-

 

ฝายห้วยตาบัว ตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
(งานดำเนินการเองและจ้างเหมาบางส่วน)
พิกัด 15.0848 E , 101.3840 N
ผู้ควบคุมงานสนาม : นายธีระศักดิ์ ทองน้อย ตำแหน่ง นายช่างชลประทานชำนาญงาน
                           เบอร์โทร. 084-1291019
สถานะปัจจุบัน : ผลงานสะสม 100% ผลเบิกจ่าย100%

งบประมาณ 10,921,000.-

 

ฝายบ้านท่ามะปราง ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
(งานดำเนินการเองทั้งโครงการ) 
พิกัด 14.4634 E , 101.0845 N
ผู้ควบคุมงานสนาม : นายสิทธิ กิจวรวุฒิ ตำแหน่ง นายช่างชลประทานอาวุโส
                          เบอร์โทร. 081-8731100
สถานะปัจจุบัน : ผลงานสะสม 100% ผลเบิกจ่าย 100%

งบประมาณ 14,514,000.-

 

 


ผลผลิต : จัดการน้ำชลประทาน งบประมาณ 1,000,000.-

 

งานซ่อมแซมอาคารโรงปฏิบัติการช่างกล บริเวณโครงการก่อสร้าง ตำบลหนองบัว
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
(งานดำเนินการเองทั้งโครงการ) 
พิกัด 14.8689 E , 101.0579 N
ผู้ควบคุมงานสนาม : นายดนุพัฒน์ บุญเมือง ตำแหน่ง นายช่างชลประทานชำนาญงาน
                          เบอร์โทร. 081-6860210
สถานะปัจจุบัน : ผลงานสะสม 100 % ผลเบิกจ่าย 100%

งบประมาณ 1,000,000.-

 

โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที 10