บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการและลูกจ้างประจำ

ครั้งที่  2  วันที่  ตุลาคม  2552

เรื่อง

คำสั่ง

บัญชี

รายละเอียดแนบท้าย

คำสั่งกรมฯ ที่ ข.840/2552  เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

..คลิก..click..

..คลิก..click..

คำสั่งกรมฯ ที่ ข.841/2552  เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับค่าตอบแทนพิเศษ

..คลิก..click..

..คลิก..click..

คำสั่งกรมฯ ที่ ข.842/2552  เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

..คลิก..click..

..คลิก..click..

คำสั่งกรมฯ ที่ ข.843/2552  เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2552

..คลิก..click..

..คลิก..click..

คำสั่งกรมฯ ที่ ข.844/2552  เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการผู้เข้าร่วมมาตรการปรับ     อัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ.2553)

..คลิก..click..

..คลิก..click..

คำสั่งกรมฯ ที่ 211/2552  เรื่อง เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

..คลิก..click..

..คลิก..click..

คำสั่งกรมฯ ที่ 212/2552  เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าตอบแทนพิเศษ

..คลิก..click..

..คลิก..click..

คำสั่งกรมฯ ที่ 213/2552  เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

..คลิก..click..

..คลิก..click..

คำสั่งกรมฯ ที่ 214/2552  เรื่อง เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2552

..คลิก..click..

..คลิก..click..