ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

วัน เดือน ปี ที่ดำรงตำแหน่ง

1.

นายชอบ

ชลเกตุ

พ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2523

2.

นายจำรูญ

จินดาสงวน

พ.ศ. 2523 - 16 มี.ค. 2530

3.

นายทองหล่อ

เจริญรัตน์

17 มี.ค. 2530 - 30 ก.ย. 2531

4.

นายปราจีณ

ชำนาญระเบียบกิจ

1 ต.ค. 2531 - 18 ต.ค. 2531

5.

นายชัยวัฒน์

ปรีชาวิทย์

19 ต.ค. 2531 - 6 มี.ค. 2534

6.

นายปราจีณ

ชำนาญระเบียบกิจ

7 มี.ค. 2534 - 8 ก.ค. 2535

7.

นายชัยวัฒน์

ปรีชาวิทย์

9 ก.ค. 2535 - 26 ส.ค. 2535

8.

นายสุรินทร์

เหตานุรักษ์

27 ส.ค. 2535 - 6 พ.ค. 2540

9.

นายกำจร

ลาภเจริญ

7 พ.ค. 2540 - 20 ก.ค. 2543

10.

นายมณเฑียร

กังศศิเทียม

21 ก.ค. 2543 - 31 ต.ค. 2543

11.

นายธีระพันธุ์

พันธ์อุโมงค์

1 พ.ย. 2543 - 30 ก.ย. 2544

12.

นายชัยรัตน์

มหาทรัพย์ รก.

1 ต.ค. 2544 - 30 ก.ย. 2545

13.

นายพีระพงษ์

สุวรรณมนตรี

1 ต.ค. 2545 - 8 ม.ค. 2546

14.

นายมนตรี

อ่อนวิมล

9 ม.ค. 2546 - 7 ก.ย. 2546

15.

นายธวัธ

ตันติธีรวิทย์

8 ก.ย. 2546 - 31 มี.ค. 2547

16.

นายเฉลิมพร

พิรุณสาร

1 เม.ย. 2547 - 22 มิ.ย. 2547

17.

นายพีรพงษ์

สุวรรณมนตรี

23 มิ.ย. 2547 - 30 ก.ย. 2547

18.

นายสถิร

วีรเดชะ

1 ต.ค. 2547 - 30 ก.ย. 2551

19.

นายนพพร

ชัยพิชิต

17 ต.ค. 2551 - 30 ก.ย. 2555

20.

นายฎรงศ์กร

สมตน รก.

1 ต.ค. 2555 - 15 พ.ย.2555

21.

นายภาณุกิจ

ดิษพึ่ง

16 พ.ย. 2555 - 30 ก.ย.2559

22.

นายเกิดชัย

ธัญวัฒนกุล รก.

1 ต.ค.2559 - 24 ต.ค.2559

23.

นายศักดิ์ศิริ

อยู่สุข

25 ต.ค.2559 - 15 ตุลาคม 2560

24.

นายเฉลิมเกียรติ

คงวิเชียรวัฒน์

16 ตุลาคม 2560 - 22 พฤศจิกายน 2560

25.

นายสุชาติ

เจริญศรี

23 พฤศจิกายน 2560 - 11 ตุลาคม 2561

26.

นายสุชาติ

เจริญศรี รก.

12 ตุลาคม 2561 - 26 พฤศจิกายน 2561

27.

นายกฤษฎา

ศรีเพิ่มพันธ์

27 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน