"เสวนา สานต่อชลประทานโครงการพระราชดำริ "
วันเสาร์ ที่ 3 มีนาคม 2561
ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ใช้น้ำ แก่งคอย-บ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี