นายวิโรจน์ ตรีสุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 10

          มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุม ตรวจสอบโครงการก่อสร้างชลประทานขนาดเล็ก และโครงการพิเศษ ดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในระยะก่อนการก่อสร้าง และระหว่างก่อสร้าง จัดทำรายงานและดำเนินการส่งมอบโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จให้สำนักชลประทาน จัดการข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะของประชาชน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  • รับผิดชอบงานในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งจังหวัด