"การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำ (บางกุ่ม)"
วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561
ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ใช้น้ำทุ่งบางกุ่ม ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี