ลำดับที่
เจ้าของคำสั่ง
เลขที่
เรื่อง
ลงวันที่
ดาวน์โหลด
1
กรมชลประทาน
ที่ ข.1/2560
อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (นายวินัย อุ่นอก)
4 ม.ค.2560
2
กรมชลประทาน
ที่ ข.19/01/2560
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายวินัย รักเสนาะ)
5 ม.ค.2560
3
กรมชลประทาน
ที่ ข.19/03/2560
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (นายประเวศน์ ศิริศิลป์)
9 ม.ค.2560
4
กรมชลประทาน
ที่ ข.11/2560
ย้ายราชการ
10 ม.ค.2560
5
กรมชลประทาน
ที่ ข.24/2560
ย้ายราชการ (นายอรรถพร ปัญญาโฉม)
12 ม.ค.2560
6
กรมชลประทาน
ที่ ข.25/2560
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 5 ราย
12 ม.ค.2560
7
กรมชลประทาน
ที่ ข.19/04/2560
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
16 ม.ค.2560
8
กรมชลประทาน
ที่ ข.31/2560
ย้ายราชการ (นายอนุวรรตน์ โค้ววารินทร์)
14 ม.ค.2560
9
กรมชลประทาน
ที่ ข.35/2560
เลื่อนราชการ
16 ม.ค.2560
10
สำนักงานชลประทานที่ 10
ที่ 9/2560
แต่งตั้งคณะทำงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่10
17 ม.ค.2560
11
สำนักงานชลประทานที่ 10
ที่ 10/2560
แต่งตั้งคณะทำงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 10
17 ม.ค.2560
12
กรมชลประทาน
ที่ ข.19/06/2560
มอบหมายให้ราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายณรงค์ศักดิ์ ชัยคงสถิตย์)
20 ม.ค.2560
13
กรมชลประทาน
ที่ ข.19/07/2560
ย้ายราชการ (นายมนชล ศรีชัยกุล)
25 ม.ค.2560
14
กรมชลประทาน
ที่ ข.117//2560
แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจให้ช้าราชการปฏิบ้ติราชการด้านบริหารงานบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทาน
26 ม.ค.2560
15
กรมชลประทาน
ที่ 114/2560
แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ (นายอรรถพร ปัญญาโฉม)
26 ม.ค.2560
16
สำนักงานชลประทานที่ 10
ที่ 12/2560
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรและตรวจเวรเพื่อรักษาความปลอดภัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
30 ม.ค.2560
17
สำนักงานชลประทานที่ 10
ที่ 13/2560
แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปรับเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ สำนักงานชลประทานที่ 10
1 ก.พ.2560
18
สำนักงานชลประทานที่ 10
ที่ 14/2560
แต่งตั้งคณะทำงานการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
2 ก.พ.2560
19
สำนักงานชลประทานที่ 10
ที่ 15/2560
แต่งตั้งคณะทำงานการใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
2 ก.พ.2560
20
สำนักงานชลประทานที่ 10
ที่ 16/2560
แต่งตั้งคณะทำงานการใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (เพิ่มเติมและแก้ไข)
6 ก.พ.2560
21
กรมชลประทาน
ที่ ข.183/2560
ย้ายข้าราชการ (นายอำนาจ เมืองเกตุ)
9 ก.พ.2560
22
กรมชลประทาน
ที่ ข.187/2560
ย้ายข้าราชการ (นายพิชาญ เปรมัฎฐิติ)
9 ก.พ.2560
23
กรมชลประทาน
ที่ ข.198/2560
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (นายอรรพร ปัญญาโฉม)
9 ก.พ.2560
24
สำนักงานชลประทานที่ 10
ที่ 18/2560
แต่งตั้งคณะทำงานติดตามงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานชลประทานที่ 10
15 ก.พ.2560
25
กรมชลประทาน
ที่ ข.19/17/2560
มอบหมายให้ราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายณรงค์ศักดิ์ ชัยคงสถิตย์)
17 ก.พ.2560
26
กรมชลประทาน
ที่ ข.240/2560
มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ข้าราชการทำหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1-17
18 ก.พ.2560
27
กรมชลประทาน
ที่ ข.19/18/2560
มอบหมายให้ราชการปฏิบัติหน้าที่
20 ก.พ.2560
28
กรมชลประทาน
ที่ ข.19/19/2560
มอบหมายให้ราชการรักษาการในตำแหน่ง
20 ก.พ.2560
29
กรมชลประทาน
ที่ 35/2560
การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายก่อสร้าง โครงการก่อสร้างของสำนักงานชลประทานที่ 1-17
23 ก.พ.2560
30
สำนักงานชลประทานที่ 10
ที่ 21/2560
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
27 ก.พ.2560
31
สำนักงานชลประทานที่ 10
ที่ 20/2560
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2560
21 ก.พ.2560
32
สำนักงานชลประทานที่ 10
ที่ 22/2560
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรและตรวจเวรเพื่อรักษาความปลอดภัย ประจำเดือนมีนาคม 2560
27 ก.พ.2560
33
กรมชลประทาน
ที่ 48/2560
แต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (เปลี่ยนสายงาน)
9 มี.ค.2560
34
สำนักงานชลประทานที่ 10
ที่ 24/2560
แต่งตั้งผู้บริหารจัดการความรู้ (CKO.) และคณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team) สำนักงานชลประทานที่ 10
7 มี.ค.2560
35
สำนักงานชลประทานที่ 10
ที่ 25/2560
แต่งตั้งทีมงานเครือข่ายในการติดตามข้อมูลและประสานงานการจัดการความรู้
7 มี.ค.2560
36
สำนักงานชลประทานที่ 10
ที่ 26/2560
แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการความรู้
7 มี.ค.2560
37
สำนักงานชลประทานที่ 10
ที่ 27/2560
แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาวัชพืชในแม่น้ำป่าสัก
9 มี.ค.2560
38
กรมชลประทาน
ที่ 57/2560
แต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (ปรับระดับชั้นงาน)
13 มี.ค.2560
39
กรมชลประทาน
ที่ พ.19/28/2560
การจ้างพนักงานราชการทั่วไป
16 มี.ค.2560
40
กรมชลประทาน
ที่ 476/2560
บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
23 มี.ค.2560
41
สำนักงานชลประทานที่ 10
ที่ 28/2560
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรและตรวจเวรเพื่อรักษาความปลอดภัย ประจำเดือนเมษายน 2560
28 มี.ค.2560
42
กรมชลประทาน
ที่ ข.535/2560
แก้ไชคำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งการและการปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน
28 มี.ค.2560
43
กรมชลประทาน
ที่ ข.517/2560
ย้ายข้าราชการ (นายมงคล จันทร์ดัด)
28 มี.ค.2560
44
กรมชลประทาน
ที่ ข.567/2560
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและความเหมาะสมเบื้องต้นของบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินบุคคล
3 เม.ย.2560
  และผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ  
45
กรมชลประทาน
ที่ ข.605/2560
อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
11 เม.ย.2560
47
กรมชลประทาน
ที่ ข.19/39/2560
มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่
18 เม.ย.2560
48
กรมชลประทาน
ที่ ข.19/40/2560
มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่
18 เม.ย.2560
49
สำนักงานชลประทานที่ 10
ที่ 30/2560
มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ 18 เม.ย.2560
50
กรมชลประทาน
ที่ ข.603/2560
การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
11 เม.ย.2560
51
กรมชลประทาน
ที่ ข.627/2560
ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
18 เม.ย.2560
52
กรมชลประทาน
ที่ ข.637/2560
มอบอำนาจให้ข้าราชการด้านบริหารงานบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทาน
21 เม.ย.2560
53
กรมชลประทาน
ที่ ข.670/2560
แต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแบบประชารัฐ
25 เม.ย.2560
54
กรมชลประทาน
ที่ 31/2560
แต่งตั้งผู้ปฏิบ้ติหน้าที่อยู่เวรและตรวจเวรเพื่อรักษาความปลอดภัย ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
26 เม.ย.2560
55
กรมชลประทาน
ที่ ข.685/2560
ย้ายข้าราชการ (นายบุญรอด ต่วนชัย)
1 พ.ค.2560
56
กรมชลประทาน
ที่ ข.702/2560
เลื่อนข้าราชการ
9 พ.ค.2560
57
กรมชลประทาน
ที่ ข.718/2560
ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
9 พ.ค.2560
58
กรมชลประทาน
ที่ ข.19/45/2560
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
16 พ.ค.2560
59
สำนักงานชลประทานที่ 10
ที่ 35/2560
แต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาวัชพืชและผักตบชวาในเขตสำนักงานชลประทานที่ 10 และท้องที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี และจังหวัดอยุธยา
16 พ.ค.2560
60
สำนักงานชลประทานที่ 10
ที่ 34/2560
แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 10 16 พ.ค.2560
61
กรมชลประทาน
ที่ ข.753/2560
บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก
17พ.ค.2560
62
กรมชลประทาน
ที่ 89/2560
อนุญาตให้ลูกจ้างประจำออกจากราชการ
17 พ.ค.2560
63
กรมชลประทาน
ที่ ข.19/46/2560
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 22 พ.ค.2560
64
สำนักงานชลประทานที่ 10
ที่ 36/2560
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 25 พ.ค.2560
65
สำนักงานชลประทานที่ 10
ที่ 37/2560
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรและตรวจเวรเพื่อรักษาความปลอดภัย ประจำเดือนมิถุนายน 2560 26 พ.ค.2560
66
กรมชลประทาน
ที่ ข.780/2560
ย้ายข้าราชการ (นายอนุสรณ์ ตินติวุฒิ)
26 พ.ค.2560
67
กรมชลประทาน
ที่ ข.19/52/2560
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
31พ.ค.2560
68
กรมชลประทาน
ที่ ข.852/2560
ย้ายข้าราชการ (นายกรีธาทัพ บุณย์ศรีศิริไท)
8 มิ.ย.2560
69
กรมชลประทาน
ที่ ข.19/56/2560
ย้ายข้าราชการ (นายจตุรงค์ แก้วศรีงาม)
22 มิ.ย.2560
70
กรมชลประทาน
ที่ ข.19/57/2560
ย้ายข้าราชการ (นายกิตตินันท์ รัตนพัสศิริ)
22 มิ.ย.2560
71
กรมชลประทาน
ที่ ข.916/2560 เลื่อนข้าราชการ (นางวรรณา ชนะมาคันโท)
22 มิ.ย.2560
72
กรมชลประทาน
ที่ ข.19/59/2560
เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายนิคม สุคันธพฤกษ์)
26 มิ.ย.2560
73
สำนักงานชลประทานที่ 10
ที่ 42/2560
แต่งตั้งผู้ปฏิบ้ติหน้าที่อยู่เวรและตรวจเวรเพื่อรักษาความปลอดภัย ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
29 มิ.ย.2560
74
สำนักงานชลประทานที่ 10
ที่ 44/2560
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานและการใช้งบประมาณของสำนักงานชลประทานที่ 10
4 ก.ค.2560
75
กรมชลประทาน
ที่ ข.1082/2560
การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
18 ก.ค.2560
76
กรมชลประทาน
ที่ ข.1128/2560
เลื่อนข้าราชการ
25 ก.ค.2560
77
กรมชลประทาน
ที่ ข.1135/2560 ย้ายข้าราชการ
25 ก.ค.2560
78
สำนักงานชลประทานที่ 10
ที่ 45/2560
แต่งตั้งผู้ปฏิบ้ติหน้าที่อยู่เวรและตรวจเวรเพื่อรักษาความปลอดภัย ประจำเดือนสิงหาคม 2560
31 ก.ค.2560
79
กรมชลประทาน
ที่ ข.19/71/2560
ย้ายข้าราชการ (นายตะวัน แสงศิริ)
31 ก.ค.2560
80
กรมชลประทาน
ที่ ข.19/72/2560
ย้ายข้าราชการ (นายภานุพงศ์ มีมณี)
3 ส.ค.2560
81
กรมชลประทาน
ที่ ข.1204/2560
รับโอนพนักงานส่วนตำบล (นายชูเกียรติ เส็งหนองแบน)
8 ส.ค.2560
82
กรมชลประทาน
ที่ 120/2560
แต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่ง (ปรับระดับชั้นงาน)
8 ส.ค.2560
83
กรมชลประทาน
ที่ 121/2560
แต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (ปรับระดับชั้นงาน)
8 ส.ค.2560
84
กรมชลประทาน
ที่ ข.19/73/2560
มอบหมายให้ข้าราชการฏิบัติหน้าที่ (นายนิคม สุคันธพฤกษ์)
9 ส.ค.2560
85
กรมชลประทาน
ที่ ข.19/74/2560
มอบหมายให้ข้าราชการฏิบัติหน้าที่และให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (นายอนุวรรตน์ โค้ววารินทร์)
9 ส.ค.2560
86
กรมชลประทาน
ที่ ข.1224/2560
ย้ายข้าราชการ (นายวรนิตย์ พิษพรรณ์)
10 ส.ค.2560
87
กรมชลประทาน
ที่ ข.1231/2560
ย้ายข้าราชการ (นายสรายุทธ ช่วยชาติ)
11 ส.ค.2560
88
กรมชลประทาน
ที่ ข.1245/2560
รับโอนพนักงานเทศบาล (นายประทาน ม่วงประสิทธิ์)
15 ส.ค.2560
89
กรมชลประทาน
ที่ ข.1284/2560
ย้ายข้าราชการ (นายปิยวัฒน์ จำปาทิพย์)
23 ส.ค.2560
90
กรมชลประทาน
ที่ พ.12/2560
การกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ
23 ส.ค.2560
91
กรมชลประทาน
ที่ ข.1301/2560
การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
24 ส.ค.2560
92
กรมชลประทาน
ที่ 139/2560
ตำแหน่งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (ปรับระดับชั้นงาน)
23 ส.ค.2560
93
กรมชลประทาน
ที่ 141/2560
มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ (นายณัฐวุฒิ พิลา)
24 ส.ค.2560
94
กรมชลประทาน
ที่ 46/2560
ตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรและตรวจเวรเพื่อรักษาความปลอดภัย ประจำเดือนกันยายน 2560
29 ส.ค.2560
95
สำนักงานชลประทานที่ 10
ที่ ข.1236/2560
มอบอำนาจในการสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ
30 ส.ค.2560
96
กรมชลประทาน
ที่ ข.1356/2560
มอบอำนาจการแต่งตั้งหัวหน้าและเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
4 ก.ย.2560
97
กรมชลประทาน
ที่ ข.1365/2560
ย้ายราชการ (นายวิทวัส คามวัลย์)
6 ก.ย.2560
98
กรมชลประทาน
ที่ ข.1375/2560
ให้ราชการได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนเพิ่มเติม
6 ก.ย.2560
99
สำนักงานชลประทานที่ 10
ที่ 47/2560
แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อมและประสานงานในภารกิจการตรวจราชการและการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ วันที่ 18-19 กันยายน 2560 จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9 ก.ย.2560
100
กรมชลประทาน
ที่ ข.1376/2560
แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
6 ก.ย.2560
101
กรมชลประทาน
ที่ ข.1378/2560
แก้ไขคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
6 ก.ย.2560
102
กรมชลประทาน
ที่ ข.1423/2560
ย้ายข้าราชการ (นายอำพล ฤทธิ์มณี)
13ก.ย.2560
103
กรมชลประทาน
ที่ ข.19/87/2560
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (นายณัทพงศ์ โกสุมา)
15ก.ย.2560
104
กรมชลประทาน
ที่ ข.19/88/2560
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายเชิงชาย นาวีพิทักษ์สมุทร)
21ก.ย.2560
105
กรมชลประทาน
ที่ ข.19/91/2560
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายศรมิษฐ์ สิงห์คนอง)
21ก.ย.2560
106
กรมชลประทาน
ที่ ข.1449/2560
บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 20ก.ย.2560
107
กรมชลประทาน
ที่ ข.1456/2560
ย้ายข้าราชการ (นายนิคม สุคันธพฤกษ์)
22ก.ย.2560
108
กรมชลประทาน
ที่ ข.1463/2560
บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
22ก.ย.2560
109
กรมชลประทาน
ที่ ข.19/92/2560
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายศราวุฒิ ไวทยะวิญญู)
25ก.ย.2560
110
กรมชลประทาน
ที่ ข.1482/2560
เลื่อนข้าราชการ (นางสาวกัญญาภรณ์ แก้วคำ)
25ก.ย.2560
111
กรมชลประทาน
ที่ ข.1473/2560
บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
25ก.ย.2560
112
กรมชลประทาน
ที่ ข.19/94/2560
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (นายประเสริฐ เล็กรุ่งเรืองกิจ)
26ก.ย.2560
113
กรมชลประทาน
ที่ 165/2560
มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฎิบัติหน้าที่ 26ก.ย.2560
114
กรมชลประทาน
ที่ ข.1500/2560
การกำหนดตำแหน่ง
27ก.ย.2560
115
กรมชลประทาน
ที่ ข.1501/2560
แต่งตั้งข้าราชการ
27ก.ย.2560
116
กรมชลประทาน
ที่ ข.1502/2560
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายวิทวัส ตามวัลย์)
27ก.ย.2560
117
สำนักงานชลประทานที่ 10
ที่ 51/2560
แต่งตั้งให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรและตรวจเวรเพื่อรักษาความปลอดภัย ประจำเดือนตุลาคม 2560
27ก.ย.2560
118
กระทรวงเกษตรฯ
ที่ 896/2560
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (นายสมเกียรติ ประจำวงษ์)
1 ต.ค.2560
119
สำนักงานชลประทานที่ 10
ที่ 53/2560
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
6 ต.ค.2560
120
กรมชลประทาน
ที่ ข.1539/2560
ย้ายข้าราชการ
6 ต.ค.2560
121
กรมชลประทาน
ที่ ข.1558/2560
แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือน
9 ต.ค.2560
122
กรมชลประทาน
ที่ ข.1559/2560
ให้ข้าราชการได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนเพิ่มเติม
9 ต.ค.2560
123
กรมชลประทาน
ที่ ข.1577/2560
ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซื่งมีผลการทดลองปฎิบ้ติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
11ต.ค.2560
124
กรมชลประทาน
ที่ ข.19/106/2560
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบ้ติหน้าที่ (นายรพีพงศ์ โชติธัญรัตน์)
13ต.ค.2560
125
กรมชลประทาน
ที่ ข.19/109/2560
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายไพศาล ใจซื่อตรง)
16ต.ค.2560
126
กระทรวงเกษตรฯ
ที่ 974/2560
ย้ายข้าราชการ (นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข)
16ต.ค.2560
127
กรมชลประทาน
ที่ ข.1613/2560
ย้ายข้าราชการ (นางสาวกัญญานันท์ แย้มสระโส)
16ต.ค.2560
128
กรมชลประทาน
ที่ ข.19/110/2560
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (นายมงคล ทองจีน)
16ต.ค.2560
129
กรมชลประทาน
ที่ ข.19/111/2560
ย้ายข้าราชการ (นายฤเดช จีวร)
16ต.ค.2560
130
กรมชลประทาน
ที่ ข.19/114/2560
มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ (นายธนากร ตันติกุล)
24ต.ค.2560
131
กรมชลประทาน
ที่ ข.1689/2560 ย้ายข้าราชการ 27ต.ค.2560
132
กรมชลประทาน
ที่ ข.1732/2560
การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
7พ.ย.2560
133
กรมชลประทาน
ที่ ข.1744/2560
ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
7พ.ย.2560
134
กรมชลประทาน
ที่ 190/2560
มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่
9 พ.ย.2560
135
กระทรวงเกษตรฯ
ที่ 1063/2560
แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (นายสำเริง แสงภู่วงษ์)
13พ.ย.2560
136
กรมชลประทาน
ที่ ข.19/119/2560
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายอนุชา โสรีกุล)
15พ.ย.2560
137
สำนักงานชลประทานที่ 10
ที่ 56/2560
แต่งตั้งเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของสำนักงานชลประทานที่ 10
16พ.ย.2560
138
กรมชลประทาน
ที่ ข.1789/2560
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการฯ และคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน ระดับภาคและระดับสำนักงานชลประทาน ประจำปี 2562
16พ.ย.2560
139
กรมชลประทาน
ที่ ข.19/121//2560
มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานแทนอธิบดีกรมชลประทาน
21พ.ย.2560
140
กรมชลประทาน
ที่ ข.19/122/2560
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายสุรวิทย์ มูลนานัด)
21พ.ย.2560
141
กระทรวงเกษตรฯ
ที่ 1110/2560
แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 2 ราย
22พ.ย.2560
142
กรมชลประทาน
ที่ ข.1839/2560
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
23พ.ย.2560
143
กรมชลประทาน
ที่ ข.1840/2560
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
23พ.ย.2560
144
กรมชลประทาน
ที่ ข.1841/2560
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
23พ.ย.2560
145
กรมชลประทาน
ที่ ข.1854/2560
ยกเลิกคำสั่งมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทาน
27พ.ย.2560
146
กรมชลประทาน
ที่ ข.19/131/2560
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายสมชาย มากยก, นายตะวัน แสงศิริ)
1 ธ.ค.2560
147
กรมชลประทาน
ที่ พท.19/132/2560
การจ้างพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน)
1 ธ.ค.2560
148
กระทรวงเกษตรฯ
ที่ 1195/2560
การย้ายข้าราชการ (นายสุชาติ เจริญศรี)
4 ธ.ค.2560
149
กรมชลประทาน
ที่ ข.1919/2560
การย้ายข้าราชการ
7 ธ.ค.2560
150
กรมชลประทาน
ที่ ข.19/134/2560
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายมนชล ศรีชัยกุล)
12ธ.ค.2560
151
กรมชลประทาน
ที่ ข.19/135/2560
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายไกรสิงห์ จันทรสุกรี)
12ธ.ค.2560
152
กรมชลประทาน
ที่ ข.1923/2560
มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่
14ธ.ค.2560
153
กรมชลประทาน
ที่ ข.1943/2560 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
15ธ.ค.2560
154
กรมชลประทาน
ที่ ข.19/139/2560
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายอนุวรรตน์ โค้ววารินทร์) 18ธ.ค.2560
155
กรมชลประทาน
ที่ ข.19/140/2560
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายนิมิตร เมฆขาว) 18ธ.ค.2560
156
กรมชลประทาน
ที่ ข.19/141/2560
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายกริช พูลสวัสดิ์) 18ธ.ค.2560
157
กรมชลประทาน
ที่ ข.19/142/2560
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายนพดล ทุมเชื้อ) 18ธ.ค.2560
158
กรมชลประทาน
ที่ ข.19/143/2560
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายชริศ เมืองมีทรัพย์) 18ธ.ค.2560
159
กรมชลประทาน
ที่ 59/2560
แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนที่แปลงนาแสดงผลบน Google Earth 21ธ.ค.2560
160
กรมชลประทาน
ที่ ข.1986/2560
การย้ายข้าราชการ 21ธ.ค.2560
161
กรมชลประทาน
ที่ ข.1996/2560
การย้ายข้าราชการ 22ธ.ค.2560
162
กรมชลประทาน
ที่ ข.1991/2560
การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 21ธ.ค.2560
163
กรมชลประทาน
ที่ ข.19/147/2560
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายศราวุฒิ ไวทยะวิญญู) 26ธ.ค.2560
164
กรมชลประทาน
ที่ ข.19/148/2560
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายไกรสิงห์ จันทรสุกรี) 26ธ.ค.2560
165
กรมชลประทาน
ที่ ข.19/149/2560
มอบอำนาจให้ข้าราชการด้านบริหารงานบุคคลของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานแทนอธิบดีกรมชลประทาน 26ธ.ค.2560
166
กรมชลประทาน
ที่ ข.19/150/2560
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายชริศ เมืองมีทรัพย์) 27ธ.ค.2560
167
กรมชลประทาน
ที่ ข.2011/2560
เรื่องบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 27ธ.ค.2560
168
กรมชลประทาน
ที่ ข.2017/2560
เลื่อนข้าราชการ 28ธ.ค.2560