คู่มือการดำเนินการทางวินัย

ลำดับที่

เรื่อง

หน้า

ชนิดไฟล์

1

ประกาศกรมชลประทาน 1

2

ค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2

3

บทบาทของผู้บังคับบัญชาในการส่งเสริมจริยธรรม 6

4

ความหมาย  จุดมุ่งหมาย  และแนวทางการรักษาวินัย 21

5

วินัยข้าราชการพลเรือน 43

6

การดำเนินการทางวินัย 73

7

บทบาทของผู้ดำเนินการวินัย 76

8

การตั้งเรื่องกล่าวหาและข้อกล่าวหา 80

9

การกำหนดประเด็นการสอบสวน 83

10

การรับฟังพยานหลักฐาน 87

11

การอุทธรณ์ 90

12

การร้องทุกข์ 97

13

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 105

14

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537 124

15

ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537 135

16

กฎ ก.พ. ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2536) ว่าด้วยอำนาจการลงโทษวินัย 138

17

กฎ ก.พ. ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2539) ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง 140

18

กฎ ก.พ. ฉบับที่ 18 (พ.ศ.2540) ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา 142

19

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0527.6 / 5 ลว. 26 มกราคม 2539  ว่าด้วยอำนาจการลงโทษลูกจ้างประจำ 170

20

หนังสือ ก.พ. ที่ นร 1011 / ว 19 ลว. 14 กรกฎาคม 2547 เรื่อง วิธีการก่อนดำเนินการทางวินัย และการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 172

21

หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0104.33 / ว 6812 ลว. 22 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง การดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์กล่าวโทษ และแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย 177

22

ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งลงโทษข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2539 179