๑. โครงการอ่างเก็บน้ำโคกเดิ่นฤาษี ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๒. โครงการฝายห้วยชอน ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๓. โครงการฝายสระคลองทรัพย์ ตำบลลำสนธิ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

        วิสัยทัศน์กรมชลประทาน......... "กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก