รายชื่อหนังสือในห้องสมุด

ลำดับที่
ชื่อหนังสือ
ปี ที่พิมพ์
ผู้แต่ง / Link เพื่อดูรายละเอียดคำนำ
หมายเหตุ
1
2545
2
2546
3
2545
4
2538
5
2541
6
2545
 
7
8 กรกฏาคม 40 ครบรอบ 7 ปี บนเส้นทางแห่งความหวังใหม่
2540
 
8
2539
 
9
2541
 
10
2538
 
11
วิศวกรรมสาร มก. ฉบับที่ 45 ปีที่ 15 ธันวาคม 2544 มีนาคม 2545
2544-2545
 
12
2541
 
13
2539-2540
 
14
รายงานกิจกรรมประจำปี 2546 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน
2546
 
15
หนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาครบ 99 ปีชลประทาน
2544
 
16
2541
 
17
2542-2543
 
18
วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
2546
 
19
2546
 
20
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี มหาลัยวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปีการศึกษา 2541 - 2543
2543
 
21
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี มหาลัยวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีการศึกษา 2541 - 2543

2543
 
22
2544
 
23
2546
 
24
2545
 
25
2540
 
26
2546
 
27
นิตยสารกองทัพพัฒนา
2546
 
28
รายงานประจำปี 2545 จังหวัดลพบุรี
2545
 
29
2546
 
30
2546
 
31
2546
 
32
2542
 
33
จากการเปิดตลาดเงินทุนเสรีสู่การเปิดเสรีทุกด้าน ประเทศไทย
คือเมืองขึ้นยุคโลกาภิวัฒน์

   
34
วิศวกรรมสาร มก. ฉบับที่ 47 ปีที่ 16 สิงหาคม - พฤศจิกายน 2545
2545
 
35
7 ปี ความหวังใหม่ 200,000 ไมล์ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
2540
 
36
วิศวกรรมสาร มก. ฉบับที่ 41 ปีที่ 14 สิงหาคม - พฤศจิกายน 2543
2543
 
37
มูลนิธิชัยพัฒนา
2541
 
38
รายงานกิจการประจำปี 2543 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน
2543
 
39
Till Magazine Premier Edition
2539
   
40
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา ผู้บริหารระดับสูงกรมชลประทาน
เรื่อง เงินทุนหมุนเวียนเครื่องจักรกล ยานพาหนะและสื่อสาร

2541
 
41
สุดยอดคัดสรรหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จังหวัดลพบุรี
2546
 
42
รายงานประจำปี 2545 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
2545
 
43
แนวทางปฏิบัติในการตีราคาทรัยพ์สินและการจัดทำรายงานสินทรัพย์
2546
 
44
ทำเนียบและบทบาทหน้าที่ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2547

2547
 
45
ระบบสหกรณ์กับการพัฒนาประชาธิปไตย
2543
 
46
WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION      
47
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ปีที่ 22

2546
 
48
วันชูชาติ 4 มกราม 2547
2547
 
49
ประชาคมท้องถิ่น ปีที่ 3 ฉบับที่ 33 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2546
2546
 
50
สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ขั้นตอนในการจัด
สวัสดิการภายในส่วนราชการ" ระหว่างวันที่ 9 - 11 สิงหาคม 2542

2542
 
51
คู่มือ คลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร

2546
 
52
รายงานประจำปี 2546 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี
2546
 
53
คู่มือการใช้โปรแกรม Maplnfo    
54
รายงานการศึกษาโครงสร้างอายุ ของข้าราชการพลเรือนสามัญ
ปีงบประมาณ 2547

2547
 
55
คู่มือ "โครงการ 80 พรรษา 80 พันฝาย"    
56
วิศวกรรมสาร มก. ฉบับที่ 53 ปีที่ 18 สิงหาคม - พฤศจิกายน 2547
2547
 
57
ชลกร 59    
58
คู่มือปฏิบัติการ เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเพื่อยกระดับ
รายได้ครัวเรือน

2549
 
59
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของหัวหน้าโครงการชลประทาน
CEO กรมชลประทานระดับจังหวัด ฉบับปรับปรุง

2547
 
60
วารสารสายใจไฟฟ้า
2548
 
61
ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2546 - 2547
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2548
 
62
สถิติโครงการชลประทาน ที่สร้างเสร็จในปีงบประมาณ 2544
ฉบับ 100 ปี กรมชลประทาน

2545
 
63
ข้อมูลพื้นฐานและแนวทางการพัฒนาการเกษตร
โครงการชลประทานเขื่อนแม่กลอง

2547
 
64
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) การติดตามและประเมินผล
โครงการชลประทานจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา
(RID - CEO)

2548
 
65
ผลการดำเนินงานหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดลพบุรี
OTOP Lopburi

2548
 
66
สถิติโครงการกรมชลประทาน ที่สร้างเสร็จในปีงบประมาณ 2546
ฉบับ 102 ปี กรมชลประทาน

2547
 
67
รายงานประจำปี 2547 Annual Report 2004
กรมชลประทาน Royal lrrigation Deparment

2547
 
68
รายงานประจำปี 2545 100 ปี กรมชลประทาน
2545
 
69
รายงานประจำปี 2547 67 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (1 มิถุนายน 47 - 31 พฤษภาคม 48)

2548
 
70
วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2547

2547
 
71
ความเห็นและข้อเสนอแนะ ของ คณะทำงานศึกษาและอนุรักษ์แม่น้ำ
เจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลอง และแม่น้ำบางปะกง
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จำนวน 6 เรื่อง
(จากทั้งหมด 20 เรื่อง) พ.ศ. 2546 - 2548

   
72
การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2547 กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2547
 
73
วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
เดือนเมษายน - มิถุนายน 2546

2546
 
74
สารสายใจไทย ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 เดือนธันวาคม 2546
2546
 
75
72 พรรษา มหาราชินี 102 ปี กรมชลประทาน 13 มิถุนายน 2547
2547
 
76
ดงตาลสัมพันธ์ 47
2547
 
77
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)
การติดตามผลและประเมินผลโครงการชลประทานจังหวัด
แบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา (RID - CEO)

2548
 
78
สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดลพบุรี
2548
 
79
รายงานการศึกษาติดตาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
2549
 
80
แม่ของแผ่นดิน กรมชลประทาน
2547
 
81
คู่มือเครือข่ายประชาสัมพันธ์ กรมชลประทาน    
82
กึ่งศตวรรษ...ชลประทานใต้
2547
 
83
แผนที่ชุมชนเมืองเก่าลพบุรี    
84
การบริหารจัดการน้ำและการพัฒนาการเกษตรในเขตชลประทาน
2548
 
85
แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strate Map)
2549
 
86
การกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล (Individual Scorecard)
2549
 
87
การบริหารความเปลี่ยนแปลง (Change Management)
2549
 
88
การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
2549
 
89
ความคิดไร้ขีดจำกัด (Idea are Eree)
2549
 
90
รายงานประจำปี 2548
2548
 
91
คอนเสิร์ต 103 ปี กรมชลประทาน มนต์เพลงแห่งสายชล
2548
 
92
เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง หลักการประชาสัมพันธ์
วิธีการสร้างภาพลักษณ์องค์กรโดยการประชาสัมพันธ์
การผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนประชาสัมพันธ์
แผนงาน-แผนเงิน

2548
 
93
คู่มือแนวทางการดำเนินการในการบริการที่อำนวยความสะดวก
และตอบสนองความต้องการของประชาชน
2548
 
94
คู่มือการดำเนินการจัดระบบบริการสำหรับงานที่มีความเขื่อมโยง
หลายส่วนราชการ
2548
 
95
รายงานประจำปีงบประมาณ 2548 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี
2548
 
96
ดงตาลสัมพันธ์ '49
2549
 
97
วิทยานิพนธ์การจัดการน้ำในพื้นที่น้ำท่วมขังของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช
2547
 
98
รายงานสรุปผลการประชุมประจำปี 2549 ของ สศช แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 : สังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน
2549
 
99
2546
 
100
ข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี 2547
2547
 
101
รายงานผลการดำเนินงานการจัดสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ 2548
2548
 
102
ดงตาลสัมพันธ์ ' 48
2548
 
103
ศรัทธาแห่งชีวิต ม.ล. ชูชาติ กำภู 100 ปี ชาตกาลบิดาแห่งชลกร 4 มกราคม 2549
2548
 
104
97 ปี ชลประทาน
2542
 
105
ธรรมะของพระผู้บำเพ็ญตนอยู่ในศีลวัตรอันงดงาม
2542
 
106
ชลกร ฉบับ รับน้องใหม่ ชลกร 54 Freshy WATERMAN ' 54
2541
 
107
วันชูชาติ 4 มกราคม 2549 รำลึก 100 ปี ชาตกาล บิดาแห่งชลกร
2549
 
108
6 ทศวรรษ มหาราช ทรงก่อ ทรงเกื้อ เพื่อประชา 103 ปี กรมชลประทาน
2548
 
109
แนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ในการจัดซื้อจัดจ้าง
2545
 
110
การเบิกจ่ายเงินบงบประมาณ หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุค่าสาธารณูปโภค และเงินอุดหนุน
2540
 
111
คู่มือการเงินการบัญชี สำหรับส่วนราชการและหน่วยงานย่อย
2530
 
112
กฎหมายและระเบียบการคลัง
2528
 
113
บริหารโครงการ
2544
 
114
การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล
2546
 
115
วิศวกรรมฐานราก (Foundation Engineering)
2540
 
116
ชลศาสตร์ (HYDRAULICS) ระบบ SI
2538
 
117
มาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลัง
2540
 
118
การบริหารงานก่อสร้าง
2540
 
119
การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีกำลัง
2540
 
120
คู่มือการพัสดุ
2541
 
121
กลศาสตร์ของไหล FLUID MECHANICS
2542
 
122
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและกรณีศึกษา
2543
 
123
วิเคราะห์โครงสร้าง I
2536
 
124
กลศาสตร์ของวัสดุ    
125
วิศวกรรมการทาง (HIGHWAY ENGINEERING)
2531
 
126
กำลังวัสดุ
2536
 
127
คู่มือการใช้โปรแกรม WASAM 3.0
2541
 
128
คอนกรีตเสริมเหล็ก
2537
 
129
วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น
2538
 
130
กลศาสตร์ของแข็ง
2538
 
131
กลศาสตร์ของวัสดุ    
132
การออกแบบระบบชลประทานในระดับไร่นา (Design of On Farm Irrigation Systems)
2539
 
133
การออกแบบเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายสถานีสูบน้ำ    
134
คู่มือการชลประทานระดับไร่นา
2524
 
135
เมตริกซ์
2527
 
136
วิทยานิพนธ์ การศึกษาสภาพทางชลศาสตร์คลองส่งน้ำสายใหญ่
ชัยนาท-ป่าสัก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

2545
 
137
ทะเบียนคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล จังหวัดลพบุรี ปี 2549
2549
 
138
เอกสารประกอบการสัมมนา เทคโนโลยีสมัยใหม่ Cement Deep Mixing    
139
ชลกร ฉบับ วันชูชาติ
2543
 
140
รายงานประจำปี 2542 สำนักแผนงานและโครงการ
2542
 
141
การจัดทำ อนุมัติ และบริหาร งบประมาณแผ่นดิน
2539
 
142
ชลกร 59
2546
 
143
SPRINKLE AND TICKLE IRRIGATION    
144
กึ่งศตวรรษ ชลประทานใต้
2547
 
145
สถิติโครงการชลประทาน ที่สร้างเสร็จในปีงบประมาณประจำปี 2546
2546
 
146
ทำเนียบและบทบาทหน้าที่ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2549

2549
 
147
เรื่องสั้นนิทานธรรม วัดรอยเท้าราชสีห์
2546
 
148
ถอดรหัสแนวคิดเพื่อชีวิตที่มีคุณค่า
2547
 
149
คาบโลก คาบธรรม
2546
 
150
สารพัดรส บทกลอนคม คารมขัน ทันเหตุการณ์ ขับขานเพื่อชีวิต
2546
 
151
คิดใหญ่ ไม่คิดเล็ก
2543
 
152
การคิดเชิง กลยุทธ์
2545
 
153
คำสารภาพสุดท้ายของนักโทษประหาร
2546
 
154
คมคำ คมคน จากนิทานจีนโบราณ
2546
 
155
คู่มือนักปกครองและนักบริหารรุ่นใหม่ ทั้งรัก ทั้งกลัว
2548
 
156
ขวัญกำลังใจ (เส้นทางนักบริหาร)
2546
 
157
STEPHEN HAWKING (ประวัติย่อของกาลเวลา)
2546
 
158
อิสระมุนี ตาดูธรรมจักร เท้าติดดิน
2544
 
159
บุคลิกภาพ คนรุ่นใหม่
2545
 
160
คนดัง ชอบหาเรื่อง (ทำ)
2546
 
161
หนึ่งสมอง สองมือ
2549
 
162
การคิดเชิง วิเคราะห์
2546
 
163
สิ่งใดเกิดขึ้นแล้ว สิ่งนั้นดีเสมอ
2546
 
164
การคิดเชิง สร้างสรรค์
2545
 
165
คิดนอกรีต CREATIVITY กำลังใจสำหรับผู้คิดแตกแถว
2546
 
166
ร้อยเล่ห์ เลขาฯร้าย (หนูไม่ร้าย)
2545
 
167
ฮา สุดขีด 108 คำคม อารมณ์ขัน
2548
 
168
ขำขัน คำคม คนดังโดก    
169
อ่านแล้วรวย
2544
 
170
คู่มืออ่านคน Reading People
2547
 
171
คิดอย่างนี้ จึงจะรวย DON'WORRY MAKE MONEY
2545
 
172
กลวิธีสู่ชัยชนะ The Art of Goal Setting    
173
ผู้ว่าฯ 3 ม.
2544
 
174
การบริหารเวลา
2546
 
175
บริหารบานใจ
2546
 
176
หัวหมาดีกว่าหางสิงห์ ตอน ปิรามิดธุรกิจ
2546
 
177
คนเคยตายเล่าให้ฟัง
2546
 
178
การคิดเชิงวิพากษ์
2544
 
179
เป็นหัวไม่ใช่หาง
2543
 
180
40 วิธี การพูดจูงใจ
2546
 
181
จากฝันสู่ความสำเร็จ
2545
 
182
เธอเก็บขยะเหม็นนับปี ส่งลูกไปสวนดอกไม้
2545
 
183
นาทีที่เปลี่ยน ประวัติศาสตร์
2546
 
184
ยู้ฮู ความสุข
2545
 
185
ชายชราสอน MBA    
186
คิดอย่างทักษิณ ชินวัตร LEADER OF ASIA
2546
 
187
ปรัชยาไส้
2546
 
188
วางมีดหมอมาหัวร่อหน้าไมค์
2542
 
189
สบาย ๆ คลายอารมณ์ สไตล์:สุขุม
2544
 
190
ได้ขำได้คิด
2543
 
191
ท่านพุทธทาส ตอบปัญหา ศีลธรรม    
192
เฉียด อนาจารเล่ม 3
2544
 
193
ธรรมะของทักษิณ
2544
 
194
พจนานุกวน
2545
 
195
คู่มือปรับปรุงตนเอง : ควบคุมอารมณ์
2543
 
196
ปรัชญาของ งาน หนทางสู่ ความสุข
2542
 
197
ฮา..สุดขีด 4 อารมณ์ขัน พระพยอม    
198
อัยการ 900
2545
 
199
คนเดินตรอก
2544
 
200
ปรัชญาข้างถนน
2544
 
201
หยุด ความเลว ที่..ไล่ล่าคุณ..    
202
ชีวิตและความคิด สุวัจน์ ลิปตพัลลภ
2546
 
203
แรงบันดาลใจจาก...ไอน์สไตน์
2548
 
204
วาทะทองของผู้นำ
2545
 
205
คิดแล้วคิดอีก
2543
 
206
คมความคิด ทักษิณ ชินวัตร เล่ม 2
2546
 
207
วาไรตี้...ทอล์ค
2545
 
208
เชือกกล้วย มัดต้นกล้วย
2546
 
209
คู่มือมนุษย์    
210
ผู้แพ้ ผู้ชนะ หนทางแห่งการแสวงหา ความสุข ความสำเร็จ
2545
 
211
รหัสใจ
2544
 
212
หน้าแตก
2546
 
213
กล้าที่จะก้าว
2546
 
214
ยืนอย่างเชื่อมั่น
2546
 
215
ยอดคุณพ่อสอนไทเกอร์
2546
 
216
ความน่าจะเป็น ปราบดา หยุ่น
2545
 
217
ทำอย่างไรจึงจะได้รับความรัก ความศรัทธาจากคนรอบข้าง
2543
 
218
ชีวิตคิดให้ขำ
2542
 
219
บางทีก็โจ็ะ (บางทีก็ไม่) ลับเฉพาะใครบางคน
2544
 
220
เอมิล ยอดนักสืบ
2543
 
221
เคล็ด(ไม่) ลับ กับการบริหาร " ค" คน ไม่มีสิ่งใดเหนือกว่าสัจธรรมนี้
2545
 
222
คิดแบบ ทักษิณ คมคำ คมความคิดนายกทักษิณ
2548
 
223
บอกมาสิ...วันนี้กลุ้ม ( The Blue Day Book )    
224
คิดผ่านเลนส์
2545
 
225
วิชาตัวเบา
2546
 
226
ข้อคิดเพื่อการทำงาที่ก้าวหน้าและมีสุข
2543
 
227
เซ็งอิ๊บอ๋าย    
228
เทศนาฮา..สุดขีด 4    
229
มณีแห่งปัญญา    
230
ภูมิวารินอนุรักษ์
2549
 
231
คู่มือ การสหกรณ์ ใต้เบื้องพระยุคลบาท
2549
 
232
หรรษารคดี ( ำ)
2548
 
233
รายงานข้อมูลสารสนเทศโครงการชลประทานปีงบประมาณ 2548
2548
 
234
สนธิ ลิ้มทองกุล ต้องแพ้เสียก่อนจึงจะชนะได้
2544
 
235
หัวเด็ด ตีนหลุด
2545
 
236
เขื่อนพระราม 6 (RAMA VI BARRAGE) เขื่อนทดน้ำแห่งแรกของประเทศไทย
2467
   
237
กฐินพระราชทาน กรมชลประทาน ณ วัดบวรมงคลราชวรวิหาร
2549
 
238
รอยพระบาทยาตรา จำจารึก
2549
กรมชลประทาน
 
239
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 (รอบ 12 เดือน)
2549
 
240
กลยุทธ์สร้างอำนาจในที่ทำงาน
2543
 
241
สูตรต้องห้ามของผู้จัดการ
2542
 
242
ปรัชญาสู้ชีวิตให้ได้ดีอย่าง หลวงวิจิตรวาทการ
2544
 
243
วิธีขายความคิดให้คนยอมรับ
2521
 
244
การผลิตไฟฟ้า จากเซลล์แสงอาทิตย์
2549
 
245
ภูมิวารินทร์อนุรักษ์
2549
 
246
วิทยานิพนธ์ การศึกษาระบบการให้น้ำแบบมินิสปริงเกลอร์ สำหรับการปลูกข้าวล้มตอซัง
2548
 
247
คู่มือสมาชิก กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
2549
 
248
วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 60 ปี ครองราชย์
2549
 
249
วารสารข่าวเกษตรชลประทาน (Irrigated Agricrlture)
2549
 
250
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานพัฒนาแหลง่น้ำ
2530
 
251
ยอพระเกียรติทั่วหล้า ใต้ร่มพระบารมี 104 ปี กรมชลประทาน
2549
 
252
ท่าด่านนิวส์ Tha Dan News
2549
 
253
สุราษฎร์สังสรรค์ 49
2549
 
254
พระบารมีแผ่ไพศาล ชลประชาก้าวไกล ประชาไทยร่มเย็น
2549
 
255
ร่วมกันคิดร่วมกันทำ
2549
 
256
ทศน์มหาชาติมหากุศลเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
2549
 
257
2550
 
258
2549
 
259
แผนการจัดการความรู้ประจำปีงบระมาณ พ.ศ.2550
2550
 
260
2549
 
261
2550
 
262
2546-2550
 
263
กรอบแนวคิดและหลักการการบริหารราชการที่ดีแนวทางสำหรับราชการไทยยุคใหม่
2546
 
264
รวมกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบราชการ
2546
 
265
นามสงเคราะห์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีพุทธศักราช 2546
2546
 
266
คติชีวิต
2548
 
267
2550
 
268
2550
 
269
ตามรอยพระบาท ครองราชย์ 60 ปี ฟื้นฟูปฐพีไทย
2549
 
270
แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2540
 
271
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานพัฒนาแหล่งน้ำ
2530
 
272
84 ปี ชลประทาน
2529
 
273
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2547
 
274
กำไรของแผ่นดิน
2547
 
275
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กร
ผู้ใช้น้ำชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549

2550
 
276
แผนพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พุทธศักราช 2550
2550
 
277
2550
 
278
2544
 
279
2546
 
280
2548
 
281
2540
 
282
2534
 
283
2550
 
284
2546
 
285
2549
 
286
2548
 
287
2548
 
288
2550
 
289
2550
 
290
2550
 
291
2550
 
292
2550
 
293
2550
 
294
หลักการจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐ
2550
 
295
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนจัดดั้งหน่วยงานของรัฐ
2550
 
296
มาตรฐานการศึกษา เพื่อวางแผนพัฒนาลุ่มน้ำและโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
2550
 
297
บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันของนายไกรฤทธิ์ บุษพันธ ุ์(หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 เริงราง) ปีงบประมาณ 2548
2548
 
298
บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันของนายไกรฤทธิ์ บุษพันธ ุ์(หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 เริงราง) ปีงบประมาณ 2549
2549
 
299
บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันของนายไกรฤทธิ์ บุษพันธ ุ์(หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 เริงราง) ปีงบประมาณ 2550
2550
 
300
ทำเนียบผู้เกษียณอายุราชการกรมชลประทานปี 2550
2550
 
301
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและทิศทางการศึกษาวิจัย ในทศวรรษหน้าของประเทศ
2550
 
302
สารอำลาข้าราการ พนักงานราชการและลูกจ้าง
2550
 
303
วารสารข่าวเกษตรชลประทานปีที่ 11 ฉบับที่ 43 กรกฎาคม-กันยายน 2550
2550
 
304
รายงานการประชุมปีงบประมาณ 2547
2547
 
305
รายงานการประชุมปีงบประมาณ 2548
2548
 
306
รายงานการประชุมปีงบประมาณ 2549
2549
 
307
รายงานการประชุมปีงบประมาณ 2550
2550
 
308
รายงาข้อมูลสารสนเทศโครงการชลประทานปีงบประมาณ 2549
2549
 
309
วารสารวิชาการฉบับภาษาอังกฤษ
2550
 
310
การประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป ปีงบประมาณ 2549
2549
 
311
การประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป ปีงบประมาณ 2550
2550
 
312
สรุปการประชุมหัวหน้าหน่วยงาน Morning Talk ประจำปีงบประมาณ
2549
 
313
สรุปการประชุมหัวหน้าหน่วยงาน Morning Talk และ รายงานการประชุมผู้บริหารสำนักชลประทานที่10
ประจำปีงบประมาณ 2550
2550
 
314
คู่มือการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐ
2550
 
315
ทำชีวิตให้ได้ดีและมีสุข
2550
 
316
คู่มือการบริหารจัดการโครงการทางวัฒนธรรมของภาคีเครือข่ายดำเนินงานวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2551
2550
 
317
แผนปฏิบัติการอนุรัษ์สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม สำเครือข่ายทางวัฒนธรรม และประชาชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

2550
 
318
รายงานประจำปี 2549 กรมชลประทาน
2549
 
319
แนวทางการสร้างตัวชี้วัด
2550
 
320
ปราชญ์ชาวบ้านเพื่อพัฒนาการเกษตร ปี 2551
2551
 
321
ป่าสักชลสิทธิ์กับการจัดการทรัพยากรประมง
2550
 
322
วันชูชาติ (4 มกราคม 2551)
2551
 
323
IRRIGATION COLLEGE ชลกร รุ่นที่ 63
2551
 
324
แนวทางการบริหารจัดการน้ำท่า
2550
 
325

ทำเนียบและบทบาทหน้าที่ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2551

2551
 
326
15 เดือน ขับเคลื่อนเกษตรไทย
2551
 
327
รายงานประจำปี 2550
2550
 
328
พาณิชย์ภูมิภาคเดือนกุมภาพันธ์
2551
 
329
80 พรรษามหาราช ตามรอยพระบาทยาตรา เขื่อนเจ้าพระยา 50 ปี
2550
 
330
เรียนรู้จัดการภัยพิบัติ
2551
 
331
116 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2551
 
332
พระราชบัญญัตระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
2551
 
333
โครงการพัฒนาบทบาทผู้นำสตรี กลุ่มแม่บ้านวิสาหกิจชุมชน ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศน์
ประจำปีงบประมาณ 2551
2551
 
334
60 ปี อุทกวิทยากรมชลประทาน
2550
 
335
พาณิชย์ภูมิภาคเดือนมีนาคม
2551
 
336
พาณิชย์ภูมิภาคเดือนเมษายน
2551
 
337
คู่มือสู้ชีวิตด้วยตนเอง ชุดที่ 6 สนุกกับชีวิต...สนุกกับงาน
2546
 
338
เต๋าแต้มสี
2544
 
339
ปรัชญาจากภาพ จุดจบเพียงเพื่อเริ่มต้น
2544
 
340
การ์ตูนตลกลึกแบบเซ็น
2543
อีโอดันนา สาลาจัน เรื่องและภาพ แปลโดย พระมหาอุดม พรหมญาโณและธรรมชาติ ประภาศิริ
 
341
หยั่งรู้ชีวิตด้วยปริศราภาพเซ็น
2544
 
342
สายธารแห่งปัญญา
2542
บุญศักดิ์ แสงระวี เรียบเรียง
 
343
ศิลปะการพูดจูงใจ
2545
 
344
แนวทางตัวอย่างการพูดในโอกาสต่าง ๆ
2543
 
345
องค์กรแบบราชการตายแล้ว
2545
มานิจ วราภาคย์ เรียบเรียง
 
346
โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี ภาค 2
2544
 
347
เทคนิคการบริหารเวลาสไตล์ CEO
2546
 
348
กฤษณะล้วงลูก เส่มนี้ไม่เสียค่าโง่
2545
 
349
ทำอย่างไรจะหายโกรธ
2546
 
350
พี่ตู้ ดีแต่เกิด
2544
จรัสพงษ์ สุรัสวดี
 
351
เติมไฟจัดการบริหารสมอง
2544
 
352
รู้เท่าทันสันดานฝรั่ง
2545
 
353
Fastfood ฟาสต์ฟู้ดธุรกิจ
2546
 
354
ฝันใกล้ใกล้ ไปช้าช้า (ฟาสต์ฟู้ดธุรกิจ 4)
2546
 
355
ยั่วยิ้มปัญญาจีน
2544
ถาวร สิกขโกศล
 
356
บันไดทองของนักบริหาร
2545
 
357
คุณภาพคือการบูรณาการ
2545
 
358
เพื่อความสุขใจ
2546
 
359
ภาวะผู้นำ
2546
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต)
 
360
การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
2546
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต)
 
361
คุยกันเรื่องความคิดกับ ศ.นพ.ประเวศ วะสี
2543
นพ.ธนา นิลชัยโกวิทย์ สัมภาษณ์
อรศรี งามวิทยาพงศ์ บรรณาธิการ
 
362
บันทึกของรินไซ
2544
อ.จงชัย เจนหัตถการกิจ แปล
 
363
ถูกสุดคือแพงสุด โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี ภาค 5
2547
วรากรณ์ สามโกเศศ
 
364
รวมสุดยอด Utilitles 2000
2543
เกียรติประถม สินรุ่งเรืองกุล
 
365
ไคเซ็น เพลิดเพลินเป็น 100 เท่า กับการเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
2549
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
 
366
คนเราควรฝัน
2545
จำนง เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 
367
ผู้นำไม่ใช่ทุกคนที่มีตำแหน่จะเป็นผู้นำได้ พิมพ์ครั้งที่ 5
2543
นายแพทย์สงวน นิยารัมภ์พงศ์ ดร.สุทธิลักษณ์ สมิตะสิริ
 
368
จิตสดใส แม้กายพิการ
2547
กำพล ทองบุญนุ่ม
 
369
ก้าวอย่างผู้ชนะหรือแพ้ตลอดกาล
2546
 
370
Think Different
2546
ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา
 
371
เสรีภาพกับความโปร่งใสในสังคมมุมมองนายอานันท์ เล่ม 2
2544
 
372
ขุมข้อคิด พิมพ์ครั้งที่ 2
2546
 
373
คัมภีร์ "เจ้าสัว" ธนินท์ เจียรวนนท์
2544
 
374
พ่อ รวย.เก่ง.ดัง สอนลูก
2544
 
375
การให้เกียรติ ผู้อื่นคือเส้นทางสู่ความรวย
2542
 
376
อัยการประสาท พิมพ์ครั้งที่ 9
2545
 
377
กอล์ฟกีฬาอ่านสันดานคน
2545
 
378
นิกายเซน
2544
 
379
ก้าวให้ไกลในออฟฟิศ
2544
 
380
จากความฉลาดทางอารมณ์สู่สติและปัญญา
2542
 
381
กลวิธีหนีทุกข์
2545
 
382
ผู้นำ
2545
 
383
ทีเล่นทีจริง
2545
 
384
มาเล่นหุ้นให้รวยกันเถอะ
2546
 
385
ร่างรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย
2550
 
386
กลยุทธ์การบริหารแบบเฉียบขาดและฉับพลัน
2542
 
387
คัมภีร์ ปราบ (เมีย) เจ้านาย
2546
 
388
ทักษิน ชินวัตร ตาดูดาว เท้าติดดิน
2544
 
389
คู่มือส่งเสริมแนะนำปฏิบัติการไคเซ็น คิดใหม่ ทำใหม่ กับงานด้วยไคเซ็น
2544
 
390
เรื่องดี ๆ มีไว้แบ่งปัน...3 ทีละก้าวสู่ความสำเร็จ
2545
 
391
คู่มือปรับปรุงตนเอง พัฒนาศักยภาพภายในตนเอง
2543
 
392
สุภาษิตจีนกับธุรกิจและชีวิตประจำวัน
2544
กฤษณะ กฤตมโนรถ
 
393
บริหารงาน..บริหารใจ
2547
 
394
คนควรคิด หนังสือที่คนควรซื้อ
2541
 
395
เกร็ดธรรมะจากเกร็ดชีวิตของพุทธทาสภิกขุ
2546
 
396
162 บทพูด เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการ
2540
 
397
คู่มือปฏิบัติการไคเซ็น ต้องอย่างนี้ซิ ถึงจะปรับปรุงงานได้จริง
2543
 
398
หลักคิดยามต้องฝ่าวิกฤติที่เลวร้าย เฮ่ย!... คนล้ม
2545
 
399
การจัดการระบบฐานข้อมูล สารสนเทศภูสสมิศาสตร์ (GIS)
2547
 
400
ความดี ความงาม ความสามารถ
2543
ประสาร มฤคพิทักษ์
 
401
รวมบทกลอน ดอกไม้ใกล้หมอน
2551
นภาลัย (ฤกษ์ชนะ) สุวรรณธาดา
 
402
2548
 
403
2548
 
404
การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท ในเขตจังหวัดลพบุรี
เดือนธันวาคม 2547 (โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหิน)
2547
 
405
2549
 
406
2549
 
407
2547
 
408
2547
 
409
2547
 
410
งานก่อสร้างถนนราดยางบนคันคลองชลประทาน ในเขตจังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี (งานราดยางถนนบน
คันคลองฝั่งขวาของคลอง 2 ขวา คลองเพรียว)
2547
 
411
โครงการชลประทานขนาดกลาง ในเขตจังหวัลพบุรี (โครงการกุดตาเพชร)
2547
 
412
การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท ในเขตจังหวัดลพบุรี
ประจำเดือนตุลาคม 2547(โครงารห้วยใหญ่ วังแขม)

2547
 
413
การจัดหาแล่งน้ำและเอพิ่มพื้นที่ชลประทานการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท ในเขตจังหวัดลพบุรี
ประจำเดือนตุลาคม 2548 (โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหิน,โครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำกง,โครงการอ่างเก็บน้ำศูนย์
อำนวยการสร้างอาวุธกองทัพบก)

2548
 
414
การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท ในเขตจังหวัดลพบุรี
ประจำเดือนมีนาคม 2548 (โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหิน,โครงการฝายบ้านหองรี,โครงการฝายวังตาเถร,
โครงการอ่างเก็บน้ำศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธกองทัพบก)

2548
 
415
การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท ในเขตจังหวัดลพบุรี
ประจำเดือนสิงหาคม 2548 (โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหิน,โครงการฝายบ้านหองรี,โครงการฝายวังตาเถร,
โครงการอ่างเก็บน้ำศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธกองทัพบก)

2548
 
416
การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท ในเขตจังหวัดลพบุรี
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2547 (โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหิน,โครงการฝายบ้านหองรี,โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่
โครงการฝายวังตาเถร,โครงการอ่างเก็บน้ำศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธกองทัพบก)

2547
 
417
การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานโครงการชลประทานขนาดกลาง-งานแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ
ในเขตจังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือนตุลาคม 2549

2549
 
418
การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการติดดามพื้ที่ประสบภัยคลื่นสึนามิ ของประเทศไทย
2548
 
419
รายงานประจำปี 2547 กรมชลประทาน
2547
 
420
ทรงก่อทรงเกื้อเพื่อประชา 103 ปี กรมชลประทาน
2548
กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
421
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของหัวหน้าโครงการชลประทาน ในฐานะ CEO กรมชลประทาน ระดับจังหวัด    
422
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของหัวหน้าโครงการชลประทาน ในฐานะ CEO กรมชลประทาน ระดับจังหวัด
ฉบับปรับปรุง

2547
 
423
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
2551
 
424
ข้อมูลสารสนทศ โครงการชลประทาน 2550
2550
 
425
60 ปี อุทกวิทยา กรมชลประทาน 2550
2550
 
426
สมบัติของผู้ดี
2551
 
427
การบ่มเพาะเกษตรกรอนาคตในเขตปฏิรูปที่ดิน
2551
 
428
106 ปี กรมชลประทาน (ศักราช น้ำอุดม ข้าวสมบูรณ์)
2551
 
429
โครงการวางและจัดทำผังประเทศและผังภาค ผังภาคกลาง ปี พ.ศ. 2600 (รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร)
2551
 
430
ผังภาคกลาง ปี พ.ศ.2600
2551
 
431
ผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 2548-2550
2551
 
432
รายงานประจำปี 2550 ปีแห่งนิสิตชนะเลิศ
2551
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
433
106 ปี กรมชลประทาน ศักราข น้ำอุดม ข้าวสมบูรณ์
2551
 
434
คู่มือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร
2551
 
435
70 ปี แห่งความเป็นเลิศด้านวิศวกรรม
2551
 
436
ผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ของกระทรวงเกษรและสหกรณ์ (กุมภาพันธ์-สิงห์หาคม 2551)
2551
 
437
วิศวกรรมสาร มก. ฉบับที่ 64 ปีที่ 21 เมษายน-กรกฎาคม 2551
2551
 
438
รายงานประจำปี สำนักจัดการคุณภาพน้ำ พ.ศ. 2550
2551
 
439
พาณิชย์ภูมิภาค ฉบับที่ 9 กันยายน 2551
2551
 
440
พาณิชย์ภูมิภาค ฉบับที่ 10 ตุลาคม 2551
2551
 
441
ผลงานการพัฒนาจังหวัดลพบุรี
2551
 
442
การประกวดภาพถ่ายโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2551
 
443
Royal Irrigation Department
2551
   
444
วิศวกรรมสาร มก.ฉบับที่ 65 ปีที่ 21 สิงหาคม-ตุลาคม 2551
2551
 
445
วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พลังงานทดแทน ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2551
2551
 
446
2550
 
447
รายงานประจำปี 2551 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อ.เมือง จ.สกลนคร
2551
 
448
วารสารข่าวชลประทาน ปีงบประมาณ 2551 ธันวาคม 2550 - กันยายน 2551
2551
 
449
เรื่องเล่า............ริมเขื่อน
2551
 
450
นามสงเคราะห์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2551
 
451
การประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2551
 
452
วิศวกรรมสาร มก.ฉบับที่63 ปีที่ 21 ธ.ค. 51-20 มี.ค.51
2551
 
453
รายงานการประชุมฝ่ายบริหารทั่วไปประจำปีงบประมาณ 2551
2551
 
454
รายงานการประชุมสำนักชลประทานที่ 10 และ ประชุมผู้บริหารสำนักชลประทานที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2551
2551
 
455
วารสารข่าวเกษตรกรชลประทาน (ฉบับที่ 48 ต.ค. - ธ.ค. 2551)
2551
 
456
ชลกร 64 Water MAN
2551
 
457
กรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ (แนวทางการปฏิบัติ)
2551
 
458
กรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ (บทสรุปสำหรับผู้บริหารกรอบโครงสร้าง)
2551
 
459
พระบรมธรรมิกราช
2550
 
460
โครงการพัฒนาเกษตรกรรมเบ็ดเสร็จตามพระราชดำริจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2530
 
461
คู่มือแนวทางและขั้นตอนการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
2552
 
462
Final Finance Report Review and Assessment Irrigation Sector Financing in Thailand
2551
 
463
Technical Report on Design and Operation
2551
 
464
Final Technical Legal Report
2551
 
465
Physical Model Conceptual Design (Project Description,BOQ and Calculation Sheet)
2551
 
466
รายงานประจำปี 2551 ( Annual Report 2008)
2551
 
467
ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน พ.ศ.2552 และรายงานผลตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน พ.ศ.2551
2552
 
468

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ การวางแผนนโยบายและยุทธศาสตร์
ในการปฏิรูปด้านการชลประทานในประเทศไทย ด้านกฎหมาย

2551
 
469
โครงการนำร่อง โครงการTCP/THA/3101(A) อ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด จังหวัดอุดรธานี
2551
 
470
โครงการนำร่อง โครงการTCP/THA/3101(A) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง จังหวัดหนองคาย
2551
 
471
โครงการนำร่อง โครงการTCP/THA/3101(A) อ่างเก็บน้ำห้วยไฟ-น้ำเปื๋อย จังหวัดพะเยา
2551
 
472
รายงานการพัฒนาด้านยุทธศาสตร์
2551
 
473
คู่มือการจัดทำบัญชีด้านการเงินของกลุ่มผู้ใช้น้ำ
2551
 
474
การวางแผนนโยบายและยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปด้านการชลประทานในประเทศไทย ด้านสถานภาพและแนวทางในการปรับปรุงการคลังชลประทานและกองทุนหมุนเวียนเพื่อชลประทาน
2551
 
475
การวางแผนนโยบายและยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปด้านการชลประทานในประเทศไทย ด้านออกแบบและการบริหารจัดการน้ำ
2551
 
476
การวางแผนนโยบายและยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปด้านการชลประทานในประเทศไทย สรุปผลการดำเนินงานโครงการ TCP/THA/3101(A)
2551
 
477
จดหมายข่าวสภากเกษตรกรแห่งชาติ
2551
 
478
รายงานประจำปี 2551 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
2551
 
479
การป้องกันการทุจริตกับมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
2547
 
480
แก่งเสือเต้น ประเด็นดัง...(ในมุมมองสื่อ) ทำไม "เสือ" จึง "เต้น"    
481
ทำเนียบข้าราชารเกษียณอายุราชการ กรมชลประทาน ระดับ 8 ขึ้นไป พ.ศ.2525-2550
2550
 
482

RID PHOTO CONTEST การประกวดภาพถ่าย โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สายธาร ธ ทรงก่อ ทรงเกื้อ เพื่อปวงชน

2551
 
483
RID MUSEUM FOR HEAVY ENGINEERING พิพิธภัณฑ์เครื่องจักรกล กรมชลประทาน
อนุสรณ์แด่ นายจุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา อดีตองคมนตรี

2550
 
484
WATER FOR ALL น้ำเพื่อสรรพสิ่ง 107 ปี กรมชลประทาน 13 มิถุนายน 2552
2552
 
485
คู่มือการจัดค่ายเด็กยุคใหม่ หัวใจรักน้ำ
2551
 
486
ชีวิตคนเรานั้นสั้นนัก แต่ผลงานนั้นยืนยาว    
487
ดงตาลสัมพันธ์ " 52 ดงตาลรวมใจ ก้าวไกลพัฒนา
2552
 
488
รายงานประจำปี สำนักจัดการคุณภาพน้ำ พ.ศ.2551
2551
 
489
สัมมนาวิชาการ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่การบริหารจัดการน้ำสมัยใหม่ ครั้งที่ 2
2553
สถาบันพัฒนาการชลประทาน สำนักวิจัย ส่วนฝึกอบรม สำนักพัฒนาโครงสร้าง
และพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
 
490
ทำเนียบและบทบาทหน้าที่ประจำปี 2553
2553

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 
491
วิศวกรรมสาร มก. ฉบับที่ 71 ปีที่ 23 กุมภาพันธ์-เมษายน 2553
2552
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
492
รายงานกิจการประจำปี 2552 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด
2552
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด
 
493
วารสารสตรีและครอบครัว
2553
สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค)
 
494
ชลประทานงานเพื่อแผ่นดินไทย
2553
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
495
จุลสารราชมงคลสุวรรณภูมิ ฉบับที่ 1 ปีที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2553
2553
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 
496
วารสารเทศบาลตำบลเขาพระงาม ปีที่1ฉบับที่ 1ฉบับปฐมฤกษ์
2553
เทศบาลตำบลเขาพระงาม
 
497
หนังสือทีระลึก 55 ปี โรงเรียนชลประทานวิทยา และ พิธีอนุสาวรีย์หม่อมหลวงชูชาติ กำภู
2553
โรงเรียนชลประทานวิทยา
 
498
หนังสือที่ระลึกพิธีเปิดอนุสาวรีย์ ม.ล.ชูชาติ กำภู ในโอกาสครบรอบ 55 ปี ชลประทานวิทยา
2553
โรงเรียนชลประทานวิทยา
 
499
คู่มือ ธงไตรรงค์ ธำรงไทย
2553
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 
500
คู่มือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด
2553
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด
 
501
โครงการผันน้ำ จากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกไปยังอ่างเก็บน้ำบางพระ
2553
กรมชลประทาน
 
502
วิศกรรมสาร มก. ฉบับที่ 70 ปีที่ 23 พฤศจิกายน 2552-มกราคม 2553
2553
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
503
รายงานประจำปี สำนักวิจัยและพัฒนา 2552
2552
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
504
งบประมาณรายจ่ายและรายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
2553
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ
 
505
รายงานประจำปี 2552 ANNUAL REPORT 2009
2552
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ
 
506
โบราณคดีเขื่อนแควน้อย ในพื้นที่โครงการเขื่อนแควน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัด
พิษณุโลก
2551
สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
 
507
รายงานประจำปี 2552 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
2552
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 
508
คู่มือการปฏิบัติงานด้าการฝึกอบรม(Training Work Manual
2553
ส่วนฝึกอบรม สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล
 
509
ผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปี
2553
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ
 
510
รายงานประจำปี 2552 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
2552
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 
511
วิศกรรมสาร มก. ฉบับที่ 69 ปีที่ 22 สิงหาคม-ตุลาคม 255
2553
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
512
ข้อมูลการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
2553
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
กรมส่งเสริมการเกษตร
 
513
คู่มือการใช้งานและการใช้ประโยชน์ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน
2553
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
กรมส่งเสริมการเกษตร
 
514
Journal of Research in ENGINEERING TECHNOLOGY
2553
KASETSART UNIVERSITY
 
515
เขาพระงาม วารสารเทศบาลตำบลเขาพระงาม ปีที่ 1ฉบับที่ 3 ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2553
2553
เทศบาลตำบลเขาพระงาม
 
516
Mechanics of Materials  
Ferdinand P. Beer E.Russell Johnston,Jr.
 
517
CALCULUS AND GEOMETRY  
Sherman K.Stein Anthony Barcellos
 
518
LONGMAN DICTIONARY OF CONTEMPORARY ENGLISG  
LONGMAN CORPUS NETWORK
 
519
ชลประทานปี 94 13 มิถุนายน 2539
2539
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมชลประทาน
 
520
12 กลวิธี สะกดคนให้ซื่อสัตย์และภักดีต่อเรา  
เดวิด เจ.ไลเบอร์แมน
 
521
การเพิ่มบทบาทให้เอกชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและบำรุงรักษา
2544
สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนังาน ก.พ.
 
522
ชลประทานปี 98 13 มิถุนายน 2543
2543
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมชลประทาน
 
523
ชลประทานปี 99 13 มิถุนายน 2544
2544
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมชลประทาน
 
524
Solutions toProblems in Strength of Msterials  
Y.BRONDIAL R.GALLARDO A.SY
 
525
หลักธรรมของชีวิต
2551
วัลลภา มาตรสิงห์
 
526
วันชูชาติ
2554
สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทานในพระบรมราชูปถัมภ์
 
527
พระมิ่งขวัญของชาวไทย ผู้ทรงเป็นพลังพัฒนาประเทศ
2553
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
528
จุลสารราชมงคลสุวรรณภูมิ
2553
งานประชาสัมพันธ์กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 
529
Irrigated Agriculture Newsletter วารสารข่าวเกษตรชลประทาน ปีที่ 15 ฉบับที่ 56 มกราคม-มีนาคม 2554
2554
กรมชลประทาน
 
530
วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พลังสร้าสรรค์พัฒนาชาติไทย ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2553
2553
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
531
คู่มือการจัคค่ายเด็กยุคใหม่หัวใจรักน้ำ
2551
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
532
การแก้ไขปัญหาการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด กรณีศึกษา : จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสุพรรณบุรี
2553
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตุลาคม 2553
 
533
ข้อมูลสารสนเทศโครงการชลประทาน ประจำปี 2553
2553
กลุ่มงานตรวจสอบและติดตามผลงาน กองแผนงาน
 
534
อภิธานศัพท์เทคนิค ด้านการชลประทานและการระบายน้ำ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2553
2553
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
535
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
2553
กองทุนสำรอเลี้ยงชีพ
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
536
โครงการพี่สอนน้อง 3 เมษายน - กันนยายน พ.ศ. 2546
2554
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 
537
Technical Report GCM data comparison and its application to water disaster adaptation measures in Thailand
2011
Assoc.Prof.Dr.Sucharit Koontanaklvong
Mr.Winai Chaowiwat
 
538
หลักสูตรและคู่มือสำหรับวิทยากรเพื่อดำเนินภารกิจแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2
2554
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม มหาวิทยาลัย
 
539
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ รายงานประจำปี 2553 ออมอย่างเข้าใจ
2553
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 
540
ผลการดำเนินงานปี 2553 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2553
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
541
วิศกรรมสาร มก. ฉบับที่ 74 ปีที่ 23 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2553
2553
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
542
วารสารข่าวชลประทาน ปีที่ 19 ฉบับที่ 147 ประจำเดือน กรกฎาคม 2554
2554
กรมชลประทาน
 
543
วารสารข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 55 ประจำเดือนมิถุนายน -กรกฎาคม 2554
2554
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
 
544
Irrigated Agriculture Newsletter วารสารข่าวเกษตรชลประทาน
2554
ฝ่ายเผยแพร่การใช้น้ำชลประทาน ส่วนการใช้น้ำชลประทาน สำนักอุทกวิทยาและบริหาร
 
545
ประวัติการพัฒนางานชลประทานในประเทศไทย
2554
กรมชลประทาน
 
546
สรุปผลงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี 2554
2554
สำนักงานจังหวัดลพบุรี
 
547
คำแถลงนโยบาย ผู้บริหารกรมชลประทานประจำปี 2554
2554

ณ หอประชุมชูชาติ 14 กุมภาพันธ์ 2554

 
548
รายงานประจำปี 2553
2553
สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน
 
549
วิศวกรรมสาร มก.ฉบับที่ 75 ปีที่ 24 มกราคม-มีนาคม 2554
2554
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
550
ENHINEERING TECHNOLOGY
2553
KASETSART UNIVERSITY
 
551
เอกสารประกอบการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี สำนักชลประทานที่10
2554
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
 
552
เอกสารประกอบการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาประจำปี 2554
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ อ.เมือง จ.สระบุรี
2554
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้
 
553
เอกสารประกอบการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาประจำปี 2554
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม อ.เมือง จ.ลพบุรี
2554
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม
 
554
เอกสารประกอบการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาประจำปี 2554
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
2554
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์
 
555
เอกสารประกอบการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาประจำปี 2554
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ต.พรหมนิมิต อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
2554
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค
 
556

เอกสารประกอบการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครการชล
ทาน ประจำปี 2554 โครงการชลประทานสระบุรี สำนักชลประทานกรมลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2554
โครงการชลประทานสระบุรี
 
557

เอกสารประกอบการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปี 2554
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา

2554
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้
 
558
เอกสารประกอบการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาประจำปี 2554
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
2554
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล
 
559
เอกสารประกอบการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปี 2554
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
2554
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง
 
560
เอกสารประกอบการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปี 2554
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
2554
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง
 
561
เอกสารประกอบการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปี 2554
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
2554
โครงการชลประทานเพชรบูรณ์
 
562
เอกสารประกอบการคัดเลือก สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2554 กลุ่มบริหารคลอง1
ซ้าย-7 ซ้าย อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช
2554
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช
 
563
เอกสารหลักเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปี 2554
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานลพบุรี
2554
โครงการชลประทานลพบุรี
 
564
ีเอกสารประกอบการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน
ประจำปี 2554 โครงการชลประทานลพบุรี อ.เมือง จ.ลพบุรี
2554
โครงการชลประทานลพบุรี
 
565
เอกสารประกอบการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2555 กลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (วังแขม) ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานลพบุรี
2554
โครงการชลประทานลพบุรี
 
566
ีเอกสารประกอบการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2555
กลุ่มบริหารการใช้น้ำเจ็ดซ้ายรวมใจน้ำพระทัยพ่อหลวง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
2554
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
 
567
เอกสารประกอบการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี 2554
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ต.พรหมนิมิต อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
2554
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค
 
568
การคัดเลือกสถาบันเก๖ตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี 2554 กลุ่มรวมใจใช้น้ำการเกษตร (คลองบ้านเหล็ก
พัฒนา) ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
2554
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์
 
569

เอกสารประกอบการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี 2554 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประ
ทานเกษตรกรร่วมใจใช้น้ำคลองส่งน้ำ ส.4 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล

2554
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล
 
570
เอกสารประกอบการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี 2554 กลุ่มบริหารการใช้น้ำ
ชายรางพัฒนา อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง
2554
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง
 
571
เอกสารประกอบการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี 2554 กลุ่มบริหารการใช้น้ำ
คลองซอย 1 ขวา สามัคคี อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้
2554
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้
 
572
เอกสารหลักเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปี 2554
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานลพบุรี
2554
โครงการชลประทานลพบุรี
 
573
เอกสารหลักเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปี 2554
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
2554
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
 
574
เอกสารประกอบการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาประจำปี 2553
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา โครงการชลประทานสระบุรี
2553
โครงการชลประทานสระบุรี
 
575
เอกสารประกอบการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาประจำปี 2553
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง
2553
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง
 
576

เอกสารประกอบการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาประจำปี 2553
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช

2553
โครงการส่งน้ำและบำรักษามหาราช
 
577

เอกสารประกอบการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาประจำปี 2553
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล

2553
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล
 
578
เอกสารประกอบการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2553
สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทากลุ่มข้าวเม่าพัฒนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
2553
สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทากลุ่มข้าวเม่าพัฒนา
 
579
เอกสารประกอบการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2553
กลุ่มบริหารการใช้น้ำเจ็ดซ้ายรวมใจน้ำพระทัยพ่อหลวง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
2553
กลุ่มบริหารการใช้น้ำเจ็ดซ้ายรวมใจน้ำพระทัยพ่อหลวง
 
580
เอกสารประกอบการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2553
กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานทองเอนพัฒนา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค
2553
กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานทองเอนพัฒนา
 
581
เอกสารประกอบการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2553
กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานบ้านแพนพัฒนา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล
2553
กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานบ้านแพนพัฒนา
 
582
เอกสารประกอบการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2553
กลุ่มบริหารการใช้น้ำคลอง 7 ขวา พัฒนา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้
2553
กลุ่มบริหารการใช้น้ำคลอง 7 ขวา พัฒนา
 
583
เอกสารประกอบการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2553
กลุ่มบริหารคลอง บ้านไร่ 5,6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช
2553
กลุ่มบริหารคลอง บ้านไร่ 5,6
 
584
เอกสารประกอบการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี 2553
กลุ่มบริหารการใช้น้ำเพื่อการเกษตรคลองซอย 1 ซ้าย -19 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม
2553
กลุ่มบริหารการใช้น้ำเพื่อการเกษตรคลองซอย 1 ซ้าย -19 ขวา
 
585
เอกสารประกอบการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี 2553
กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานฝั่งขวาบ้านค่ายสามัคคี โครงการชลประทานระยอง สชป.9
2553
โครงการชลประทานระยอง
 
586
เอกสารประกอบการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี 2553
กลุ่มบริหารการใช้น้ำฯเกษตรพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้
2553
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้
 
587
เอกสารประกอบการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาประจำปี 2553
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค
2553
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค
 
588
เอกสารประกอบการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาประจำปี 2553
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (หนองแค) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้
2553
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้
 
589
เอกสารประกอบการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาประจำปี 2553
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานลพบุรี
2553
โครงการชลประทานลพบุรี
 
590
เอกสารประกอบการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาประจำปี 2553
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2(แก่งคอย-บ้านหมอ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
2553
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
 
591
เอกสารประกอบการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาประจำปี 2553
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม
ิ์
2553
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม
 
592
เอกสารประกอบการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาประจำปี 2553
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ สชป.9
2553
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ สชป.9
 
593
เอกสารประกอบการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาประจำปี 2553
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว สชป.12
2553
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว สชป.12
 
594
เอกสารประกอบการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาประจำปี 2553
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง
2553
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง
 
595
เอกสารประกอบการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาประจำปี 2553
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สชป.11
2553
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สชป.11
 
596
เอกสารประกอบการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน
ประจำปี 2553 กลุ่มงานพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ
2553
กลุ่มงานพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ
 
597
เอกสารประกอบการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี 2553
กลุ่มบริหารการใช้น้ำน้ำพระทัยจากในหลวง โครงการชลประทานสระบุรี
2553
กลุ่มบริหารการใช้น้ำน้ำพระทัยจากในหลวง โครงการชลประทานสระบุรี
 
598
กลุ่มบริหารการใช้น้ำคลองพระยาบรรลือ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยา
บรรลือ สำนักชลประทานที่ 11 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2553
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ
 
599
เอกสารประกอบการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาประจำปี 2552
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค
2552
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค
 
600
เอกสารประกอบการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาประจำปี 2552
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานลพบุรี
2552
โครงการชลประทานลพบุรี
 
601
เอกสารประกอบการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาประจำปี 2552
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้
2552
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้
 
602
เอกสารประกอบการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาประจำปี 2552
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
2552
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
 
603
เอกสารประกอบการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาประจำปี 2552
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช
2552
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช
 
604
เอกสารประกอบการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาประจำปี 2552
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานสมุทรสาคร สชป.11
2552
โครงการชลประทานสมุทรสาคร สชป.11
 
605
เอกสารประกอบการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาประจำปี 2551
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล
2552
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล
 
606
กลุ่มบริหารการใช้น้ำปลายคลอง 19 ขวา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1(โคกกะเทียม)
2548
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม
 
607
ปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขปัญหาคลองส่งน้ำ MC1 โครงการสูบน้ำพัฒนานิคม ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา
2553
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
 
608
บันทึกเหตุการณ์และการแก้ไขปัญหาพื้นที่น้ำท่วม สถานีสูบน้ำพัฒนานิคมและพัฒนานิม-แก่งคอย ระหว่าง
วันที่ 14-25 ตุลาคม 2553
2553
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
 
609
สรุปและประเมินผลโครงการแม่น้ำลพบุรี สวยใส เทิดไท้องค์ราชันย์ ปีงบประมาณ 2553
2553
กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี
 
610
สรุปผลการดำเนินงาน โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปีงบประมาณ 2553
2553
กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี
 
611
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการประเมินการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาและการคัด
เลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น
2550
กลุ่มงานพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำ
สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ มีนาคม 2550
 
612
รายงาประจำปี สำนักจัดการคุณภาพน้ำ 2552
2552
สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ
 
613
สัมมนาวิชาการและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่การบริหารจัดการน้ำสมัยใหม่ ครั้งที่ 2 13-16 มิถุนายน 2553
2553
สถาบันพัฒนาการชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา ส่วนฝึกอบรม
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
 
614
เส้นทางสู่ความเป็นเลิศขององค์กรปี 2553
2554
สำนักงานราวัลคุณภาพแห่งชาติ
 
615
เอกสารประกอบการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี 2552
กลุ่มบริหารการใช้น้ำน้ำเจ็ดซ้ายรวมใจน้ำพระทัยของพ่อหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักฯ
2552
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
 
616
เอกสารประกอบการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2551
(ชื่อสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำ) สามัคคีร่วมใจผู้ใช้น้ำลำสนธิ โครงการลำสนธิ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
โครงการชลประทานลพบุรี
2551
โครงการชลประทานลพบุรี
 
617
เอกสารประกอบการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2552
กลุ่มบริหารผู้ใช้น้ำฯเกษตรพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้
2552
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้
 
618
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ โครงการชลประทานสมุทรปราการ
2551
โครงการชลประทานสมุทรปราการ
 
619
โครงการจัดหาน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดลพบุรี ต.มะกอกหวาน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
2553
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
620
ชลประทานงานเพื่อแผ่นดินไทย
2553
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
621
สมุดหน้าเหลืองไทยแลนด์เยลโล่เพจเจส ฉบับภูมิภาคเขตโทรศัพท์ภาคกลาง
2554
ไทยแลนด์เยลโล่เพจเจส 2554
 
622
รายงานสรุปสำหรับผู้บริหารโครงการประเมินผลภารกิจของกรมชลประทานที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2553
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
623
รายงานหลัก โครงการประเมินผลภารกิจของกรมชลประทานที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2553
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
624
รายงานภาคผนวก โครงการประเมินผลภารกิจของกรมชลประทานที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2553
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
625
วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2554
2554
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร
 
626
30 ปี กปร.30 สามทศวรรษ สามสะพาน
2554
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
627
กษัตริย์นักพัฒนา
2553
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
628
วิศวกรรมสาร มก. ฉบับที่ 76 ปีที่ 24 เมษายน-มิถุนายน 2554
2554
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
629
วิศวกรรมสาร มก. ฉบับที่ 77 ปีที่ 24 กรกฎาคม-กันยายน 2554
2554
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
630
รายงานประจำปี 2553
2553
สำนักจัดการคุณภาพน้ำ
 
631
รายงานการประชุมผู้บริหาร สำนักชลประทานที่ 10 ปี 2553
2553
สำนักชลประทานที่ 10
 
632
รายงานการประชุมผู้บริหาร สำนักชลประทานที่ 10 ปี 2554
2554
สำนักชลประทานที่ 10
 
633
โครงการจัดการด้านการเกษตรและการใช้พื้นที่เกษตรเป็นพื้นที่รับน้ำนอง รายงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการ
รายงานภาผนวก (เล่มที่ 3) แบบเบื้องต้นองค์ประกอบโครงการ
2553
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
634
รายงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น พื้นที่ลุ่มต่ำป่าโมก-ผักไห่
2553
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
635
รายงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการรายงานการศึกษาผลกระทบทางสังคม
2553
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
636
รายงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการรายงานสำหรับผู้บริหาร
2553
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
637
รายงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการรายงานภาคผนวก (เล่มที่ 1)
2553
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
638
รายงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการรายงานภาคผนวก (เล่มที่ 2)
2553
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
639
รายงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการรายงานหลัก
2553
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
640
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้านจัดสรรน้ำ
2554
คณะทำงานย่อยคู่มือการบริหารจัดการน้ำ
 
641
คู่มือการปฏิบัติงาน(WorkManua)lเล่มที่1/16คู่มือการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดสรรน้ำ ของโครงการชลประทาน
2554
คณะทำงานย่อยคู่มือการบริหารจัดการน้ำ
 
642
คู่มือการปฏิบัติงาน(WorkManua)lเล่มที่ 2/16 การประเมินปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำ
2554
คณะทำงานย่อยคู่มือการบริหารจัดการน้ำ
 
643
คู่มือการปฏิบัติงาน(WorkManua)lเล่มที่ 3/16 คู่มือการประเมินน้ำหลากในพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆ
2554
คณะทำงานย่อยคู่มือการบริหารจัดการน้ำ
 
644
คู่มือการปฏิบัติงาน(WorkManua)lเล่มที่ 4/16 คู่มือการจำลองการปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ
2554
คณะทำงานย่อยคู่มือการบริหารจัดการน้ำ
 
645
คู่มือการปฏิบัติงาน(WorkManua)lเล่มที่ 5/16 คู่มือการวางแผนการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำ
2554
คณะทำงานย่อยคู่มือการบริหารจัดการน้ำ
 
646
คู่มือการปฏิบัติงาน(WorkManua)lเล่มที่ 6/16 คำนวณฝนใช้การ (Effective Rainfall)
2554
คณะทำงานย่อยคู่มือการบริหารจัดการน้ำ
 
647
คู่มือการปฏิบัติงาน(WorkManua)lเล่มที่ 7/16 คู่มือการคำนวณการใช้น้ำของพืช
2554
คณะทำงานย่อยคู่มือการบริหารจัดการน้ำ
 
648
คู่มือการปฏิบัติงาน(WorkManua)lเล่มที่ 8/16 การประเมินการใช้น้ำในกิจกรรมต่าง ๆ
2554
คณะทำงานย่อยคู่มือการบริหารจัดการน้ำ
 
649
คู่มือการปฏิบัติงาน(WorkManua)lเล่มที่ 9/16 การจัดทำโค้งปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ
2554
คณะทำงานย่อยคู่มือการบริหารจัดการน้ำ
 
650
คู่มือการปฏิบัติงาน(WorkManua)lเล่มที่ 10/16 การวางแผน ติดตามและประเมินผลการส่งน้ำรายสัปดาห์
2554
คณะทำงานย่อยคู่มือการบริหารจัดการน้ำ
 
651
คู่มือการปฏิบัติงาน(WorkManua)lเล่มที่ 11/16 การประชาสัมพันธ์แผนการจัดสรรน้ำ
2554
คณะทำงานย่อยคู่มือการบริหารจัดการน้ำ
 
652
คู่มือการปฏิบัติงาน(WorkManua)lเล่มที่ 12/16 การปฏิบัติงานส่งน้ำของโครงการชลประทาน
2554
คณะทำงานย่อยคู่มือการบริหารจัดการน้ำ
 
653
คู่มือการปฏิบัติงาน(WorkManua)lเล่มที่ 13/16 การคำนวณปริมาณน้ำผ่านอาคารชลประทาน
2554
คณะทำงานย่อยคู่มือการบริหารจัดการน้ำ
 
654
คู่มือการปฏิบัติงาน(WorkManua)lเล่มที่ 14/16 การวัดปริมาณน้ำในคลองส่งน้ำชลประทานและการสอบเทียบอาคาร
ชลประทาน
2554
คณะทำงานย่อยคู่มือการบริหารจัดการน้ำ
 
655
คู่มือการปฏิบัติงาน(WorkManua)lเล่มที่ 15/16 คู่มือการคำนวณหาประสิทธิภาพการชลประทาน
(Irrigation Efficiency)
2554
คณะทำงานย่อยคู่มือการบริหารจัดการน้ำ
 
656
คู่มือการปฏิบัติงาน(WorkManua)lเล่มที่ 16/16 คู่มือการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
/โครงการชลประทาน
2554
คณะทำงานย่อยคู่มือการบริหารจัดการน้ำ
 
657
หลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศประจำปี 2555
2555
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
658
รายงานประจำปี 2554
2554
สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน
 
659
สร้างพระเจ้าทันใจ 984 และพิธีสืบชะตาล้านนา 984 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชา
2554
ณ ศูนย์พัฒนาโครงการตามพระราชดำริ
 
660
Achieve นักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรบริหาร ฉบับที่ 138 กุมภาพันธ์ 2555
2555
หนังสือแอมเวย์
 
661
สรุปข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ.2495-พ.ศ.2554  
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(สำนักงาน กปร.)
 
662
คำนิยามข้อมูลสถิติการเกษตร
2555
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 
663
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รายงานประจำปี 2554
2554
สำนักงาน กสจ.
 
664
ทำเนียบและบทบาทหน้าที่ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ปี 2555
2555
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
 
665
วิศวกรรมสาร มก. ฉบับที่ 79 ปีที่ 25 มกราคม-มีนาคม 2555
2555
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
666
รายงานประจำปี 2554
2554
สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน
 
667
รายงานประจำปี 2554
2554
กรมชลประทาน
 
668
วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2554
2554
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
669
วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฉบับที่ 4 ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2554
2554
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
670
วารสารนนทรี ฉบับที่ 1/2555
2555
สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
671
รวมบทคัดย่อผลงานวิจัย 2530-2553
2555
สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน
 
672
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559
2555
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
673
วารสารฝายเหมืองดั้ง
2555
กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานฝายเหมืองดั้ง
 
674
ผลการศึกษาการใช้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2553-2557
2555
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก
 
675

แผนปฏิบัติการฉุกเฉินแก้ไขปัญหาภัยจาอุทภัยและดินโคลนถล่ม ระดับกลุ่มจังหวัดประจำปี พ.ศ.2555

2555
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก
 
676
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2553-2557
2555
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก
 
677
รายงาผลการวิจัยของสำนักวิจัยและพัฒนา เรื่องปัญหาการระบาดของวัชพืชน้ำในเขตชลประทานและการจัดการ  
สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน
 
678
รายงานประจำปี 2554
2554
สำนักงาน กปร.
 
679
จุลสารราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2555
2555
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 
680
พิธิเปิด 5 โครงการชลประทานน้ำสร้างชีวิต
2555
กรมชลประทาน
 
681
การคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่นประจำปี 2556 กลุ่มบริหารการใช้น้ำเพื่อการเกษตรอ่างเก็บน้ำ
ห้วยขอนแก่น
2556
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์
 
682
เอกสารประกอบการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2556
2556
กลุ่มบริหารการใช้น้ำคลองฝั่งขวา โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (วังแขม)
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานลพบุรี
 
683
รายงานกิจการประจำปี 2552
2552
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด
 
684
การคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2554
2554
กลุ่มรวมใจใช้น้ำการเกษตร (คลองบ้านเหล็กพัฒนา)
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์
 
685
การคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2556 กลุ่มบริหารการใช้น้ำคลอง 12 ขวาพัฒนา
2556
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ช่องแค โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค
 
686
การคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2556 กลุ่มบริหารการใช้น้ำ น้ำพระทัยจากในหลวง
2556
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา โครงการชลประทานสระบุรี
 
687
เอกสารประกอบการประเมิน การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ประจำปี 2556
2556
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 คลองเพรียว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว
 
688
เอกสารประกอบการประเมิน การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ประจำปี 2556
2556
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา โครงการชลประทานสระบุรี
 
689
เอกสารประกอบการประเมิน การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ประจำปี 2556
2556
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม
 
690
เอกสารประกอบการประเมิน การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ประจำปี 2556
2556
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง
 
691
เอกสารประกอบการประเมิน การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ประจำปี 2556
2556
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช
 
692
เอกสารประกอบการประเมิน การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ประจำปี 2556
2556
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้
 
693
เอกสารประกอบการประเมิน การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ประจำปี 2556
2556
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้
 
694
เอกสารประกอบการประเมิน การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ประจำปี 2556
2556
โครงการชลประทานสระบุรี
 
695
เอกสารประกอบการประเมิน การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ประจำปี 2556
2556
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์
 
696
เอกสารประกอบการประเมิน การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ประจำปี 2556
2556
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์
 
697
เอกสารประกอบการประเมิน การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ประจำปี 2556
2556
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานลพบุรี
 
698
เอกสารประกอบการประเมิน การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ประจำปี 2556
2556
โครงการชลประทานลพบุรี
 
699
เอกสารประกอบการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2556 กลุ่มบริหารการใช้น้ำบางคู้
-ลาดสาลี่ รวมพลัง
2556
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช
 
700
เอกสารประกอบการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2556 กลุ่มบริหารการใช้น้ำเพื่อ
การเกษตรคลองแยกซอย 1 ซ้าย -19 ขวา
2556
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม
 
701
เอกสารประกอบการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2556 กลุ่มบริหารการใช้น้ำ
เจ็ดซ้ายรวมใจน้ำพระทัยพ่อหลวง
2556
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
 
702
เอกสารประกอบการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2556 กลุ่มบริหารการใช้น้ำ
ชายรางพัฒนา
2556
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง
 
703
เอกสารประกอบการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2556 กลุ่มบริหารการใช้น้ำ
เกษตรสามัคคีรวมใจ
2556
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว
 
704
เอกสารประกอบการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2556 กลุ่มบริหารการใช้น้ำ
ชลประทาน เกษตรกรร่วมใจใช้น้ำคลองส่งน้ำ ส.4
2556
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล
 
705
เอกสารประกอบการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2556 กลุ่มบริหารการใช้น้ำ
คลองส่งน้ำ 8 ขวา สามัคคี
2556
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (หนองแค) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้
 
706
ชลกรฉบับพิเศษ 72 ปี อาจารย์อรุณ อินทรปาลิด
2534
สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทานในพระบรมราชูปถัมภ์
 
707
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพนายอรุณ อินทรปาลิด
2542
คณะกรรมการกอทุนอาจารย์อรุณ อินทรปาลิต
 
708
ชลกร 51 ฉบับรับขวัญน้องใหม่
2551
วิทยาลัยชลประทาน
 
709
ชลกร 47
2547
วิทยาลัยชลประทาน
 
710
ชลกร 50 ฉบับรับขวัญน้องใหม่
2550
วิทยาลัยชลประทาน
 
711
97 ปี ชลประทาน หนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนา
2542
สำนักงานเลขานุการกรม
 
712
ชลกร 49 ฉบับรับขวัญน้องใหม่
2549
วิทยาลัยชลประทาน
 
713
ชลกร ฉบับวันชูชาติ 4 มกราคม 2539
2539
วิทยาลัยชลประทาน
 
714
ชลกร ฉบับวันชูชาติ 4 มกราคม 2537
2537
วิทยาลัยชลประทาน
 
715
ชลกร ฉบับวันชูชาติ 4 มกราคม 2536
2536
วิทยาลัยชลประทาน
 
716
ชลกร 48 ฉบับรับขวัญน้องใหม่
2548
วิทยาลัยชลประทาน
 
717
ชลกร ฉบับวันชูชาติ 4 มกราคม 2542
2542
วิทยาลัยชลประทาน
 
718
ชลกร ฉบับวันชูชาติ 4 มกราคม 2538
2538
วิทยาลัยชลประทาน
 
719
Irr E 311 Planning การวางแผนและออกแบบระบบการส่งน้ำ
2547
อาจารย์อรุณ อินทรปาลิต
 
720
Hydraulic Engineering เอกสารประกอบการเรียนวิศวกรรมชลศาสตร์
2547
การุณ เตชะฐิตินันท์
 
721
การติดตามประเมินผลแผนฟื้นฟูและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านการเกษตร ปี 2554
2554
ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 
722
Final Report The lmpact of Climate Change towards Irrigation Systems and Adaptation Measres
2555
Water Resources Manaagement Research Unit Faculty of Engineering
Chulalongkorn Univeresity
 
723
สารอำลา ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง
2550
กรมชลประทาน
 
724
เอกสารวิชาการบทคัดย่อโครงการวิจัยและพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2554
2553
กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ สำนักวิจัยและพัฒนา
 
725
80 พรรษา ปวงประชา ร่มเย็น เป็นสุข
2556
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
726
วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2555
2555
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
727
หนังสือเสริมความรู้ชุด รู้ทันภัยพิบัติ
2555
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 
728
น้ำเพื่อชีวิตเพื่อเศรษฐกิจไทย
2555
กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
729
วารสารข่าวเกษตรชลประทาน ปีที่ 16 ฉบับที่ 63 ตุลาคม-ธันวาคม 2555
2555
ฝ่ายเผยแพร่การใช้น้ำชลประทาน ส่วนการใช้น้ำชลประทาน
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
 
730
รายงานประจำปี 2555
2555
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
731
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
2555
กลุ่มสารสนเทศการเกษตร สำนักงานการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
 
732
KM RID การจัดการความรู้ ปี 2554-2555
2554
ทีมงานจัดการความรู้ กรมชลประทาน
 
733
อาจริยบูชา จาริน อัตถะโยธิน ครูผู้ยิ่งใหญ่
2555
คณะทำงานด้านการเตรียมการพระราชทานเพลิงศพ นายจาริน อัตถะโยธิน
 
734
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
2555
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
 
735
รายงานประจำปี 2555
2555
สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี
 
736
วารสารสตรีและครอบครัว ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เมษายน-กันยายน 2555
2555
สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 
737
โครงการจัดลำดับแผนการพัฒนา ชลประทานทั่วประเทศ
2555
สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน
 
738
วารสารเกษตรชลประทานปีที่ 17 ฉบับที่ 64 มกราคม-มีนาคม 2556
2556
ฝ่ายเผยแพร่การใช้น้ำชลประทาน ส่วนการใช้น้ำชลประทาน
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
 
739
ทำเนียบและบทบาทหน้าที่ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2556
2556
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนาคม 2556
 
740
รายงานประจำปี 2555 Annual Report 2012
2555
กรมชลประทาน
 
741
หนังสือที่ระลึกเนื่องในวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 121 ปี
2556
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
742
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
2556
กลุ่มสารสนเทศการเกษตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
 
743
รายงานประจำปี 2555
2555
สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน
 
744
รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2554
2554
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
745
รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555
2555
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
746
รายงานประจำปี 2556 สำนักบริหารโครงการ
2556
สำนักบริหารโครงการ