"สร้างความเข้าใจ ไม่เสี่ยงภัยแล้ง"
วันอังคาร ที่ 14 มีนาคม 2560
ณ สำนักงานชลประทานที่ 10 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี