โครงการอ่างเก็บน้ำบึงนาโรมใหญ่ จ.เพชรบูรณ์

1

 

โครงการฝายบ้านไทรงาม จ.เพชรบูรณ์

 

โครงการฝายบ้านซับผาสุก จ.ลพบุรี

 

โครงการฝายห้วยคร้อ จ.ลพบุรี

 

 

โครงการฝายคลองลำสมพุง จ.สระบุรี

 

 

โครงการระบบส่งน้ำฝายโป่งเกตุ จ.สระบุรี

 

โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 10