แผนผังเว็บ
หน้าแรก > แผนผังเว็บ
คำสั่งกรมชลประทาน
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หนังสือเวียน สชป.10
ข้อมูลทั่วไป
        ประวัติ สชป.10
        ทำเนียบผู้ำอำนวยการ
        แนะนำหน่วยงาน
        รายนามผู้บริหาร สชป.10
        ชื่อ ตำแหน่ง ไทย-อังกฤษ และอักษรย่อในกรมชลประทาน
หน่วยงานในสังกัด
        ฝ่ายบริหารทั่วไป
        ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา
        ส่วนวิศวกรรมบริหาร
        ส่วนปฏิบัติการ
        ส่วนเครื่องจักรกล
        โครงการชลประทาน
                ลพบุรี
                เพชรบูรณ์
                สระบุรี
                พระนครศรีอยุธยา
        โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
                มโนรมย์
                ช่องแค
                โคกกะเทียม
                มหาราช
                เริงราง
                คลองเพรียว - เสาไห้
                ป่าสักใต้
                นครหลวง
                บางบาล
                เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
        โครงการก่อสร้าง
                ก่อสร้าง 1/10
                ก่อสร้าง 2/10
        โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำ
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน
ค่านิยมสร้างสรรค์ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ค่านิยมของกรมชลประทาน
ตารางการประชุม
ข้อมูลการบริหารจัดการน้ำ
        ผังการบริหารจัดการน้ำ สำนักชลประทานที่ 10
        สภาพน้ำในเขตสำนักชลประทานที่ 10
        สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน
        โทรมาตรลุ่มน้ำเจ้าพระยา
        โทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก
        แผนการบริหารจัดการน้ำและการปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2552/2553
        แผนความต้องการใช้เครื่องสูบน้ำช่วงฤดูแล้ง ปี 2552/2553
        แผนงานป้องกันอุทกภัย
        ข้อมูลแจ้งเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังในช่วงฤดูน้ำหลาก (ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ)
        การปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ
        รายงานสรุปผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2552/2553 (ที่ได้รับจากโครงการเจ้าพระยา)
        รายงานสรุปผลการเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี 2552
แผนและผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553   
        โครงการที่กันเหลื่อมปีงบประมาณ 2552
        การดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ปี 2553
        การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณของงาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ปี 2554
        และแผนงานประจำปีงบประมาณ 2554
ข้อมูลด้านงบประมาณ  
        รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2553
ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์
        เข้าระบบ
        ดาวน์โหลดคู่มือ
        CD เผยแพร่ สชป.10
        รายชื่อหนังสือในห้องสมุด
        ข้อกำหนดการยืมหนังสือ/CD
แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน และกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
        แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน พ.ศ.2553-2556
        คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ระหว่างกรมชลประทานกับสำนักชลประทาน 10
        คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ระหว่างสำนักชลประทาน 10 กับหน่วยงานในสังกัด
        ผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
        ข่าวประชาสัมพันธ์กรมชลประทาน
        กฤตภาคข่าวออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต
        ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ลุ่มน้ำป่าสักตอนบน
        อ่างเก็บน้ำห้วยหินขาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ช่วยพื้นที่ขาดแคลนน้ำ
                บทความจากคนเฝ้าเขื่อน
                        เรื่องราวบอกเล่า จากคนเฝ้าเขื่อน
                        ศูนย์รวมแนวคิด เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง หล่อเลี้ยงชีวิต ทฤษฎีแนวใหม่
พนักงานราชการ
กรมชลประทาน
กรมชล ดอทคอม
ประมวลภาพกิจกรรม
        พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2552 ณ สำนักชลประทานที่ 10
        การแข่งขันกีฬาภายในกรมชลประทาน วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2552 ณ สนามน้ำแก้จน กรมชลประทานปากเกร็ด จ.นนทบุรี
        พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า พ.ศ.2552 ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2553 วันอังคารที่ 5 มกราคม 2553 ณ สำนักชลประทานที่ 10
ชมภาพกิจกรรมย้อนหลัง