การแข่งขันกีฬาภายในกรมชลประทาน
ในวันที่ 17 ธันวาคม 2552
ณ สนามน้ำแก้จน กรมชลประทานปากเกร็ด จ.นนทบุรี