" เดิน-วิ่งการกุศล RUN FOR HEALTH CHARITY MINI HALF MARATHON 2018"
วันอาทิตย์ ที่ 23 ธันวาคม 2561
ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี