ปตร.มโนรมย์ ระบาย 89.91 ม.3/วินาที  ปตร.มหาราช ระบาย 35.12 ม.3/วินาที  ปตร.ช่องแค ระบาย 36.48 ม.3/วินาที  ปตร.โคกกะเทียม ระบาย 30.37 ม.3/วินาที  ปตร.เริงราง ระบาย 8.14 ม.3/วินาที  เขื่อนพระราม 6 (ป่าสักใต้) ระบาย 215.10 ม.3/วินาที  ทรบ.นครหลวง ระบาย 11.37 ม.3/วินาที  เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ระบาย 250.02 ม.3/วินาที   
 

Website Stats