" กิจกรรมจิตอาสา โครงการทำความดีด้วยหัวใจ "
วันพุธ ที่ 12 กันยายน 2561
ณ มูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี