" รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "
วันพุธ ที่ 19 กันยายน 2561
ณ มูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี