"ร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่"
วันอังคาร ที่ 18 กันยายน 2561
ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์