งานบริหารทั่วไป โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 10
E-mail : const1rid10@gmail.com  โทรศัพท์ 0-3649-4028  โทรสาร 0-3649-4028