นางอาภาศรี สมทอง
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

          มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมงานด้านธุรการ การเงินและบัญชี การเจ้าหน้าที่ และพัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ การจัดการสวัสดิการ การเสริมสร้างความผาสุขของบุคลากร และการรักษาความปลอดภัยอาคารและรักษาบริเวณโครงการ รวมทั้งติดต่ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานด้านประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานชลประทานและกิจการของโครงการต่าง ๆ ในงานของกรมชลประทานให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไปได้รับทราบ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้ได้รับมอบหมาย