แผนงาน/โครงการยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ 2558 เพิ่มเติม (งบเงินกู้)

รายการงาน

 ผลผลิต : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน(ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ)


ฝายบ้านไทรงาม ตำบลวังใหญ่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
พิกัด 15.6124656 N , 100.9223473 E
วงเงินค่าก่อสร้าง : 20,443,000 บาท (เป็นงานจ้างเหมาทั้งโครงการ)
ผู้ควบคุมงานสนาม : นายวิโรจน์ ตรีสุวรรณ ตำแหน่ง นายช่างชลประทานอาวุโส
                          เบอร์โทร. 086-4491438 , 084-8746183
สถานะปัจจุบัน : ผลงานสะสม 100% ผลเบิกจ่าย 99.99%

 

อ่างเก็บน้ำบึงนาโรมใหญ่ ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
พิกัด 15.5122857 N , 101.1068705 E 
วงเงินค่าก่อสร้าง : 24,096,000 บาท (เป็นงานจ้างเหมาทั้งโครงการ)
ผู้ควบคุมงานสนาม : นายดนุพัฒน์ บุญเมือง ตำแหน่ง นายช่างชลประทานชำนาญงาน
                          เบอร์โทร. 081-6860210
สถานะปัจจุบัน : ผลงานสะสม 99.88% ผลเบิกจ่าย72.83%

 

ฝายห้วยคร้อ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
พิกัด 14.9833333 N , 100.7380556 E 
วงเงินค่าก่อสร้าง :13,417,000 บาท (เป็นงานจ้างเหมาทั้งโครงการ)
ผู้ควบคุมงานสนาม : นายธีระศักดิ์ ทองน้อย ตำแหน่ง นายช่างชลประทานชำนาญงาน
                          เบอร์โทร. 084-1291019
สถานะปัจจุบัน : ผลงานสะสม 100.% ผลเบิกจ่าย 99.15%

 

 

ฝายบ้านซับผาสุก ตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
พิกัด 15.329448 N , 101.188100 E 
วงเงินค่าก่อสร้าง :28,381,000 บาท (เป็นงานดำเนินการเอง / จ้างเหมาบางส่วน)
ผู้ควบคุมงานสนาม : นายเอกรินทร์ อินทร์คงรอด ตำแหน่ง นายช่างชลประทานอาวุโส
                          เบอร์โทร. 081-968398
สถานะปัจจุบัน : ผลงานสะสม 99.70% ผลเบิกจ่าย 95.55%

 

ระบบส่งน้ำฝายโป่งเกตุ ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
พิกัด 14.9334015 N , 101.4393635 E 
วงเงินค่าก่อสร้าง :6,493,000 บาท (เป็นงานจ้างเหมาทั้งโครงการ)
ผู้ควบคุมงานสนาม : นายสิทธิ กิจวรวุฒิ ตำแหน่ง นายช่างชลประทานอาวุโส
                          เบอร์โทร. 081-8731100
สถานะปัจจุบัน : ผลงานสะสม 100% ผลเบิกจ่าย 99.52% 

 

ฝายคลองลำสมพุง ตำบลลำสมพุง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
พิกัด 14.9679053 N , 101.4230262 E 
วงเงินค่าก่อสร้าง :19,079,000 บาท (เป็นงานดำเนินการเองทั้งโครงการ)
ผู้ควบคุมงานสนาม : นายสิทธิ กิจวรวุฒิ ตำแหน่งนายช่างชลประทานอาวุโส
                          เบอร์โทร. 081-8731100
สถานะปัจจุบัน : ผลงานสะสม 97.06% ผลเบิกจ่าย 85.68%

 

โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที 10