ลำดับที่
CD เผยแพร
หมายเหตุ
1
กรมชลประทานกับก้าวเดินที่มุ่งมั่นเพื่อชลประทาน  
2
วิสัยทัศน์ , พันธกิจ , กลยุทธ์ , การบริหารจัดการน้ำ 101 ปี กรมชลประทาน  
3
นโยบายและทิศทางการดำเนินงาน ของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2548  
4
บรรยายสรุป สชป.10 , วิสัยทัศน์ สชป.10  
5
สารคดีชุด เทคโนโยลีการกำจัดขยะ และบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริ  
6
LAEM PHAK BIA (A model of Natural Waste Water Treament)  
7
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาดีเด่น ประจำปี 2549  
8
กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานปะกาฮะรัง จังหวัดปัตตานี  (Pakaharung integrated Water Users Group)  
9
การประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ภาคเหนือ  
10
รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการชลประทานจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา (RID-CEO)  
11
e-learning ระบบบัญชีส่วนราชการเกณฑ์คงค้าง (The Comptrolle General"s Department  
12
ห้องสมุดงานวิจัยบรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 2546  
13
ประแสร์ บูรณาการลุ่มน้ำแห่งบูรพา  
14
คู่มือการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
15
ภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา เพลงเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542  
16
การจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ,คำแนะนำที่ราชพัสดุ  
17
โปรแกรมคำนวณภาษี  
18
Powerpoint GFMIS (รธร.)  
19
รูปภาพนิทรรศการ 102 ปี กรมชลประทาน,ทำบุญ 102 ปี,กีฬาปีใหม่,เลี้ยงส่ง ฝบท.ชป.10 (คุณวรวรรณ 8 เม.ย.47),งานเลี้ยงกลางคืนปีใหม่ 30 ธ.ค.46)    
20
รูปภาพ 5 ส.,รับเำีกียรติบัตรร้องเพลง,ถวายสัตย์ฯ,บริจาคโลหิต,ปล่อยปลา,ทำบุญปีใหม่ 48,งานเกษียณ 47,ต้อนรับมล.เชิงชาญ คำภู,ต้อนรับ รธบ.,มอบเหรียญ,รูปถ่ายสำนัก,ลพบุรี  
  กิจกรรมวันเกิดกรม,วิ่งป่าสักใต้,คณะศึกษาดูงานลุ่มน้ำท่าจีน,สัมมนาสหกรณ์,สัมมนาที่ราชพัสดุ  
21
เมตตาธรรมค้ำจุนโลก ร่วมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์  
22
ยุทธศาสตร์ สำนักชลประทานที่ 10  
23
ร้อยรัก ร้อยใจ สานสายใย กรมชลประทาน (1)  
24
ร้อยรัก ร้อยใจ สานสายใย กรมชลประทาน (2)  
25
ร้อยรัก ร้อยใจ สานสายใย กรมชลประทาน (3)  
26
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ Internet RID Version 2  
27
ศัพท์บัญญัติ อังกฤษ-ไทย,ไทย-อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน รุ่น 1.1  
28
โปสเตอร์ 72 พรรษามหาราชินี 10 แผ่น JPG  
29
รูปภาพกิจกรรมวันเด็กที่พิพิธภัณฑ์เกษตร (ออกแบบ)  
30
Poetry Ot The Sax Vol.5  
31
BEST Of/ Saxophone Volume.3  
32
SAX in effect  
33
PCI Modem Simple Manual, WINCOMM II  
34
รดน้ำสงกรานต์ ผู้สูงอายุ,รับมอบงาน ผส.ชป.10 (นายเฉลิมพร และนายพีรพงษ์),กีฬาสี,จัดวันปีใหม่ (ทำบุญเช้า,กีฬา,งานลางคืน),รูป ร.9 (2 รูป),รูปวันเด็ก,รูปสุรินทร์,สัมมนาสหกรณ์์  
35
GFMIS ไฟล์ POWERPOINT  
36
Projectweb  
37
ทำเนียบโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2548  
38
ทำเนียบการวิจัย 2549  
39
ทำเนียบนักวิจัยขึ้นทะเบียน 2549  
40
บรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 2549  
41
สารสนเทศกรมชลประทาน พ.ศ.2546  
42
งานเกษียณอายุ 2548,งานกอล์ฟครั้งที่ 2  
43
114 ปี ก้าวย่างสร้างสุขด้วยเศรษฐกิจพอเพียง  
44
กำไรของแผ่นดิน  
45
สปอต เขื่อนขุนด่านปราการชล ปี 2550  
46
สารคดีเื่พื่อความเข้าใจ "โครงการท่าแซะ"  
47
ทำเนียบโครงการวิจัยปีงบประมาณ 2549  
48
ทำเนียบการวิจัย 2550 สภาวิจัยแห่งชาติ  
49
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม THAI INDUSTRIAL STANDARD  
50
บรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 2550  
51
THAILAND HYDROLOGICAL YEARBOOK WATER YEAR 2003 VOLUME 46  
52
รายงานข้อมูลสารสนเทศโครงการชลประทาน  
53
ภูมิแผ่นดินนวมินทร์มหาราชา  
54
ร่วมตอบแทนบุญคุณแผ่นดินอาสาสมัครประพฤติและรณรงค์ ลด ละ เลิกทุจริต คอร์รัปชั่น  
55
รายงานการประชุม ของสำนักชลประทานที่ 10 ปีงบประมาณ 2547-2550  
56
เพลงสดุุดีฯ  
57
เพลงชาติ  
58
เพลงมหาฤกษ์  
59
เพลงสรรเสริญฯ  
60
งานเกษียณอายุราชการ กรมชลประทานปี 2550  
61
เกษียณอายุราชการ สำนักชลประทานที่ 10 กรมชลประทาน 13 กันยายน 2550  
62
บรรยายการคำนวณต้นทุนผลผลิต  
63
เพลงชลประทาน นำสายธาร สานแผ่นดิน  
64
รายการติดตามน้ำเพื่อสร้างความเข้าใจทีุ่ถูกต้องด้านงานชลประทานและทรัพยากรน้ำอันเป็นสมบัติของคนไทยทุกคน  
65
กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การบริหารจัดการชลประทาน โดยเกษตรกรมีส่วนร่วมด้านการส่งน้ำและบำรุงรักษา  
66
106 ปี กรมชลประทาน ศักราช น้ำอุดม ข้าวสมบูรณ์  
67
คู่มือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร  
68
รายงานประจำปี สำนักจัดการคุณภาพน้ำ พ.ศ.2551  
69
ทำเนียบโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2550  
70
ทำเนียบการวิจัย 2551 สภาวิจัยแห่งชาติ  
71
เกษียณอายุราชการ 19 กันยายน 2551  
72
106 ปี กรมชลประทาน ศักราช น้ำอุดม ข้าวสมบูรณ์  
73
รายงานการประชุมสำนักชลประทานที่ 10 และประชุมผู้บริหารสำนักชลประทานที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2551รายงานการประชุมฝ่ายบริหารทั่วไปประจำปีงบประมาณ 2551  
74
การประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
75
เพลงเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย 2 กุมภาพันธ์ วันนักประดิษฐ (TAP)  
76
วีดิทัศน์สารคดี 107 ปี กรมชลประทาน 13 มิถุนายน 2552  
77
อนุสรณ์แด่ นายจุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา อดีตองคมนตรี  
78
วีดิทัศน์ 105 ปี กรมชลประทาน งานเพื่อแผ่นดินไทย 80 พรรษาเฉลิมพระบารมี 105 ปี กรมชลประทาน  
79
พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย 2 กุมภาพันธ์ วันนักประดิษฐ์ (CD)  
80
โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กรกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2552
สปอตวิทยุ จำนวน 5 เรื่อง ความยาว 30 นาที
 
81
โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กรกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2552
สปอตวิทยุ จำนวน 5 เรื่อง ความยาว 30 นาท ีและ 15 วินาที
 
82
ชลประทานงานเพื่อแผ่นดินไทย  
83
สารคดีโทรทัศน์ รอบรู้เรื่องชลประทาน จำนวน 40 ตอน  
84
การทำจุลินทรีย์ชีวภาพ(EM)  
85
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม (มอก) 1/2554  
86
เพลงชลประทานเพื่อแผ่นดิน  
87
กษัตริย์นักพัฒนา  
88
30 ปี กปร.สามทศวรรษ สามสะพาน  
89
รายงานประจำปี 2553 สำนักจัดการคุณภาพน้ำ  
90
สร้างพระเจ้าทันใจ 984 และพิธีสืบชะตา 984 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชา  
91
สรุปข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ.2495-พ.ศ.2554  
92
ฝายเหมืองดั้ง  
93
เพลงชลประทานงานเพื่อแผ่นดินไทย  
94
แบบมาตรฐานกรมชลประทาน  
95
ทบทวนแผน ศปภ.9  
96
60 ปี สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน  
97
สารคดีพระประวัติ และพระกรณียกิจ สามเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  
98
รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2554  
99
รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555