...สามัคคีคือพลัง....ทุกอย่างกลัวการเริ่มต้น....

หน่วยงานในสังกัด
:: งานบริหารทั่วไป ::
:: ฝ่ายวิศวกรรม ::
:: ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบฯ ::
:: ฝ่ายช่างกล ::
:: ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ::
:: ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ::
ข้อมูลทั่วไ
:: ประวัติกรมชลประทาน ::
:: ประวัติโครงการ ::
:: ทำเนียบผู้บริหาร ::
:: บุคลากรของโครงการ ::
:: บุคลากร ::
:: ชป.29 อาคารชลประทาน ::
:: ชป.29 อาคารชลประทาน :: อยู่ในขณะปรับปรุง
 
 
หน่วยงานสำนักชลประทานที่ 10
:: สำนักชลประทานที่ 10 ::
:: ฝ่ายแผนงาน ::
 

LINK ที่เกี่ยวข้อง

      

 

  โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

:: กองแผนงาน ::

:: หนังสือเวียนทางอินเตอร์เน็ต ::

:: การขออนุญาต ::

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค

 

:: จำนวนผู้เข้าชม ::

 Web Page Hit Counter
:: ปรับปรุงล่าสุด ::

11  เมษายน  2557

 
** ดูตารางการประชุม / สัมมนา **
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

วัน  เดือน  ปี

รายละเอียด

   
   
 
 

 

 

    งบประมาณ ปี 2557  

    

     

 

    

 
 
 

นายวีระยศ ศิริกุล

ผชช.ชป.10

รักษาการ ผู้อำนวยการโครงการ

+ รายงานสภาพอากาศ +

 
คู่มือการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 54
คำรับรองการปฏิบัติงาน 2554 
คู่มือปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณของกรมชลประทาน
 
 
 
 
 

 ข้อมูลทั้งหมด

    

 

** ศูนย์ความรู้กลางกรมชลประทาน **   

        

  

                   

ข้อมูลบำเหน็จ บำนาญ เบี้ยหวัด เงินช่วยเหลือ

 
+หนังสือพิมพ์&ทีวี+

     

     

        

 

 

 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค

สำนักชลประทานที่ 10  กรมชลประทาน

217 หมู่  6  ต.พรหมนิมิต  อ.ตาคลี   จ.นครสวรรค์ 60210

โทรศัพท์ 056-269224  โทรสาร  056-269622

 

chongkae@mail.rid.go.th, chongkae_rid@hotmail.com

จัดทำโดย ศูนย์สารสนเทศ โครงการช่องแค  chongkae_rid@hotmail.com