ปตร.มโนรมย์ ระบาย 90.93 ม.3/วินาที  ปตร.มหาราช ระบาย 35.73 ม.3/วินาที  ปตร.ช่องแค ระบาย 63.92 ม.3/วินาที  ปตร.โคกกะเทียม ระบาย 79.67 ม.3/วินาที  ปตร.เริงราง ระบาย 50.82 ม.3/วินาที  เขื่อนพระราม 6 (ป่าสักใต้) ระบาย 14.70 ม.3/วินาที  ทรบ.นครหลวง ระบาย 5.41 ม.3/วินาที  เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ระบาย 35.02 ม.3/วินาที   
 
Counter for tumblr
Website Stats  
สรุปปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สำนักงานชลประทานที่ 10
 
ที่
โครงการ
อ่างเก็บน้ำ
ปริมาณน้ำเก็บกัก
ปริมาณน้ำปัจจุบัน
คิดเป็น %
(ล้าน ลบ.ม.)
(ล้าน ลบ.ม.)
1
ชป.เพชรบูรณ์
(10 แห่ง)
ห้วยขอนแก่น
33.22
24.6
74
2
ห้วยน้ำก้อ
20.58
11.14
54
3
ห้วยน้ำชุนใหญ่
7.52
3.79
50
4
ห้วยป่าแดง
18.74
12.81
68
5
ห้วยป่าเลา
8.4
4.01
48
6
ห้วยใหญ่
13.25
7.06
53
7
คลองเฉลียงลับ
7.85
3.20
41
8
ห้วยนา
5.65
4.09
72
9
คลองลำกง
48.52
36.16
75
10
ห้วยเล็ง
17.20
12.09
70
11
ชป.ลพบุรี
(7 แห่ง)
ห้วยโป่ง
2.07
0.7
34
12
ซับตะเคียน
8.42
4.21
50
13
ซับประดู่
0.98
0.57
58
14
ห้วยสีดา
0.99
0.15
15
15
ห้วยใหญ่ (วังแขม)
12
6.65
55
16
กุดตาเพชร
43
25.5
59
17
ห้วยหิน
2.25
1.8
80
18
ชป.สระบุรี
(4 แห่ง)
บ้านดง
3.18
1.48
47
19
ห้วยหินขาว
1.1
0.43
39
20
คำตะเคียน
0.7
0.12
17
21
มวกเหล็ก
61
4.5
7
22
คลองเพรียวฯ คลองเพรียว
7.2
5.12
71
รวมอ่างฯ ขนาดกลาง สชป.10
323.82
170.18
53
ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 10
หมายเหตุ
≤ 30 % เกณฑ์น้ำน้อย
3 แห่ง
เกณฑ์ ไม่เกิน 50 %
7 แห่ง
เกณฑ์ ไม่เกิน 80 %
12 แห่ง
เกณฑ์ 50 % ขึ้นไป
0 แห่ง