นายอนุสรณ์ ตันติวุฒิ
ผู้อำนวยการ
ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา

ระบบโทรมาตร
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ระบบโทรมาตร
ลุ่มน้ำป่าสัก
ติดตามระดับน้ำจากกล้อง CCTV ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ข้อมูลศูนย์อุทกวิทยาและ
บริหารน้ำภาคกลาง

 หน่วยงานในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 10

 ภาพกิจกรรม  

        วันที่ 3 เมษายน 2561  

        วันที่ 5 เมษายน 2561  

        วันที่ 19 เมษายน 2561  

1 โครงการ 1ฝ่ายส่งน้ำ 1คลองสะอาด
น้ำ มา จาก ไหน . . ?
 
ข้อมูลประชาสัมพันธ์ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา

         การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฯ สชป.10 (ฤดูแร้ง ปี 2561)  

         สรุปผลการเพาะปลูกข้าวรอบที่ 2 (นาปรัง) ปี 2560/61 สำนักงานชลประทานที่ 10  

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่,แปลงใหญ่,ศพก. สำนักงานชลประทานที่ 10

รายงานสถานการณ์น้ำ คลองชัยนาท-ป่าสัก


  คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้านการบริหารจัดการน้ำ
  ผังการบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 10
 สภาพน้ำในเขตสำนักงานชลประทานที่ 10
  สรุปสถานการณ์น้ำรายวัน
  แผนการจัดสรรน้ำจากอ่างฯ ขนาดใหญ่ลุ่มเจ้าพระยาช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา ปี59
  ผังการจัดสรรน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาในช่วงฤดูแล้ง ปี59/60
  แผนการจัดสรรน้ำรายสัปดาห์ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ช่วงฤดูฝน ปี59 (ระดับคลองส่งน้ำ)
  ผลการเพาะปลูกข้าวนาปรัง ปี59/60
  การช่วยเหลือเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ณ ปัจจุบัน
  ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่เกี่ยวข้อง
        สถิติพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย คาบ 64 ปี (พ.ศ.2494 - 2557)
        
อุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร


 งานขออนุญาตใช้และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน
               - แบบฟอร์มการขออนุญาต

  เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
         กรอบครุภัณฑ์
         คู่มือปฏิบัติการทางน้ำ
         แบบฟอร์ม (แบบ งท.01 , 02 , 03 , 04 , 05)
         ฐานข้อมูลทางน้ำชลประทานมาตรา 5 และมาตรา 8
         ปฏิทินงบประมาณรายจ่าย ปี 2558
         แบบฟอร์มขออนุมัติประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

 ประเด็นข้อหารือเกี่ยวกับการขออนุญาต
        การต่ออายุหนังสืออนุญาต
        หลักเกณฑ์การขออนุญาตก่อสร้างทางเชื่อม
        การขออนุญาตก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
        การโอนสิทธิการใช้ที่ดินวางท่อใช้น้ำและการเช่าที่กราชพัสดุ      


การบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤต

 ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กในเขตพื้นที่ สชป.10
 ตรวจวัดคุณภาพน้ำในเขตพื้นที่ สำนักงานชลประทานที่ 10
 เอกสาร / คู่มือที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ
 ประเด็นข้อหารือเกี่ยวกับการขออนุญาต

        รายงานอ่างเก็บน้ำขนานเล็ก เพชรบูรณ์
        รายงานอ่างเก็บน้ำขนานเล็ก ลพบุรี
        รายงานอ่างเก็บน้ำขนานเล็ก สระบุรี
        รายงานอ่างเก็บน้ำขนานเล็ก อยุธยา


 ภาพการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่น ปี 2560
 ภาพการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฯปี 2560
 การตั้งกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน
 การเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน
 สรุปรายงานผลการเพาะปลูกพืชฯ(ช่วงฤดูแล้ง นาปรัง) สชป.10 ปี58/59
 สรุปรายงานผลการเพาะปลูกพืชฯ(ช่วงฤดูฝน นาปี) สชป.10 ปี2559
 แผนงานและงบประมาณการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ปี 2559
 บัญชีสรุปองค์กรผู้ใช้น้ำ
 กิจกรรมกลุ่มผู้ใช้น้ำ

การบริหารจัดการชลประทานด้านการส่งน้ำและบำรุงรักษา
การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม

 


 คู่มือการตรวจสภาพเขื่อน
 
คู่มือการบำรุงรักษาเขื่อนดินและอาคารประกอบ
คู่มือเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน
มาตรฐานด้านความปลอดภัยเขื่อน สำหรับโครงการที่ดูแลและบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำในเขต สชป.10
 
แบบฟอร์มตรวจสภาพเขื่อนสำหรับโครงการชลประทาน/ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
 
ฐานข้อมูลอ่างเก็บน้ำในเขตสำนักงานชลประทานที่ 10 

 

   

ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา  Tel / Fax 0-3648-6708  E-mail 1460rid10@gmail.com

AmazingCounters.com
จำนวนผู้เข้าชม