หน้าแรก
อัตรากำลัง
ที่ตั้ง
E-mail/หมายเลขโทรศัพท์
แผนผังเว็บไซต์
ส่วนปฏิบัติการ
ส่วนเครื่องจักรกล
โครงการลพบุรี
โครงการสระบุรี
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ส่วนวิศวกรรมบริหาร
โครงการเพชรบูรณ์
โครงการพระนครศรีอยุธยา
โครงการมโนรมย์
โครงการช่องแค
โครงการโคกกะเทียม
โครงการมหาราช
โครงการเริงราง
โครงการคลองเพรียวฯ
 
โครงการป่าสักใต้
โครงการนครหลวง
โครงการเขื่อนป่าสัก
โครงการก่อสร้าง 1/10
โครงการก่อสร้าง 2/10
โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำ
ฝ่ายวิศวกรรม
ฝ่ายจัดสรรน้ำ
ฝ่ายช่างกล
ฝ่ายส่งน้ำฯ 2
ฝ่ายส่งน้ำฯ 1
:: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล สำนักชลประทนที่ 10 กรมชลประทาน ::
วิสัยทัศน์กรมชลประทาน : น้ำสมบูรณ์ สนับสนุนการผลิต เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง
งานบริหารทั่วไป
สำนักชลประทานที่ 10
ประวัติโครงการ
Main Menu
        หน้าแรก
        ประวัติโครงการ
        อัตรากำลัง
        ที่ตั้ง
        E-mail/หมายเลขโทรศัพท์
        แผนผังเว็บไซต์
หน่วยงานในสังกัดโครงการ
        งานบริหารทั่วไป
        ฝ่ายวิศวกรรม
        ฝ่ายจัดสรรน้ำ
        ฝ่ายช่างกล
        ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
        ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
หน่วยงานในสังกัด สชป.10
        สำนักชลประทานที่ 10
        ฝ่ายบริหารทั่วไป
        ส่วนวิศวกรรมบริหาร
        ส่วนปฏิบัติการ
        ส่วนเครื่องจักรกล
        โครงการชลประทานลพบุรี
        โครงการชลประทานสระบุรี
        โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา
        โครงการชลประทานเพชรบูรณ์
        โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์
        โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค
        โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม
        โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช
        โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง
        โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้
        โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้
        โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง
        โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
        โครงการก่อสร้าง 1/10
        โครงการก่อสร้าง 2/10
        โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 10
สารสนเทศกรมชลประทาน
        สารสนเทศภายใน
        RID Webmail
        รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
        ระบบ DPIS 3.5 ข้าราชการกรมชลประทาน
        ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
        ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
        ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
        สารสนเทศแหล่งน้ำชลประทาน
        ระบบเครือข่าย VPN
        จุลสารสนเทศ
 
 
    
จัดทำโดย
งานบริหารทั่วไป โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล
E-mail : bangbanrid10@hotmail.com
Telephone : 0 3579 5801, 0 3589 5802, 0 3530 7096   Fax : 0 3579 5800
ที่อยู่ : 32 หมู่ 1 ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000