"จุดเทียนศรัทธา ตามรอยมหาราชาภูมิพล"
วันอังคาร ที่ 25 พฤศจิกายน 2559
ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี