ชื่อตำแหน่ง ไทย - อังกฤษ  และอักษรย่อในกรมชลประทาน

ลำดับที่
ตำแหน่งไทย - อังกฤษ
อักษรย่อ
หมายเหตุ
1
อธิบดี
Director  General
อธช.
 
2
รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง
Deputy  Director  General for  Construction
รธส.
 
3
รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ
Deputy  Director  General  for  Engineering
รธว.
 
4
รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา
Deputy  Director  General  for  Operation &  Maintenance
รธบ.
 
5
รองอธิบดีฝ่ายบริหาร
Deputy  Director  General
  for  Administration
รธร.
 
6
วิศวกรใหญ่ฝ่ายเครื่องกล
Chief  Engineer  for  Mechanical  Engineering
วญก.
 
7
นายช่างใหญ่ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
Chief  Engineer for  Special  Affairs
นญพ.
 
8
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านให้คำปรึกษาการจัดสรรน้ำและปรับปรุงบำรุงรักษา
Senior  Expert  on  Operation  &  Maintenance

วพบ.
 
9
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านให้คำปรึกษางานออกแบบโครงการชลประทาน
Senior  Expert  on  Irrigation  Project  Design
วพอ.
 
10
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านให้คำปรึกษางานวางแผนและวางโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
Senior  Expert  on  Water  Resources  Planning  &  Development
วพค.
 
11
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวางผังและออกแบบ
Expert  on  Architecture
สวอ.
 
12
ผู้เชี่ยวชาญงานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนดิน
Expert  on  Earth  Dam  Construction
วสด.
 
13
ผู้เชี่ยวชาญงานควบคุมการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีต
Expert  on  Concrete  Dam  Construction
วสก.
 
14
ผู้เชี่ยวชาญงานควบคุมฐานราก
Expert  on  Dam  Foundation
วสร.
 
15
ผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบและคำนวณ  (ระบบชลประทาน)
Expert  on  Design
ผกน.
 
16
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยการออกแบบโครงการชลประทานขนาดเล็ก    
17
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยการออกแบบ  (เขื่อนเก็บกักน้ำ)    
18
ผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลน้ำ
Expert  on  Water  Turbine
   

 

รหัสพยัญชนะ และเลขประจำเจ้าของเรื่อง ชื่อกอง/สำนัก ไทย-อังกฤษ
ชื่อตำแหน่ง อักษรย่อของผู้อำนวยการกอง/สำนัก และอักษรย่อของกอง/สำนัก

ลำดับที่

รหัสพยัญชนะ-เลข

ชื่อกอง/สำนัก

ชื่อตำแหน่ง-อักษรย่อ
ผอ./ผส.

อักษรย่อ
กอง./สำนัก
1
กษ.0332
กลุ่มตรวจสอบภายใน
Internal Auditing Division
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
ผอ.กตน.
กตน.
2
กษ.0333
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Public Sector Development Division
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริิหาร
ผอ.กพร.
กพร.
3
กษ.0334
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ
Special Affairs Division
ผู้อำนวยการกลุ่มกิจกรรมพิเศษ
ผอ.กพศ.
กกพ.
4
กษ.0301
สำนักงานเลขานุการกรม
Office of the Secretary
เลขานุการกรม
ลนก.
สลก.
  4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป
Administration Support Branch
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝบน.
  4.2 ฝ่ายช่วยอำนวยการและประสานราชการ
Administrative Coordination Branch
หัวหน้าฝ่ายช่วยอำนวยการและประสานราชการ
ฝชน.
    4.3 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
Public Relations and Information Branch
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ฝปน.
    4.4 ฝ่ายการพิมพ์
Printing Branch
หัวหน้าฝ่ายการพิมพ์
ฝพน.
    4.5 ฝ่ายอาคารสถานที่ 1,2
Household Branch 1,2
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ 1,2
ฝอน.1,2
5
กษ.0302
กองการเงินและบัญชี
Finance and Accounting Division
ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
ผอ.งบ.
กงบ.
    5.1 ฝ่่ายบริหารทั่วไป
Administration Support Branch
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝบง.
 
    5.2 ฝ่ายกลุ่มงานบัญชี
Accounting Group
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี
กชง.
 
    5.3 ฝ่ายกลุ่มงานเงินนอกงบประมาณ
Non-Budgetary Group
หัวหน้ากลุ่มงานเงินนอกงบประมาณ
กนง.
 
    5.4 ฝ่ายกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
Financial System Development Group
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบงานคลัง
กพง.
 
    5.5 ฝ่ายควบคุมงบประมาณ
ฺีBudget Control Branch
หัวหน้าฝ่ายควบคุมงบประมาณ
ฝคง.
 
    5.6 ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย
Invoice Investigation and Making Payment Branch
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย
ฝคง.
 
    5.7 ฝ่ายการเงิน
Finance Branch
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
ฝกง.
 
    5.8 ฝ่ายควบคุมเงินเดือนและค่าจ้าง
Payroll Branch
หัวหน้าฝ่ายควบคุมเงินเดือนและค่าจ้าง
ฝงง.
 
6
กษ.0303
กองกฎหมายและที่ดิน
Laws and Lands Division
ผู้อำนวยการกองกฎหมายและที่ดิน
ผอ.มด.
กมด.
    6.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป
Administration Support Branch
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝบม.
 
    6.2 ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน
Land Ownership Branch
หัวหน้าฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ฝกม.
 
    6.3 ฝ่ายงานกฎหมาย
Laws Group
หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย
กกม.
 
    6.4 ฝ่ายนิติกรรมและสัญญา
Legal Acts and Contracts Branch
หัวหน้่าฝ่ายนิติกรรมและสัญญา
ฝนม.
 
    6.5 ฝ่ายคดี
Litigation Branch
หัวหน้่าฝ่ายคดี
ฝคม.
 
    6.6 ฝ่ายสอบสวน
Investigation Branch
หัวหน้าฝ่ายสอบสวน
ฝสม.
 
    6.7 ฝ่ายจัดหาที่ดิน 1-16
Land Procurement Branch 1-16
หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ิดิน 1-16
ฝจม.1-16
 
    6.8 ฝ่ายผลประโยชน์
Revenue Branch
หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์และเงินกองทุน
ฝผม.
 
7
กษ.0304
กองแผนงาน
Budget Programming Division
ผู้อำนวยการกองแผนงาน
ผอ.ผง.
กผง.
    7.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป
Administration Support Branch
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝบ.ผง.
 
    7.2 ฝ่ายงานวิเคราะห์นโยบาย
Policy Analysis Group
หัวหน้่ากลุ่มงานวิเคราะห์นโยบาย
กน.ผง.
 
    7.3 ฝ่ายงานแผนงานและโครงการพิเศษ
Planning and Special Projects Group
หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและโครงการพิเศษ
กพ.ผง.
 
    7.4 ฝ่ายงานวิุเคราะห์งบประมาณ
Budget Analysis Group
หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
กง.ผง.
 
    7.5 ฝ่ายงานตรวจสอบและติดตามผลงาน
Monitoring Group
หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบและติดตามผลงาน
กต.ผง.
 
8
กษ.0305
กองพัสดุ
Procurement and Supply Division
ผู้อำนวยการกองพัสดุ
ผอ.กพ.
กพด.
    8.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป
Administration Support Branch
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝบพ.
 
    8.2 ฝ่ายงานพัฒนาระบบพัสดุ
Supply System Development Group
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบพัสดุ
กพพ.
 
    8.3 ฝ่ายจัดหา 1,2
Procurement Branch 1,2
หัวหน้ากลุ่มงาน
 
    8.4 ฝ่ายคลังพัสดุ
Stock Branch
    8.5 ฝ่ายบัญชีพัสดุ
Inventory Branch
    8.6 ฝ่ายจำหน่ายพัสดุุ
Property Disposal Branch
9
กษ.0306
ศูนย์สารสนเทศ
Information Technology Center
ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ
ผอ.ศท.
ศท.
    9.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป
Administration Support Branch
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝบ.ศท.
    9.2 ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Division
ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผทส.
    - กลุ่มงานเทคโนโลยีและเครือข่าย
Technology and Netword Group
หัวหน้ากลุ่มงานเทศโนโลยีและเครือข่าย
กค.ทส.
    - กลุุ่มงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร
Information Technology for Management Group
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร
กห.ทส.
    - กลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์
Geographic Information System Group
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์
กภ.ทส.
    9.3 ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม
Communication Division
ผู้อำนวยการส่่วนสื่อสารโทรคมนาคม
ผสส.
    - ฝ่ายติดตั้งและซ่อมบำรุง
Installation and Maintenance Branch
หัวหน้าฝ่ายติดตั้งและซ่อมบำรุง
ฝซส.
    - ฝ่ายปฏิบัติการสื่อสาร
Communication Operation Branch
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสื่อสาร
ฝกส.
    - ฝ่ายแผนข่ายและจัดสรรความถี่
Network Plan and Frequency Management Branch
หัวหน้าฝ่ายแผนข่ายและจัดสรรความถี่
ฝขส.
    - กลุ่มงานโทรคมนาคม
Telecommunication Group
หัวหน้ากลุ่มงานโทรคมนาคม
กคส.
10
กษ.0326
สำนักบริหารโครงการ
Office of Project Management
ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ
ผส.บก.
สบก.
    10.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป
Administration Support Branch
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝบ.บก.
    10.2 ส่วนวางโครงการ
Project Planning Division
ผู้อำนวยการส่วนวางโครงการ
ผวค.
    - กลุ่มงานวางโครงการ 1-4
Project Planning Group 1-4
หัวหน้ากลุ่มงานวางแผนโครงการ 1-4
กง.วค.1-4
    - กลุ่มงานบริหารข้อมูลและแผนโครงการ
Project Information Management and Planning Group
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารข้อมูลและแผนโครงการ
กผ.วค.
    - กลุ่มเศรษฐกิจและสังคม
Economics and Social Group
หัวหน้ากลุ่มเศรษฐกิจและสังคม
กศ.บก.
 
    - กลุ่มประเมินผลโครงการ
Project Evaluation Group
หัวหน้ากลุ่มประเมินผลโครงการ
กป.บก.
 
    - กลุ่มสิ่งแวดล้อมโครงการ
Project Environment Group
หัวหน้ากลุ่มสิ่งแวดล้อมโครงการ
กส.บก.
    - กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 1,2
Environment Group 1,2
หัวหน้ากลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 1,2
กง.กส.1,2
    - กลุ่มมาตรฐานวางโครงการ
Project Planning Standards Group
หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานวางโครงการ
กม.บก.
    10.3 ส่วนบริหารโครงการเงินกู้และเงินช่วยเหลือ
Foreign Financed Project Administration Division
ผู้อำนวยการส่วนบริหารโครงการเงินกู้และเงินช่วยเหลือ
ผกช.
    - ฝ่ายโครงการเงินกู้
Loan Projects Branch
หัวหน้าฝ่ายโครงการเงินกู้
ฝก.กช.
    - ฝ่ายอำนวยการและประสานงานจัดหาต่างประเทศ
Foreign Procurement Branch
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการและประสานงานจัดหาต่างประเทศ
ฝจ.กช.
    - ฝ่ายบริหารสัญญาจ้าง
Contracts Administration Branch
หัวหน้าฝ่ายบริหารสัญญาจ้าง
ฝส.กช.
    - ฝ่ายโครงการเงินช่วยเหลือ
Grant Projects Branch
หัวหน้าฝ่ายโครงการเงินช่วยเหลือ
ฝช.กช.
    10.4 ส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศ
International Cooperation Division
ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศ
ผมต.
11
กษ.0327
สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล
Office of Organization and Personnel Development
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล
ผส.พบ.
สพบ.
    11.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป
Administration Support Branch
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝบ.พบ.
    11.2 ส่วนบริหารงานบุคคล
Personnel Administration Devision
ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานบุคคล
ผบค.
    - กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
Working System and Man-Power Development Group
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
กอ.บค.
 
    - ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
Recruitment and Appointment Branch
หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
ฝส.บค.
    - ฝ่ายทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ
Personnel Records and Pensions Branch
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ
ฝป.บค.
    - ฝ่ายสวัสดิการ
Welfare Branch
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ
ฝว.บค.
    11.3 ส่วนวินัยและระบบคุณธรรม
Disciplinary and Principle System Division
ผู้อำนวยการส่วนวินัยและระบบคุณธรรม
ผวน.
    11.4 ส่วนฝึกอบรม
Training Division
ผู้อำนวยการส่วนฝึกอบรม
ผฝอ.
    - ฝ่ายวางแผนและประเมินผล
Planning and Evaluation Branch
หัวหน้าฝ่ายวางแผนและประเมินผล
ฝป.ฝอ.
    - ฝ่ายฝึกอบรม 1-5
Training Branch 1-5
หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม 1-5
ฝม.ฝอ.1-5
12
กษ.0328
สำนักวิจัยและพัฒนา
Office of Research and Development
ผู้อำนวยการสำันักวิจัยและพัฒนา
ผส.วพ.
สวพ.
    12.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป
Administration Support Branch
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝบ.วพ.
    12.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนา
Expert on Research and Development
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและัพัฒนา
ผชช.วพ.
    12.3 ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม
Engineering Research and Development Division
ผู้อำนวยกาารส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม
ผว.วพ.
    - กลุ่มงานดินด้านวิศวกรรม
Soil Engineering Group
หัวหน้ากลุ่มงานดินด้านวิศวกรรม
กว.วพ.
    - กลุ่มงานคอนกรีตและวัสดุ
Concrete and Materials Group
หัวหน้ากลุ่มงานคอนกรีตและวัสดุ
กค.วพ.
    - กลุ่มงานชลศาสตร์
Hydraulic Group
หัวหน้ากลุ่มงานชลศาสตร์
กช.วพ.
    12.4 ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์
Science Research and Development Division
ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์
ผพ.วพ.
    - กลุ่มงานดินด้านวิทยาศาสตร์
Soil Science Group
หัวหน้ากลุ่มงานดินด้านวิทยาศาสตร์
กศ.วพ.
    - กลุ่มงานเคมี
Chemistry Group
หัวหน้ากลุ่มงานเคมี
กม.วพ.
 
    - กลุ่มงานวัชพืช
Weed Control Group
หัวหน้ากลุ่มงานวัชพืช
กพ.วพ.
13
กษ.0329
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
Office of Engineering Topographical and Geotechnical Survey
ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
ผส.รธ.
สรธ.
    13.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป
Administration Support Branch
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝบ.รธ.
 
    13.2 ส่วนวิศวกรรม
Engineering Division
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม
ผวศ.รธ.
    - ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
ฺBudget Planning Branch
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
ฝผ.รธ.
    - ฝ่ายสำรวจวางหมุดหลักฐาน
Ground Control Survey Branch
หัวหน้าฝ่ายสำรวจวางหมุดหลักฐาน
ฝล.รธ.
    - กลุ่มงานวิชาการและข้อมูลแผนที่
Technical and Map Data Group
หัวหน้ากลุุ่มงานวิชาการและข้อมูลแผนที่
กว.รธ.
    - กลุ่มงานพัฒนาและประยุกต์แผนที่ระบบดิจิตอล
Digital Map Development and Application Group
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาและประยุกต์แผนที่ระบบดิจิตอล
กพ.รธ.
    - 13.3 ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน
Ground Survey Division
ผู้อำนวยการส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน
ผผด.
    - ฝ่ายวิศวกรรมบริหาร
Engineering Management Branch
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมบริหาร
ฝว.ผด.
    - ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 1-16
Ground Survey Branch 1-16
หัวหน้าฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 1-16
ฝด.ผด. 1-16
 
    13.4 ส่วนสำรวจทำแผนที่จากภาพถ่าย
Photogrammetric Survey Division
ผู้อำนวยการส่วนสำรวจทำแผนที่จากภาพถ่าย
ผผภ.
    - ฝ่ายวิศวกรรมบริหาร
Engineering Management Branch
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมบริหาร
ฝว.ผภ.
    - ฝ่ายสำรวจจุดบังคับภาพถ่าย
Photogrammetric Ground Control Branch
หัวหน้าฝ่ายสำรวจจุดบังคับภาพถ่าย
ฝจ.ผภ.
    - ฝ่ายโครงข่ายสามเหลี่ยมทางอากาศ
Aerial Triangulation Branch
หัวหน้าฝ่ายโครงข่ายสามเหลี่ยมทางอากาศ
ฝส.ผภ.
    - ฝ่ายผลิตแผนที่
Mapping Branch
หัวหน้าฝ่ายผลิตแผนที่
ฝผ.ผภ.
    13.5 ส่วนสำรวจกันเขตและประสานงานรังวัด
Boundary Survey and Cadastral Survey
Coordination Division
ผู้อำนวยการส่วนสำรวจกันเขตและประสารงานรังวัด
ผรว.
    - ฝ่ายวิศวกรรมบริหาร
Engineering Management Branch
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมบริหาร
ฝว.รว.
    - ฝ่ายประสานงานรังวัดที่ดิน
Cadastral Survey Coordination Branch
หัวหน้าฝ่ายประสานงานรังวัดที่ดิน
ฝป.รว.
    - ฝ่ายสำรวจกันเขตภาคเหนือ
Nothern Region Boundary Survey Branch
หัวหน้าฝ่ายสำรวจกันเขตภาคเหนือ
ฝส.รว.ภาคเหนือ
    - ฝ่ายสำรวจกันเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Northeastern Region Boundary Survey Branch
หัวหน้าฝ่ายสำรวจกันเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ฝส.รว.ภาคตะวันออกเฉียงหนือ
 
    - ฝ่ายสำรวจกันเขตส่วนกลาง
Central Region Boundary Survey Branch
หัวหน้าฝ่ายสำรวจกันเขตภาคกลาง
ฝส.รว.ภาคกลาง
    - ฝ่ายสำรวจกันเขตภาคใต้
Southern Region Boundary Survey Branch
หัวหน้า่ฝ่ายสำรวจกันเขตภาคใต้
ฝส.รว.ภาคใต้
    13.6 ส่วนธรณีวิทยา
Geology Division
ผู้อำนวยการส่วนธรณีวิทยา
ผธว.
    - กลุ่มงานวิชาการธรณีวิทยา
Geotechnical Group
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการธรณีวิทยา
กว.ธว.
    - กลุ่มงานธรณีฟิสิกส์
Geophysics Group
หัวหน้ากลุ่มงานธรณีฟิสิกส์
กฟ.ธว.
    - กลุ่มงานอุทกธรณีวิทยา
Hydrogeological Group
หัวหน้ากลุ่มงานอุทกธรณีวิทยา
กอ.ธว.
    - กลุ่มงานสำรวจธรณีวิทยา 1,2
Geological Investigation Group 1,2
หัวหน้ากลุ่มงานสำรวจธรณีวิทยา 1,2
กส.ธว.1,2
    13.7 ส่วนวิศวกรรมธรณี
Engineering Geology Division
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมธรณี
ผวธ.
    - กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ
Budget Planning Group
หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ
กผ.วธ.
    - กลุ่มงานวิชาการวิศวกรรมธรณี
Engineering Geology Technical Group
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการวิศวกรรมธรณี
กว.วธ.
 
    -กลุ่มงานศิลากลศาสตร์และธรณีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Rock Mechanics and Environmental Engineering
Geology Group
หัวหน้ากลุ่มงานศิลากลศาสตร์และธรณีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
กส.วธ.
    - กลุ่มงานปรับปรุงฐานราก
Foundation Improvement Group
หัวหน้ากลุ่มงานปรับปรุงฐานราก
กป.วธ.
    13.8 ส่วนปฐพีกลศาสตร์
Soil Engineering Investigation Division
ผู้อำนวยการส่วนปฐพีกลศาสตร์
ผปธ.
    - กลุ่มงานแผนงานและวิศวกรรม 1,2
Planning and Engineering Group 1,2
หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและวิศวกรรม 1,2
กว.ปธ.1,2
    - ฝ่ายปฐพีกลศาสตร์ 1,2
Soil Investigation Branch 1,2
หัวหน้าฝ่ายปฐพีกลศาสตร์ 1,2
ฝป.ปธ.1,2
    - ฝ่ายปรับปรุงและบำรุงรักษาเครื่องมือ
Rehabilitation and Maintenance Branch
หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงและบำรุงรักษาเครื่องมือ
ฝค.ปธ.
14
กษ.0330
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
Office of Engineering and Architecture Design
ผูู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
ผส.อบ.
สอบ.
    14.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป
Administration Support Branch
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝบ.อบ.
    14.2 กลุ่มวิศวกรรม
Engineering Group
หัวหน้ากลุ่มวิศวกรรม
กว.อบ.
    14.3 กลุ่มออกแบบสถาปัตยกรรม
Architecture Design Group
หัวหน้ากลุ่มออกแบบสถาปัตยกรรม
กถ.อบ.
 
    14.4 กลุ่มออกแบบโครงสร้างพิเศษ
Special Structure Design Group
หัวหน้ากลุ่มออกแบบโครงสร้างพิเศษ
กพ.อบ.
    14.5 กลุ่มมาตรฐานการออกแบบ
Design Standards Group
หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานการออกแบบ
กม.อบ.
    14.6 กลุ่มออกแบบระบบชลประทาน
Irrigation System Design Group
หัวหน้ากลุ่มออกแบบระบบชลประทาน
กช.อบ.
    14.7 กลุ่มออกแบบคันคูน้ำและจัดรูปที่ดิน
On-Farm Design Group
หัวหน้ากลุ่มออกแบบคันคูน้ำและจัดรูปที่ดิน
กค.อบ.
    14.8 กลุ่มออกแบบเขื่อน
Dam Design Group
หัวหน้ากลุ่มออกแบบเขื่อน
กข.อบ.
15
กษ.0307
สำนักเครื่องจักรกล
Office of Mechanical Engineering
ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล
ผส.คก.
สคก.
    ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมเครื่องกล
Professional Engineer on Mechanical Engineering
ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมเครื่องกล
ผชพ.วพ.1
    15.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป
Administration Support Branch
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ma14@mail.rid.go.th
ฝบ.คก.
    15.2 ฝ่ายบัญชีการเงิน
Finance Accounting Branch
หัวหน้าฝ่ายบัญชีการเงิน
ฝช.คก.
    15.3 ฝ่ายพัสดุ
Procurement and Supply Branch
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ
ฝพ.คก.
 
    15.4 ฝ่ายตรวจสอบและคลังพัสดุ
Inventory and Stock Branch
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและคลังพัสดุ
ฝด.คก. ุ
 
    15.5 ส่วนวิศวกรรม
Engineering Division
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม
ผวศ.คก.
 
    - กลุ่มงานวิชาการและออกแบบ
Technical and Design Group
กลุ่มวิชาการและออกแบบ
กอ.คก.
 
    -กลุ่มงานพิจารณาตรวจสอบและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
Inspection and Specification Group
กลุ่มงานพิจารณาตรวจสอบและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
กต.คก.
 
    - กลุ่มงานวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม
Engineering Analysis Group
กลุ่มงานวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม
กว.คก.
 
    - กลุ่มงานวางแผนและประเมินผลด้านวิศวกรรม
Engineering Planning and Evaluation Group
หัวหน้ากลุ่มงานวางแผนและประเมินผลด้านวิศวกรรม
กป.คก.
 
    15.6 ส่วนยานพาหนะและขนส่ง
Transport Division
ผู้อำนวยการส่วนยานพาหนะและขนส่ง
ฝย.พข.
 
    - ฝ่ายวิศวกรรมบริหาร
Engineering Management Branch
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมบริหาร
ฝว.พข.
 
    - ฝ่ายยานพาหนะ
Vehicle Branch
หัวหน้าฝ่ายยานพาหนะ
ฝย.พข.
 
    - ฝ่ายการขนส่ง
Transport Branch
หัวหน้าฝ่ายการขนส่ง
ฝข.พข.
 
    15.7 ส่วนโรงงาน
workshop Division
ผู้อำนวยการส่วนโรงงาน
ผรง.
 
    - ฝ่ายวิศวกรรม
Engineering Branch
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
ฝวร.
 
    -ฝ่ายโลหะกรรม
Metal Work Branch
หัวหน้าฝ่ายโลหะกรรม
ฝลร.
 
    - ฝ่ายผลิตอุปกรณ์บังคับน้ำ
Water Control Facilities Branch
หัวหน้าฝ่ายผลิตอุปกรณ์บังคับน้ำ
ฝผร.
 
    - ฝ่ายผลิตอะไหล่เครื่องจักรกล
Mechanical Spare-Parts Branch
หัวหน้าฝ่ายผลิตอะไหล่เครื่องจักรกล
ฝอร.
 
    - ฝ่ายซ่อม
Repair Service Branch
หัวหน้าฝ่ายซ่อม
ฝซร.
 
    - ฝ่ายโรงงานท้องถิ่น
Regional Workshop Branch
หัวหน้าฝ่ายโรงงานท้องถิ่น
ฝถร.
 
    - กลุ่มวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลน้ำ
Water Machinery Research and Development Group
หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาเครื่ิองจักรกลน้ำ
กจร.
 
    15.8 ส่วนเครื่องจักรกลไฟฟ้า
Electrical Equipment Division
ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกลไฟฟ้า
ผคฟ.
 
    - ฝ่ายวิศวกรรมบริหาร
Engineering Management Branch
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมบริหาร
ฝว.คฟ.
 
    - ฝ่ายซ่อมและบำรุงรักษา
Repair and Maintenance Branch
หัวหน้าฝ่ายซ่อมและบำรุงรักษา
ฝซ.คฟ.
 
    - ฝ่ายปฏิบัติการ
Operation Branch
หัวหน้าฝ่ายปฏิัิการ
ฝป.คฟ.
 
    - กลุ่มงานวิชาการและออกแบบ
Technical and Design Group
หัวหน้าฝ่ายกลุ่มงานวิชาการและออกแบบ
กว.คฟ.

 
    - กลุ่มงานกำหนดมาตรฐานและุคุณลักษณะเฉพาะ
Equipment Standards and Specifications Group
หัวหน้ากลุ่มงานกำหนดมาตรฐานและคุณลัษณะเฉพาะ
กม.คฟ.
 
    - กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์
Investigation and Analysis Group
หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์
กต.คฟ.
 
    - ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกล 1-7
Machinery Operation Center 1-7
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัตกิารเครื่องจักรกลที่ 1-7
ผศป.ที่ 1
 
    - ฝ่ายวิศวกรรมบริหาร 1-7
Engineering Management Branch 1-7
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมบริหารที่ 1-7
ฝว.คก.1-7
 
    - ฝ่ายรถขุด 1-7
Excavating Machinery Branch 1-7
หัวหน้าฝ่ายรถุี่ 1-7
ฝข.คก. 1-7
 
    - ฝ่ายแทรกเตอร์ 1-7
Tractor Branch 1-7
หัวหน้าฝ่ายรถแทรคเตอร์ 1-7
ท.คก. 1-7
 
    - ฝ่ายเรือขุดและเรือกำจัดวัชพืช 1-7
Dredger and Weed Control Machinery Branch 1-7
หัวหน้าฝ่ายเรือขุและเรือกำจัดวัชพืชที่ 1-7
ฝร.คก. 1-7
 
    - ฝ่ายเครื่องจักรกลสูบน้ำ 1-7
Pumping Machinery Branch 1-7
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ 1-7
ฝน.คก. 1-7
 
    - ฝ่ายซ่อมบำรุง 1-7
Repair and Maintenance Branch 1-7
หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุงที่ 1-7
ฝซ.คก. 1-7
 
16
กษ.0308
สำนักโครงการขนาดใหญ่
Office of Large Scale Projects
ผู้อำนวยการสำันักโครงการขนาดใหญ่
ผส.คญ.
สคญ.
    16.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป
Administration Support Branch
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝบ.คญ.
 
    16.2 ส่วนวิศวกรรม
Engineering Division
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม
ผวศ.คญ.
 
    16.3 ส่วนอำนวยการและติดตามประเมินผล
Administrative and Monitoring Division
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการและติดตามประเมินผล
ผอป.คญ.
 
    16.4 โครงการก่อสร้าง 1-14
Construction Projects 1-14
ผู้อำนวยการสำันักงานก่อสร้าง 1-14
ผสญ.1-14
 
    - กลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร
Engineering Management Group
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการบริหาร
ผวบ.คญ.
 
    - กลุ่มงานสำรวจภูมิประเทศ
Topographical Survey Group
หัวหน้ากลุ่มงานสำรวจภูมิประเทศ
กรภ.คญ.
 
    - กลุ่มงานก่อสร้าง 1-5
Construction Group 1-5
ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการก่อสร้าง 1-5
ผปก.คญ.1
-5
 
    16.5 ส่วนเครื่องจักรกล
Mechanical Division
ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการเครื่องกล
ผปค.คญ.
 
    - กลุ่มงานแผนงานวิศวกรรมเครื่องจักรกล
Mechanical Egineering Planning Group
หัวหน้า
กรภ
 
    - กลุ่มปฏิบัติการเครื่องกล 1-15
Mechanical Operation Group 1-15
หัวหน้า
กรภ
 
17
กษ.0309
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
Office of Central Land Consolidation
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
ผอ.จก
สจก.
    17.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป
Administration Support Branch
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝบ.จก.
 
    17.2 กลุ่มงานวิศวกรรม
Engineering Group
หัวหน้ากลุ่มวิศวกรรม
กว.จก.
 
    17.3 ฝ่ายแผนงานและประเมินผล
Planning and Evaluation Branch
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมิผล
ฝผ.จก.
 
    17.4 กลุ่มงานกฏหมายและจัดรูปที่ดิน
Law and Land Consolidation Group
หัวหน้ากลุ่มกฎหมายจัดรูปที่ดิน
กม.จก.
 
    17.5 สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด (22จังหวัด)
Land Consolidation Office
หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ิดินจังหวัด (22 จังหวัด)
สจจ.(22 จังหวัด)
 
    17.6 ฝ่ายกองทุนจัดรูปที่ดิน
Land Consolidation Fund Branch
หัวหน้าฝ่ายกองทุนจัดรูปที่ดิน
ฝก.จก.
 
18
กษ.0331
สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ
Office of Hydrology and Water Management
ผู้อำนวยการสำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ
ผส.อน.
สอน.
    18.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป
Administratio Support Branch
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝบ.อน.
 
    18.2 ส่วนบริหารจัดการน้ำ
Water Management Division
ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ
ผจน.
 
    - กลุ่มงานจัดสรรน้ำ
Water Management Group
หัวหน้ากลุ่มงานจัดสรรน้ำ
กจ.จน.
 
    - กลุ่มงานพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ
Water Management Development Group
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ
กพ.จน.
 
    - ศูนย์ปฏิบัติการจัดสรรน้ำ
Water Management Operaton Center
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการจัดสรรน้ำ
ศป.จน.
 
    18.3 ส่วนอุทกวิทยา
Hydrology Division
ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา
ผอท.
 
    - กลุ่มงานวิจัยและอุทกวิทยาประยุกต์
Research and Applied Hydrology Group
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและอุทกวิทยาประยุกต์
กว.อท.
 
    - กลุ่มงานตะกอนและคุณภาำพน้ำ
Sediment and Water Quality Group
หัวหน้ากลุ่มงานตะกอนและคุณภาำพน้ำ
กต.อท.
 
    - กลุ่มงานสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ
Hydrological Information and Forecast Group
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ
กส.อท.
 
    - กลุ่มงานมาตรฐานเครื่องมือ
Hydrological Instrument Standard Group
หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานเครื่องมือ
กค.อท.
 
    18.4 ส่วนปรัปรุงบำรุงรักษา
Improvement and Maintenance Division
ผู้อำนวยการส่วนปรัปรุงบำรุงรักษา
ผปษ.
 
    - กลุ่มงานปรับปรุงโครงการชลประทาน
Irrigation Project Improvement Group
หัวหน้ากลุ่มงานปรับปรุงโครงการชลประทาน
กป.ปษ.
 
    - กลุ่มงานบำรุงรักษาหัวงาน
Headwork Maintenance Group
หัวหน้ากลุ่มงานบำรุงรักษาหัวงาน
กห.ปษ.
 
    - กลุ่มงานบำรุงรักษาระบบชลประทาน
Irrigation System Maintenance Group
หัวหน้ากลุ่มงานบำรุงรักษาระบบชลประทาน
.ปษ.
 
    18.5 ส่วนความปลอดภัยเขื่อน
Dam Safety Division
ผู้อำนวยการส่วนความปลอดภัยเขื่อน
ผปข.
 
    - กลุ่มงานวิศวกรรม
Engineering Group
หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม
กว.ปข.
 
    - กลุ่มงานวิเคราะห์และติดตามพฤติกรรมเขื่อน
Dam Analysis and Monitoring Group
หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์และติดตามพฤติกรรมเขื่อน
กต.ปข.
 
    18.6 ส่วนการใช้น้ำชลประทาน
Irrigation Water Management Division
ผู้อำนวยการส่วนการใช้น้ำชลประทาน
ผนช.
 
    - ฝ่ายสถิติการใช้น้ำชลประทาน
Irrigation Water Management Statistics Branch
หัวหน้าฝ่ายสถิติการใช้น้ำชลประทาน
ฝส.นช.
 
    - กลุ่มงานวิจัยการใช้นำ้ชลประทาน
Irrigation Water Management Research Group
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยการใช้นำ้ชลประทาน
กว.นช.
 
    - ฝ่ายเผยแพร่การใช้น้ำชลประทาน
Irrigation Water Management Dissemination Branch
หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่การใช้น้ำชลประทาน
ฝพ.นช.
 
    - สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทาน 1-8
Irrigation Water Management Experiment
Station 1-8
หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทาน 1-8
สก.นช.1-8
 
    18.7 ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน
Hydrology and Water Management Center for
Upper Northern Region
ผู้อำนวยการศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน
ผอน.ภาคเหนือตอนบน
 
    18.8 ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนล่าง
Hydrology and Water Management Center for
Lower Northern Region
ผู้อำนวยการศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนล่าง
ผอน.ภาคเหนือตอนล่าง
 
    18.9 ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนบน
Hydrology and Water Management Center for
Upper Northeastem Region
ผู้อำนวยการศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนบน

ผอน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

 
    18.10 ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่าง
Hydrology and Water Management Center for
Lower Northeastern Region
ผู้อำนวยการศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่าง

ผอน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
 
    18.11 ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคกลาง
Hydrology and Water Management Center for
Central Region
ผู้อำนวยการศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคกลาง
ผอน.ภาคกลาง
 
    18.12 ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออก
Hydrology and Water Management Center for
Eastern Region
ผู้อำนวยการส่วนศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออก
ผอน.ภาคตะวันออก
 
    18.13 ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก
Hydrology and Water Management Center for
Western Region
ผู้อำนวยการศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก
ผอน.ภาคตะวันตก
 
    18.14 ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคใต้
Hydrology and Water Management Center for
Southern Region
ผู้อำนวยการศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคใต้
ผอน.ภาคใต้
 
19
กษ.0310-0325
สำนักชลประทานที่ 1-16
Regional Irrigation Office 1-16
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1-16
ผส.ชป.1-16
สชป.
    19.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป
Administration Support Branch
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝบท.ชป.1-16
 
    19.2 ส่วนวิศวกรรมบริหาร
Engineering Management Division
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร
ผวศ.ชป.1-16
 
    - กลุ่มพิจารณาโครงการ
Project Consideration Group
หัวหน้ากลุ่มพิจารณาโครงการ
กพค.ชป.1-16
 
    - กลุ่มออกแบบ
Design Group
หัวหน้ากลุ่มกลุ่มออกแบบ
กอบ.ชป.1-16
 
    - กลุ่มปฐพีและธรณีวิทยา
Soil Science and Geologecal Group
หัวหน้ากลุ่มกลุ่มปฐพีและธรณีวิทยา
กธว.ชป.1-16
 
    - ฝ่ายสำรวจภูมิประทศ
Topographical Survey Branch
หัวหน้าฝ่ายสำรวจภูมิประทศ
ฝสร
.ชป.1-16
 
    - ฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อน
Dam Safety Management Branch
หัวหน้าฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อน
ฝปข
.ชป.1-16
 
    - ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม
Engineering Inspection and Analysis Branch
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม
ฝตว
.ชป.1-16
 
    19.3 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา
Operation and Maintenance Division
ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา
ผบร
.ชป.1-16
 
    -ฝ่ายแผนงานและงบประมาณด้านการจัดสรรน้ำ
Water Management and Budget Planning Branch
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณด้านการจัดสรรน้ำ
ฝงจ
.ชป.1-16
 
    -ฝ่ายบริหารและจัดการน้ำ
Water Management Branch
หัวหน้าฝ่ายบริหารและจัดการน้ำ
ฝจน
.ชป.1-16
 
    -ฝ่ายส่งเสริมการใช้น้ำ
Water Use Extension Branch
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการใช้น้ำ
ฝชน
.ชป.1-16
 
    -ฝ่ายวางแผนปรับปรุงและบำรุงรักษา
Improvement and Maintenance Planning Branch
หัวหน้าฝ่ายวางแผนปรับปรุงและบำรุงรักษา
ฝปค
.ชป.1-16
 
    -ฝ่ายปรับปรุงและบำรุงรักษาทางชลประทาน
Roads Improvement and Maintenamce Branch
หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงและบำรุงรักษาทางชลประทาน
ฝปค
.ชป.1-16
 
    -ฝ่ายวางแผนและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ
Water Crisis Planning and Management Branch
หัวหน้าฝ่ายวางแผนและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ
ผปน
.ชป.1-16

 
    19.4 ส่วนปฏิบัติการ
Operation Division
ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ
ผปก
.ชป.1-16
 
    -ฝ่ายแผนงานและงบประมาณด้านก่อสร้าง
Construction Plan and Budget Branch
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณด้านก่อสร้าง
ฝงส
.ชป.1-16
 
    -ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
Electrical Pumping Operation Branch
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการใช้น้ำ
ฝชน
.ชป.1-16
 
    -ฝ่ายปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติ
Natural Water Sources Improvement Branch
หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติ
ฝปช
.ชป.1-16
 
    -ฝ่ายโครงการพิเศษ
Special Projects Branch
หัวหน้าฝ่ายโครงการพิเศษ
ฝคพ
.ชป.1-16
 
    19.5 ส่วนเครื่องจักรกล
Mechanical Division
ผู้อำนวยการส่วนเครื่ิืองจักรกล
ผคก
.ชป.1-16
 
    -ฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering Branch
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล
ฝวก
.ชป.1-16
 
    -ฝ่ายปฏิบัติการช่างกล
Mechanic Operation Branch
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการช่างกล
ฝปก
.ชป.1-16
 
    -ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลงานดิน
Earth-Moving Equipment Operation Branch
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลงานดิน
ฝปด
.ชป.1-16
 
    -ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ
Pumping Operation Branch
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ
ฝสน
.ชป.1-16
 
    19.6 โครงการชลประทาน (จังหวัด)
...ชื่อจังหวัด...Provincial Irrigation Office
หัวหน้าโครงการชลประทาน (จังหวัด)
ชคป
.(จังหวัด)
 
    -งานบริหารทั่วไป
Administration Support Section
หัวหน้างานบริหารทั่วไป (จังหวัด)
บท.คป.(จังหวัด)
 
    -ฝ่ายวิศวกรรม
Engineering Branch
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม (จังหวัด)
ฝวศ.คป.(จังหวัด)
 
    -ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน
Water Management and Irrigation System
Improvement Branch
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน (จังหวัด)
ฝจน.คป.(จังหวัด)
 
    -ฝ่ายช่างกล
Mechanic Branch
หัวหน้าฝ่ายช่างกล (จังหวัด)
ฝชก.คป.(จังหวัด)
 
    19.7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
Operation and Maintenance Project
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา(จังหวัด)
ฝสบ.คป.(จังหวัด)
 
    ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Royal Development Study Center
หัวหน้าศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ชศพ.
 
    -ฝ่ายประสานการปฏิบัติการ
Operation Coordination Branch
หัวหน้าฝ่ายประสานการปฏิบัติการ (จังหวัด)
ฝปป.ศพ.(จังหวัด)
 
    19.9 โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำ
On-Farm Operation Project
หัวหน้าโครงการปฏิบัติการคันคูน้ำ 1-16
ชคน.1-16
 
    -ฝ่ายปฏิบัติการก่อสร้าง
Construction Operation Branch
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการก่อสร้าง
ฝปส.คน.1-16
 
    -ฝ่ายส่งสริมกิจกรรมต่อเนื่อง
Continuing Activity Extension Branch
หัวหน้าฝ่ายส่งสริมกิจกรรมต่อเนื่อง
ฝสก.คน.1-16
 
20
  โครงการก่อสร้าง
Construction Project
หัวหน้าโครงการก่อสร้าง 1-16
ชคส.1-16
 
    20.1 กลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร
Engineering Management Group
หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร 1-16
กวบ.1-16
 
    20.2 กลุ่มงานก่อสร้าง
Construction Group
หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1-16
กส.1-16
 
    20.3 กลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล
Mechanical Operation Group
หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล
กปก.1-16