แผนงาน / โครงการตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ลำดับที่

                                           รายการงาน

     1


     2


      3

โครงการฝายบ้านชอนใน ตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
พิกัด 15.1788909 N , 100.673649 E
วงเงินค่าก่อสร้าง : 11,933,476 บาท (เป็นงานดำเนินการเอง/จ้างเหมาบางส่วน)
ผู้ควบคุมงานสนาม : นายธีระศักดิ์ ทองน้อย ตำแหน่ง นายช่างชลประทานชำนาญงาน
                          เบอร์โทร. 084-1291019
สถานะปัจจุบัน : ก่อสร้างแล้วเสร็จ และส่งมอบให้ อบต.ชอนสารเดช รับไปบริหารจัดการแล้ว

โครงการฝายคลองห้วยแห้ง ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
พิกัด 14.4802463 N , 101.0198101 E
วงเงินค่าก่อสร้าง : 11,546,071 บาท (เป็นงานดำเนินการเอง/จ้างเหมาบางส่วน)
ผู้ควบคุมงานสนาม : นายวศวรรธน์ นาคนวล ตำแหน่ง นายช่างชลประทานชำนาญงาน
                          เบอร์โทร. 081 - 8516565
สถานะปัจจุบัน : ก่อสร้างแล้วเสร็จ และส่งมอบให้ อบต.ห้วยแห้ง รับไปบริหารจัดการแล้ว

โครงการฝายห้วยยาง ตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
พิกัด 15.2658406 N , 101.0863999 E
วงเงินค่าก่อสร้าง : 18,000,000 บาท (เป็นงานดำเนินการเอง/จ้างเหมาบางส่วน)
ผู้ควบคุมงานสนาม : นายวิโรจน์ ตรีสุวรรณ ตำแหน่ง นายช่างชลประทานอาวุโส
                          เบอร์โทร. 086-4491438 , 084-8746183
สถานะปัจจุบัน : ก่อสร้างแล้วเสร็จ และส่งมอบให้ อบต.ศิลาทิพย์ รับไปบริหารจัดการแล้ว