ประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน
การพัฒนาแหล่งน้ำให้ทุกภาคส่วนอย่างเพียงพอ
การป้องกันและบรรเทาภัยทางน้ำ

          โครงการก่อสร้าง มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผนและพิจารณาจัดทำรายงานศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น (Rapid Appraisal) ในด้านวิศวกรรมชลประทานขนาดเล็ก และโครงการพิเศษต่างๆ เช่นโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริ โครงการป้องกันตนเองชายแดน เป็นต้น ในโครงการที่มีระยะเวลาก่อสร้างไม่เกิน 1 ปี และไม่มีการจัดซื้อที่ดิน ดำเนินการควบคุมบริหารงานด้านก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผน ตรวจสอบ วิเคราะห์ ติดตามประเมินผลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตราฐานถูกต้องตามหลักวิชาการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดการข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะของประชาชน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดเพชรบูรณ์ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย แบ่งออกเป็น 1 งาน 7 กลุ่มงาน คือ

งานบริหารทั่วไป
          มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมงานด้านธุรการ การเงินและบัญชี การเจ้าหน้าที่ และพัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ การจัดสวัสดิการ การเสริมสร้างความผาสุข การรักษาความปลอดภัยอาคารและรักษาบริเวณโครงการ รวมทั้งติดต่ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานด้านประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานชลประทานและกิจการของโครงการต่าง ๆ ในงานของกรมชลประทานให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไปได้รับทราบ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายวิศวกรรม
          มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผนและพิจารณาจัดทำรายงานศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น (Rapid Appraisal) ในด้านวิศวกรรมของโครงการชลประทานขนาดเล็ก และโครงการพิเศษ จัดทำแผนงานและงบประมาณ ตรวจสอบและวิเคราะห์แผนปฏิบัติงาน กำหนดขั้นตอนในการก่อสร้างโครงการ คำนวณปริมาณงานและปริมาณวัสดุก่อสร้าง กำหนดเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างและบริหารงานจ้างเหมาของโครงการ ตลอดจนให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของงานก่อสร้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายช่างกล
          มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุม บำรุงรักษา ให้บริการเครื่องจักรเครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ประปา และเครื่องมือสื่อสารของโครงการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพ ควบคุมงานจ้างเหมาก่อสร้างในส่วนของงานช่างกลให้เป็นไปตามสัญญาที่กำหนด ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายก่อสร้างที่ 1 - 3
          มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุม ตรวจสอบโครงการก่อสร้างชลประทานขนาดเล็ก และโครงการพิเศษ ดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในระยะก่อนการก่อสร้าง และระหว่างก่อสร้าง จัดทำรายงานและดำเนินการส่งมอบโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จให้สำนักชลประทาน จัดการข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะของประชาชน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย