วิสัยทัศน์ "กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทาน อยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก"

หน่วยงานในสังกัด
:: โครงสร้างหน่วยงาน ::
:: บุคลากรของโครงการ ::
:: งานบริหารทั่วไป ::
:: ฝ่ายวิศวกรรม ::
:: ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบฯ ::
:: ฝ่ายช่างกล ::
:: ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ::
:: ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ::
ข้อมูลทั่วไ
:: ประวัติกรมชลประทาน ::
:: ประวัติโครงการ ::
:: ทำเนียบผู้บริหาร ::
:: บุคลากร ::
:: อาคารชลประทาน ::
:: อาคารชลประทาน ::
 
 
หน่วยงานสำนักงานชลประทานที่ 10
:: สำนักงานชลประทานที่ 10 ::
:: ฝ่ายแผนงาน ::
 
 

LINK ที่เกี่ยวข้อง

กรมชลประทาน

ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

คำสั่งกรมชลประทาน

คำสั่งโครงการฯ

คลังความรู้

  โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

:: กองแผนงาน ::

:: หนังสือเวียนทางอินเตอร์เน็ต ::

:: การขอใช้ / ขอเช่าที่ราชพัสดุ ::

:: จำนวนผู้เข้าชม ::

 Web Page Hit Counter
:: ปรับปรุงล่าสุด ::

7 เมษายน 2558

**คลิกเพื่อดู แผนการจัดสรรน้ำ**

* คลิก เข้าชมศูนย์ *

การทำงานของศูนย์

ข่าวเด่นเรื่องน้ำ
*คลิกดูภาพใหญ่*
ประชาสัมพันธ์ งดการทำนาปีต่อเนื่อง ปี 2557
การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ลุ่มน้ำแม่กลอง 22 ส.ค.57
 

 

 

 
 
** ดูตารางการประชุม / สัมมนา **
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

 

 

รายละเอียด

   
   
 
 

    งบประมาณ ปี 2557  

    

     

 

    

 

นายสุรศักดิ์  รังรองธานินทร์

ผู้อำนวยการโครงการ

+ รายงานสภาพอากาศ +

 
คู่มือการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 54
คำรับรองการปฏิบัติงาน 2554 
คู่มือปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณของกรมชลประทาน
คำรับรองการปฏิบัติงาน 2557
คำรับรองการปฏิบัติงาน 2558

 ข้อมูลทั้งหมด

    

 

** ศูนย์ความรู้กลางกรมชลประทาน **   

        

  

                          

 

 

 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค

สำนักงานชลประทานที่ 10  กรมชลประทาน

217 หมู่  6  ต.พรหมนิมิต  อ.ตาคลี   จ.นครสวรรค์ 60210

โทรศัพท์ 056-269224  โทรสาร  056-269622

 

chongkae@mail.rid.go.th, chongkae_rid@hotmail.com

จัดทำโดย ศูนย์สารสนเทศ โครงการช่องแค  chongkae_rid@hotmail.com