นายนิมิตร เมฆขาว
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

          มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผนและพิจารณาจัดทำรายงานศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น (Rapid Appraisal) ในด้านวิศวกรรมของโครงการชลประทานขนาดเล็ก และโครงการพิเศษ จัดทำแผนงานและงบประมาณ ตรวจสอบและวิเคราะห์แผนปฏิบัติงาน กำหนดขั้นตอนในการก่อสร้างโครงการ คำนวณปริมาณงานและปริมาณวัสดุก่อสร้าง กำหนดเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างและบริหารงานจ้างเหมาของโครงการ ตลอดจนให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของงานก่อสร้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย