ส่วนเครื่องจักรกล
ข้อมูลทั่วไป หน้าที่ความรับผิดชอบ โครงสร้าง อัตรากำลัง ข้อมูลยานพาหนะส่วนกลาง ข้อมูลเครื่องจักรกล หน่วยงานภายในส่วนเครื่องจักรกล ฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล ฝ่ายซ่อมสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลและยานพาหนะ ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ ฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานต่าง ๆ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน มาตรการประหยัดพลังงาน E-Report ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด สารสนเทศภายในกรมชลประทาน สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทาน สำนักเครื่องจักรกล
โทร : 036-486210
แฟรกซ์ : 036-486210
ส่วนเครื่องจักกล สำนักงานชลประทานที่ 10
นายอิทธิเดช สุทธามาตย์ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ 10
หนังสือเวียน คำสั่งกรมชลประทาน คำสั่งกระทรวงเกษตร ตารางการขอรถส่วนกลาง ราคาน้ำมัน
ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 10 กรมชลประทาน ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทร : 036-486210 แฟรกซ์ : 036-486210 อีเมลล์ : mip2558@hotmail.com
ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ขนาด 12 นิ้ว ที่ตำบลโพธิ์ชัย อำเถออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เพราะปลูกนาปีเนื่องจากขาดแคลนน้ำในการทำนา ติดตามความคืบหน้างานขุดลอกตะกอนดินโครงการพระราชดำริอ่างเก็บน้ำซับเสือแมบ
ตรวจสอบพื้นที่การบริหารจัดการน้ำแปลงนา ส่วนพระองค์ฯเพื่อเตรียมความพร้อม ในการต้อนรับคณะองคมนตรี ตรวจสอบพื้นที่กำจัดวัชพืชคลองระบายใหญ่ ชัยนาท - ป่าสัก3 ติดตามผลการปฏิบัติงานการบริหารจัดการน้ำแปลงนาส่วนพระองค์ฯ ตรวจสอบปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองระบายเริงรางคลองสายใหญ่ชัยนาท-ป่าสัก (ฝั่งซ้าย กม.127+714) บริเวณสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหมอ ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี