ฝ่ายแผนงานและงบประมาณด้านจัดสรรน้ำ
ฝ่ายบริหารจัดการน้ำ
ฝ่ายส่งเสริมการใช้น้ำ
ฝ่ายวางแผนปรับปรุงและบำรุงรักษา
ฝ่ายปรับปรุงและบำรุงรักษาทางชลประทาน
ฝ่ายวางแผนและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

    ระดับน้ำในอ่าง 38.20 ม.รทก.
    ปริมาตรน้ำ 309.20 ล้าน ลบ.ม. หรือ
คิดเป็น 32.21% ของความจุอ่างฯ ที่ระดับเก็บกักสูงสุด
    ปริมาณน้ำไหลลงอ่างทั้งหมดเท่ากับ 50.30 ลบ.ม. / วินาที 4.35 ล้าน ลบ.ม./วัน
   
ปริมาณการระบาย  เวลา 06.00 น. 21.01 ลบ.ม./วินาที 1.82 ล้าน ลบ.ม./วัน

เขื่อนเจ้าพระยา

   เขื่อนเจ้าพระยา
   
ระดับน้ำเหนือ 16.20
    ระดับน้ำท้าย 9.31
    ระบาย 450 ลบ.ม./วินาที

   จังหวัดนครสวรรค์
    ปริมาณน้ำ 708 ลบ.ม./วินาที
   ปตร.มโนรมย์
    ระบาย 105.17 ลบ.ม./วินาที
   ปตร.มหาราช
    ระบาย 19.19 ลบ.ม./วินาที


เขื่อนพระรามหก

   เขื่อนพระราม 6 (ป่าสักใต้)
   
ระดับน้ำเหนือ 6.77
    ระดับน้ำท้าย 1.04
   ปตร.พระนารายณ์ (ป่าสักใต้)
   
ระบาย 59.40 ลบ.ม./วินาที


 นายอุกฤษฏ์ ถาวรไกรกุล
ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา