ข้อกำหนดในการยืมหนังสือและแผ่นซีดีรอม

 

          1. ดูรายละเอียดชื่อหนังสือ / ซีดีรอม พร้อมรหัส ได้จากเว็บไซต์ของสำนักฯ
              http://irrigation.rid.go.th./rid10/

          2. ติดต่อขอยืมนังสือ / ซีดีรอม ได้ที่นางเกศริน ใจเย็น งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป

          3. รายละเอียดการขอยืมหนังสือ
              3.1 ยืมได้ครั้งละไม่เกิน 5 เล่ม
              3.2 ระยะเวลาการยืม 1 สัปดาห์
              3.3 หากชำรุดจะต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม

          4. รายละเอียดการขอยืมแผ่นซีดีรอม
              4.1 ขอยืมได้ครั้งละไม่เกิน 3 แผ่น
              4.2 ระยะเวลาการยืม 1 สัปดาห์
              4.3 หากชำรุดสูญหายจะต้องจัดหามาทดแทน

          5. หากท่านใดประสงค์จะขอสำเนาหนังสือเอกสารต่าง ๆ หรือคัดลอกแผ่นซีดีรอม
              จะต้องออกค่าใช้จ่ายและดำเนินการเอง