"รธว.ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนนโยบายโครงการไทยนิยม ยั่งยืน "
วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
ณ สำนักงานชลประทานที่ 10 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี