วิสัยทัศน์ "กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก
หน้าหลัก
แผนผังเว็บไซต์
ประวัติโครงการ
ภารกิจรับผิดชอบ
โครงสร้างองค์กร
อัตรากำลัง
พื้นที่รับผิดชอบ
1


    คำสั่งกรมชลประทานที่ 83/2558 เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในสำนักงานชลประทานที่ 1-17
    คำสั่งกรมชลประทานที่ 82/2558 เรื่อง การแบ่งงานและกำหนดหน้าที่ควมรับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่ 1-17
    คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 311/2558 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง

 

แผนงาน / โครงการตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
แผนงาน / โครงการ ตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

 

แผนงาน / โครงการตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพิ่มเติม (งบเงินกู้)

 

แผนงาน / โครงการตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559




          
              ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
          
              ประจำเดือนมีนาคม 2559
                          
                            


ภาพถ่ายงานก่อสร้าง โครงการตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพิ่มเติม (งบเงินกู้)






นายชูพงศ์ อิศรัตน์
ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ ๑๐

 
 












กลุ่มงานในสังกัด
งานบริหารทั่วไป
ฝ่ายวิศวกรรม
ฝ่ายช่างกล
ฝ่ายก่อสร้างที่ ๑
ฝ่ายก่อสร้างที่ ๒
ฝ่ายก่อสร้างที่ ๓











สปอตประชาสัมพันธ์

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 



 

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย งานบริหารทั่วไป โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 10
E-mail : Const1rid10@mail.rid.go.th  โทรศัพท์ 0-3649-4028  โทรสาร 0-3649-4028