" โครงการเปิดป้าย ปลูกป่า ปล่อยปลา "
วันอาทิตย์ ที่ 16 กันยายน 2561
ณ โครงการแก้มลิงห้วยใหญ่ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์