"โครงการชลประทานแก้ภัยแล้ง ร่วมใจไทยนิยมยั่งยืน "
วันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2561
ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา