แผนงาน / โครงการตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

  ลำดับที่

                                           รายการงาน

      
      1

       2


3
 ผลผลิต : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน(ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ)
อ่างเก็บน้ำโคกเดิ่นฤาษี ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
พิกัด 16.6564636 N , 101.3332726 E
วงเงินค่าก่อสร้าง : 48,029,150 บาท (เป็นงานดำเนินการเอง/จ้างเหมาบางส่วน)
ผู้ควบคุมงานสนาม : นายวิโรจน์ ตรีสุวรรณ ตำแหน่ง นายช่างชลประทานอาวุโส
                          เบอร์โทร. 086-4491438 , 084-8746183
สถานะปัจจุบัน : ก่อสร้างแล้วเสร็จ และส่งมอบให้ อบต.บ้านกลาง รับไปบริหารจัดการแล้ว

ฝายสระคลองทรัพย์ ตำบลลำสนธิ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
พิกัด 15.3541443 N , 101.3780876 E
วงเงินค่าก่อสร้าง : 17,185,600 บาท (เป็นงานดำเนินการเอง/จ้างเหมาบางส่วน)
ผู้ควบคุมงานสนาม : นายเอกรินทร์ อินทร์คงรอด ตำแหน่ง นายช่างชลประทานอาวุโส
                          เบอร์โทร. 081-9466398
สถานะปัจจุบัน : ก่อสร้างแล้วเสร็จ  และส่งมอบให้ อบต.ลำสนธิ รับไปบริหารจัดการแล้ว  

                
ฝายห้วยชอน ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
พิกัด 14.7875872 N , 101.0086932 E
วงเงินค่าก่อสร้าง : 11,784,350 บาท (เป็นงานดำเนินการเอง/จ้างเหมาบางส่วน)
ผู้ควบคุมงานสนาม : นายสิทธิ กิจวรวุฒิ ตำแหน่ง นายช่างชลประทานอาวุโส
                          เบอร์โทร. 081-8731100
สถานะปัจจุบัน : ก่อสร้างแล้วเสร็จ และส่งมอบให้ อบต.หินซ้อน รับไปบริหารจัดการแล้ว